Kemin kaupunginhallituksen talousarvioehdotus 2017

TIEDOTE 29.11.2016

Kemin kaupunginhallituksen talousarvioehdotus 2017

Kaupunginhallituksen esitys ensi vuoden talousarvioksi on tasapainossa. Vuo­sikatetta kertyy 5,1 mil­joonaa euroa eli 233 euroa/asukas ja tilikauden ylijäämä on esityksessä 0,9 miljoonaa euroa. Toiminta­menojen loppusumma on noin 167 miljoonaa euroa (laskua n. 3 % vuoden 2016 tilinpäätösennusteeseen verrattuna) ja verotuloja arvioidaan kertyvän 86 miljoo­naa euroa. Toi­mintatuloja kertyy reilut 39 miljoonaa euroa (nettomenojen lasku 2,5 %).

Kaupungin investointitaso on hiukan aiempaa korkeampi, mutta edelleen varsin alhainen, brutto­na 6,3 milj. euroa (netto 4,7 milj. euroa, poistot 4,2 milj. euroa). Investoinneista 2,5 milj. euroa kohdistetaan yhdyskuntatekniikkaan (tiestö ym.) ja 0,8 milj. euroa kiinteistöjen peruskorjauksiin. Elinvoimaa edistetään mm. Ajoksen Energiaväylän, Mansikkanokan (ympärivuotisen Lumilinnan sijoituspaikka 2017 alk.) ja Ruutinpuiston (asuinalue) kunnallisteknisten investointien avulla. Taoussuunnitelma- kauden 2017 – 2020 nettoinvestoinnit ovat yhteensä lähes 21 milj. euroa, jotka on tarkoitus kattaa valtaosin tulorahoituksella (vuosikate) ja pitää näin ollen kaupungin lainakan­nan kasvu maltillisena taloussuunnitelmakaudella.

Vuoden 2017 talousarvioesityksessä pääpaino on laadukkaan palvelutarjonnan turvaamisessa ja kau­pungin vetovoimaa lisäävien hankkeiden toteuttamisessa. Erityisesti vuonna 2017 panoste­taan lapsiin, turvaamalla heille laadukas päivähoitoa ja lisäämällä koululaisille välipala riittävän ravinnonsaannin varmistamiseksi myös pitkänä koulupäivänä. Koulu- ja päiväkotiverkon kehittämistä koskeva laajamittainen selvitys tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi talousarviokokoukseen. Selvityksellä on vaikutusta erityisesti taloussuunnitelmakauden 2018-2020 lukuihin, jotka täsmentyvät vielä 12.12 valtuustossa

Kaupungissa on käynnissä lukuisia tuottavuutta edistäviä hankkeita, joilla pyritään palveluraken­teen uudistamiseen, uusien toimintatapojen ja palvelutuotantomuotojen käyttöönottoon sekä pitempiaikaiseen ja pysyvään kustannushallintaan. Vuonna 2016 käyn­nistyneet Viisas Kemi-, sisäinen kehittäjä- ja Lean -hankkeet ovat jo nyt tuottaneet näkyviä tuloksia ja niiltä on lupa odottaa hyvää vuonna 2017. Henkilöstö on lähtenyt ilahduttavalla tavalla hankkeisiin mu­kaan.

Kaupunkikonsernin kehitystyössä keskiössä on ollut ja tulee olemaan bio- ja kiertotalous sekä matkailu, joissa on hyviä aihioita ja kasvunäkymiä. Matkailun ympärivuotisen Lumilinna -konsep­tin rakentuminen alkaa v. 2017 ja kaupunki investoi taloussuunnitelmakaudella mm. Mansikkano­kan ja Sisäsataman yhdistävään matkailubulevardiin. Sarius -hankkeen aloitus on toiveissamme myös vuosien 2017–2018 aikana.

Vuosi 2017 tulee olemaan kiintoisaa aikaa Kemin kaupungin päätännässä, sillä uuden kuntalain vaikutukset ja sote-uudistuksen valmistelut ovat vahvasti työn alla. Kaupunginvaltuusto tulee tammikuun lopulla linjaamaan kaupungin uuden organisaatiorakenteen, jonka jälkeen uusitaan hallintosääntö ja uudet lautakunnat ja toimialat alkavat toimia ensi kesän jälkeen. Kuntalainkin mukaan meidän tulee pystyä entistä paremmin toteuttamaan mm. kuntalaisdemokratiaa ja -vai­kuttamista, johon liittyviä valmisteluja onkin jo vahvasti käynnissä.

KEMIN KAUPUNKI

 

Posted in Yleinen.