Kuulutus asemakaavojen hyväksymisestä

Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 9.4.2018 § 36 hyväksynyt PAJARINRANNAN asemakaavan muutoksen. Muutos koskee Kemin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren, kortteleita 166 (osa), 175, 176 (osa) ja puisto, yleinen pysäköinti, vesi- ja katualueita sekä 13. kaupunginosan, Peurasaaren, puisto, venevalkama ja vesialueita.

Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 9.4.2018 § 37 hyväksynyt TORINKULMAN asemakaavan muutoksen. Muutos koskee Kemin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren, korttelin 104 tonttia 2.

Kaavojen hyväksymistä koskeviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Hyväksytyt kaavat

Kemi 18.4.2018
Kaupunginhallitus

Posted in Yleinen.