Kuulutus asemakaavan hyväksymisestä

Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 10.6.2019 § 82 hyväksynyt Mansikkanokan asemakaavan muutoksen osa-alue 1a:n. Kaava koskee Kemin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren, kortteleita 161, 171 ja 173 sekä puisto-, katu-, pysäköinti-, vesi- ja venesatama-alueita.

Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kaava-asiakirjata tästä linkistä

Kemi 15.6.2019
Kaupunginhallitus

Posted in Yleinen.