1. Kaavoituskatsaus 2017

kemi-logo 

 

 

 

 

 

KEMIN KAUPUNKI
Tekninen palvelukeskus
Kaavoitus
Kaupunginhallitus 19.12.2016 §465

kaavoituskatsaus


 

Kaupunkistrategia ja maankäyttö

Maankäytön ja rakentamisen suunnittelulla luodaan edellytykset laadukkaalle ja elinvoimaiselle rakennetulle ympäristölle. Kaavoituksen keskeisenä tehtävänä on sovittaa yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita. Kaupungin strategian mukaan Kemi on vetovoimainen ja elinvoimainen alueensa keskus. Korkeatasoinen ja kilpailukykyinen tonttitarjonta on tärkeä menestystekijä kilpailtaessa asukkaista ja yrityksistä. Kaavoituksen kautta voidaan tarjota sekä yksityisille henkilöille että yrityksille vetovoimaisia asuin-, liike- ja teollisuustontteja. Kemi on tunnettu meri- ja rantakaupunkina. Matkailun kärkihankkeena nk. ympärivuotinen lumilinna rakentuu Mansikkanokan alueelle. Matkailua ja merellistä asumista palveleva Rantabulevardi yhdistää luontevasti sisäsataman alueen Kemin liikekeskustaan. Kaavoitus tukee omalta osaltaan keskustan vetovoimaisuuden kehittämistä. Kemistä on kehittymässä puupohjaisen bioteknologian keskittymä. Elinkeinostrategiaa noudattaen kaavoitus kannustaa puurakentamiseen kaupungin alueella. Tämän kaavoitusohjelman myötä vahvistetaan Kemin kilpailukykyä ja kasvavaa kehitystä.

1. Syväkankaan korttelin 1222 asemakaavan muutos

Syväkankaan Kioski Oy on anonut asemakaavan muutosta liiketoiminnan kehittämisen tarpeista. Muutoksessa on turvattava Toivola-Luotolan paikoitusalue. Kaavoitusprosessi jatkuu vuodelta 2016.

2. Sisäsataman asemakaavan tarkistus

Sisäsataman alueen yleissuunnitelmaa päivitetään alueen kehittämisen tarpeista. Satama-alueelle on vakiintunut palveluita, joiden rakennusluvat ovat määräaikaisia. Työtä jatketaan asemakaavamuutoksella alueen yrittäjien ja purjehdusseurojen kanssa neuvotellen. Alue on tärkeä osa nk. matkailubulevardia. Kaavoitusprosessi jatkuu vuodelta 2016.

3. Karjalahden ja radan välisen maa-alueen liittäminen kortteleiden 2101 ja 2102 reunatontteihin

Rautatiealueen välissä on kaistale kaupungin omistamaa maata, joka on aikoinaan varattu teollisuuden sivuraidetta varten. Tämä tarve on poistunut ja alue voitaneen liittää tontteihin. Liikennevirastoa kuullaan kaavamuutoksen yhteydessä. Muutoksessa huomioidaan myös Kemin Energia Oy:n tonttitarpeet. Kaavoitusprosessi jatkuu vuodelta 2016.

4. Sauvosaaren korttelin 106 tonttien 11, 12 ja13 asemakaavan muutos

Kemin City-Kulma Oy on anonut asemakaavan muutosta, jonka tavoitteena on ydinkeskustan liikealueen kehittäminen asuinkerrostalo/hotellihankkeen muodossa. Kaupunki laatii kohteesta maankäyttösopimuksen. Kaavoitusprosessi jatkuu vuodelta 2016.

5. Sauvosaaren kortteleiden 166 & 175-176 (Pajarinranta) asemakaavan muutos

Kaupunki on käynnistänyt asemakaavamuutoksen Pajarinrannan alueella. Kaavan tavoitteena on selvittää alueen käyttö- mahdollisuudet asumisen, palveluiden ja matkailun osalta. Vaikutusten arvioinnin yhteydessä ratkaistaan huonokuntoisten koulurakennusten tulevaisuus. Kaavoitusprosessi jatkuu vuodelta 2016.

6. Sauvosaaren korttelin 104 tontin 2 (Kauppakatu 19) asemakaavan muutos

Vanha liikerakennus puretaan tontilta loppuvuonna 2016. Kiinteistön omistaja City Kauppapaikat Oy on anonut asemakaavan muutosta. Yhtiön esittämänä tavoitteena on päivittää vanhentunut kaava siten, että kohteeseen voidaan toteuttaa asuinrakentamista. Kaupunki laatii kohteesta maankäyttösopimuksen.

7. Satamakankaan asuinalue

Kaupunki hyödyntää alueen suunnittelussa vuosina 2006 - 07 laadittua kaavoitusmateriaalia uuden merellisen asuinalueen mahdollistamiseksi. Kaavan laadinnan yhteydessä tarkastellaan asumisen ohella matkailun sijoittamismahdollisuuksia alueelle.

8. Peurasaaren entinen pienteollisuuskortteli 1306

Vanha teollisuus- ja varastokortteli muutetaan asemakaavalla asuinkortteliksi. Suunnittelussa tulee huomioida Peurasaaren radan liikenne. Alueella on tiedossa entisestä teollisuustoiminnasta aiheutunutta maaperän pilantuneisuutta. Olemassa olevilla tonteilla on voimassa määrä- aikaisia vuokrasopimuksia.

Kaavoituskohteiden lisäksi Kemin kaupunkisuunnittelun tärkeimpiä ajankohtaisia töitä vuodelle 2017 on avustaa elinkeinotoimen vetämää keskustan kehittämisprojektia. Työn tavoitteena on liikekeskustan vetovoimaisuuden lisääminen. Tähän liittyen tekninen palvelukeskus tarkastelee mm. autopaikkamitoitusta sekä ajantasa-asemakaavan toiminnallista ja rakenteellista nykytilaa. Työ sisältää korttelikohtaisen rakennusoikeuden toteuman sekä kerroslukumäärien tarkastelun. Kehittämisprojektiin liittyvä työ sekä keskusta-alueelle kohdentuvat erilliset hankekaavat voivat johtaa keskustan osayleiskaavan tarkistamiseen. Vuonna 2012 laadittu Kemi viihtyisäksi! -rakennetun ympäristön inventointi päivitetään. Suunnittelutöinä tulosyksikkö laatii ja ohjaa suunnitelmia keskustan viihtyisyyden parantamiseksi.

 

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätään, että asemakaavaalueella, jossa kaava on ollut voimassa yli 13 vuotta ja joka on merkittävältä osalta edelleen toteutumatta, asemakaavan ajanmukaisuus on arvioitava ennen rakennusluvan myöntämistä. Jos asemakaava todetaan vanhentuneeksi, rakennuslupaa ei voida myöntää ennen asemakaavan muuttamista.

Tulevien vuosien (2018-2022) kaavoituskohteita:

  • Lapintien liikealue
  • Ruutti kaavasaneeraus
  • Nauskan asuinalueen jatke
  • kouluverkkoselvityksen myötä aiheutuvat tonttitarpeet

 Lisätietoja:

TEKNINEN PALVELUKESKUS
KAAVOITUS, MAANKÄYTTÖ JA SUUNNITTELU

Paulus Rantajärvi, kaupungingeodeetti p. 050 594 8440
Päivi Koskimäki, kaavoitussihteeri p. 050 431 4240
Saija Alakare, kaavoitusarkkitehti p. 050 410 2969
Peter Brusila, maankäyttösuunnittelija p. 040 725 4750
Aune Junno, paikkatietokäsittelijä p. 040 6216 613