3. Nähtävänä olevat kaavat

ihmisia6

Kaavaehdotus asetetaan vähintään 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville (Maankäyttö- ja rakennuslaki 65 §). Vaikutukseltaan vähäisten asemakaavamuutosten kohdalla ehdotus pidetään nähtävillä vähintään 14 päivää. Nähtävillä olon aikana kaupunkilaiset ja muut osalliset voivat tehdä kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta.

ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS NÄHTÄVÄNÄ 31.5.-30.6.2017

Kemin kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukusa­lissa.

KARJALAHTI:

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 23.5.2017 § 60 päättänyt asettaa Karjalahden kaupunginosan korttelia 2101, korttelin 2102 tontteja 6,7, 9-12, 16 ja 17, kaupunginosan rajaa ja katu­alueita sekä Sauvosaaren kau­punginosan rautatie- ja teolli­suusraidealueita kos­kevan asemakaavan muutosehdotuksen näh­täville. Muutoksen ta­voitteena on mahdollistaa Kemin Energian tont­tien tarkoituksenmu­kainen käyttö ja turvata energiatuotantomuo­tojen mahdolliset muu­tostarpeet.

Kaava-asiakirjat

Mahdolliset muistutukset yllä mainitusta Karjalahden kaavaeh­dotuksesta on toimitettava kirjallisesti nähtävänäoloaikana tekni­selle lautakunnalle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähkö­postilla osoitteeseen tekpa@kemi.fi.OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SEKÄ KAAVALUONNOS NÄHTÄVÄNÄ 31.5.-30.6.2017

Kemin kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla sekä internetissä os.

SAUVOSAARI:

Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 106 tonttien 11-13 (City­-kulma) ase­makaavan muutos. Kiinteistön omistaja Kemin City­-Kulma Oy on jättänyt kaavamuutoshakemuksen, jonka mukaan yh­tiö haluaa ke­hittää ja monipuolis­taa alueen käyttömahdollisuuksia. Kaavamuu­toksessa tutkitaan tontinkäytön tehostamista sekä liike- ja toimistorakennusten lisäksi asuin- ja hotellirakenta­misen sijoittumis­ta kohteeseen.

Kaava-asiakirjat

Mahdolliset huomautukset yllä mainitusta Sauvosaaren kaavaluonnoks­esta on toimitettava kirjallisesti nähtävänäoloaikana tekni­sen palvelukes­kuksen kaavoitukselle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähköpostilla osoitteeseen tekpa@kemi.fi.

Kemi 31.5.2017
Tekninen lautakunta