Maankäyttö ja kaavoitus

Kemin ruutukaava-alue ja kirkon ympäristö

RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 30.11.2000 ja sen tarkistus 1.3.2009. Valtakunnalliseen inventointiin valitut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä.

Kemin kirkon ympäristö on Lapin läänin ainoa 1800-luvun ruutuasemakaavaihanteen mukaisesti toteutettu kaupunkikeskusta, jonka puistokaduilla paloalueisiin jaettu kaupunkirakenne on edelleen säilynyt selkeänä kaupunkikuvassa. 1900-luvun alun kirkko ja sen ympäristössä olevat koulurakennukset 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta 1950-luvulle muodostavat kaupungin keskustassa merkittävän julkisten rakennusten kokonaisuuden. Puistokatujen varsilla säilyneet asuintalot ja purjelaivakauden satama-alue rakennuksineen kuvastavat 1800- ja 1900-lukujen vaihteen kaupunkirakentamista. 

Maakuntakaava

Länsi-Lapin maakuntakaavassa Sauvosaari kokonaisuudessaan on keskustatoimintojen aluetta (C). Merkinnällä osoitetaan keskustahakuisten palvelu-,hallinto-,ja muiden toimintojen alueita ,sisältäen myös asumista sekä liikenne-,puisto-ja viheralueita. Suurimittakaavaisten rakennusten sijoittamisessa ruutukaavakeskustaan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että rakennetun ympäristön arvoja vaalitaan ja ettei kaupunkikuvaan ja rakennusperintöön liittyviä arvoja heikennetä. Maakuntakaavassa on myös kohemerintä (rm). Merkinnällä osoitetaan sellaiset virkistyksen ja matkailun kannalta merkittävätkohteet,joilla sijaitseeseudullisesti merkittäviä matkailupalveluja ja -tukikohtia. Alue on kansainvälinen matkailukohde , jonka keskeisenä kehittämisperiaatteena on ympärivuotinen matkailu. Kemin kaupunkikeskustan palvelut, arvokkaat kulttuuriympäristöt ja saaristo toimivat vetovoimatekijöinä kohteen kehittämiselle.

Yleiskaavat

Kemin keskialue

Yleiskaava sisältää Kemin keskustan keskeiset alueet. Kaavan tavoite on turvata keskustatoimintojen kehittmisedellytykset Sauvosaaressa ja liikekeskustan laajeneminen Karjalahdella, mikä on jo osin toteutunut. Osa yleiskaavan alueesta on jo kaavoitettu uudelleen muuttuneiden strategioiden ja tarpeiden mukaan allaolevien yleiskaavojen mukaisiksi. 

Ruutinpuisto

Kaavan keskeinen tarkoitus on turvata kaupungin asuntotuotantoa varten riittävät aluevaraukset. Kiikelinlahden ympärillä on laajat olemassa olevat virkistysalueet, joiden pienimuotoinen
kaventaminen ja muuttaminen jo nyt yhdyskuntatekniikan piirissä olevien alueiden osalta asuntoalueiksi ei vaaranna keskusta-alueiden virkistysmahdollisuuksia, mutta turvaa kaupungille tarpeellisen asuntotuotannon edellytykset. Asuntoalueiden lisäksi kaavaan sisältyvät Ruutinrannan virkistysalue ja Hahtisaaren venesatama-alue. Asemakaava noudattaa yleiskaavaa.

Sarius

Kaavan tarkoitus on mahdollistaa matkailutulojen moninkertaistaminen rakentamalla tornihotellija siihen liittyviä huoneistoja matkailijoiden käyttöön. Yleiskaavaan sisältää merkittävän uuden kerrostaloalueen, Mansikkanokan matkailupalvelujenalueen, palvelujen ja hallinnonalueen (purjehduskekus) sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita ynnä viheralueita. Yleiskaava tukee valtakunnnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja Kemi-strategiassa asetettuja tavoitteita turvata Kemin elinvoimaisuus ja varautua  alueellisen keskittymiskehityksen haasteisiin. Asemakaava noudattaa asetettuja tavoitteita.

Yleiskaavan alueiden pääkäyttötarkoitus

Asemakaavan alueiden pääkäyttötarkoitus

Asemakaavat

Akm 418

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.3.2004. Yleiskaavassa sairaalan tontin ja meren väliselle  rantavyöhykkeelle on suunniteltu vetovoimainen kerrostaloalue. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä oli tehnyt päätöksen omaisuuden realisoinnista yhtenä keinona talouden kuntoon saattamiseksi tonttien myynnillä. Kaavassa erotettiin keskussairaalan toiminnot omaksi tontiksi (YS) ja sairaalan asuinkerrostalot omiksi asuintonteiksi (AK). Olemassa olevan rakenteen ja meren väliselle alueelle kaavoitettiin neljä, seitsemänkerroksista asuinkerrostaloa. Kaavan yhteydessä laadittiin Hahtisaaren puistosuunnitelma. Kaava on toteutunut.

Akm 420

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 31.5.2004. Kaavan tarkoitus on suojelumerkinnöin turvata sekä olemassa olevvan vanhan rakennuskannan ja ympäristön säilyminen että tarvittavien lisärakennustarpeiden toteuttaminen. Asemakaavassa korttelialue on jaettu kahdeksi tontiksi, joista toinen merkinnällä YM/s (museorakennusten korttelialue, jolla ympäristö säillytetään) sisältää kotiseutumuseon alueen suojeltavine rakennuksineen sekä rakennusalan uudisrakentamista varten. Toinen merkinnällä Y-K /s (yleisten, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolla ympäristö säillytetään) käsittää Luulajantein viereisen vyöhykkeen, jossa sijaitsevat neljä suojeltavaa makasiinirakennusta, lisäksi kaavassa on varattu rakennusalaa uudisrakentamista varten. Uudisrakentamista ei ole otteutunut.

 

Akm 374

Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.2.1994. Alueella asemakaava koskee lähinnä Meripuiston osaa ja vanhan Tyttölyseon kiinteistöä. Kaavan tavoitteena on kaupunkikuvallisesti toimivampi kokonaisuus, jossa rakennuskanta otetaan paremmin huomioon uudisrakennusten rakennusoikeuksia määrittäessä. Kaavassa on suojeltu Meripuiston paviljonki pää- ja sivurakennukset, terveydenhoito-oppilaitos ent. tyttölyseo ja uimahalli. 

 

Akm 469

Asemakaavan on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 5.5.2014. Asemakaava perustuu Kemin kaupungin ja YIT Rakennus Oy:n sopimukseen kaavoituksen käynnistämisestä. Kaavan tavoitteena on matkailutulojen kolminkertaistaminen hotellipalvelujen ja siihen liittyvien toimintojen avulla. Kaavassa on osoitettu osa Mansikkanokan aluetta asuinkäyttöön. Sopimuksen mukaan hotelli- ja asuinrakentaminen on käynnistyttävä kolmen vuoden kuluessa kaavan saatua lainvoiman.  Kaavan toteutus on käynnistynyt Mansikkanokan matkailuapalvelevan alueen osalta.

Akm 441

Asemakaava on hyväksytty  kaupunginvaltuustossa 21.5.2007. Kaavan tarkoitus on saada alueelle kaksi uutta kerrostalokorttelia turvaamaan kaupungin uusien asuntojen tarjontaa useiden vuosien ajaksi. Asemakaava perustuu arkkitehtikilpailuun voittaneeseen työhön.

Kerrostalokorttelit toteutetaan luonnontilassa olevalle ranta-alueelle sekä osittain maatuneen venesataman kohdalle. Vesi- ja venesataman-alueiden osalta kaava noudattaa kilpailun ideaa. Kaupunkikuvallisena tärkeänä lähtökohtana on pidetty rakennetun ympäristön korkeutta eli neljää kerrosta. Tontit on pyritty saamaan rakenteille mahdollisimman pian. Venesatama on ollut tarkoitus toteuttaa yhteistyönä Lapin ELY keskuksen kanssa. Kaava ei ole vielä totutunut.