3. Nähtävänä olevat kaavat

ihmisia6

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) tiedotetaan kyseessä olevan kaavamuutoksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 

Kaavaehdotus asetetaan vähintään 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville (Maankäyttö- ja rakennuslaki 65 §). Vaikutukseltaan vähäisten asemakaavamuutosten kohdalla ehdotus pidetään nähtävillä vähintään 14 päivää. Nähtävillä olon aikana kaupunkilaiset ja muut osalliset voivat tehdä kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta.

ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS NÄHTÄVÄNÄ 2.-31.10.2017

Kemin kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla ja kirjaston lehtilukusalissa 

 SAUVOSAARI:

.Tekninen lautakunta on kokouksessaan 19.9.2017 § 87 päättänyt asettaa Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 106 tontteja 11-13 (City-kulma) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueelle nykyisen liiketoiminnan lisäksi asuin- ja/tai hotellirakentamista

Kaava-asiakirjat

Mahdolliset muistutukset yllä mainitusta kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti nähtävänä oloaikana tekniselle lautakunnalle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähköpostilla osoitteeseen tekpa@kemi.fi.

Kemi 30.9.2017
Tekninen lautakunta

 

 


ILMOITUS ASEMAKAAVAMUUTOSTEN VIREILLETULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMIEN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA 6.9.2017 LÄHTIEN

SAUVOSAARI:

Korttelin 140 tontin 7 (Hotelli Merihovi) sekä viereisten katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 21.8.2017 § 308. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa hotellitoiminnan kehittäminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Pajarinrannan asemakaavan muutos, joka koskee kortteleita 166, 172, 175-176 sekä ympäröiviä katu-, puisto-, vesi- ja venevalkama-alueita, on tullut vireille kaupunginhallituksen 19.12.2016 § 465 hyväksymässä vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa. Kaavan tavoitteena on selvittää alueen käyttömahdollisuudet asumisen, palveluiden ja matkailun osalta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PEURASAARI:

Peurasaarenrannan asemakaavan muutos ja laajennus on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 21.8.2017 § 309. Alue kattaa Peurasaaren ranta-alueen selvitysalueen, rajautuen Kalkkinokantiehen, ottaen lisäksi mukaan mm. päiväkodin ja kaupan alueet, jäteveden puhdistamon ja kaupunginvarikon alueet sekä Peurankadun varren asuinkorttelialueet. Kaavan tavoitteena on selvittää laajemmin Peurasaaren alueen merellisen asumisen ja muun täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä tutkia yksittäisten asemakaavan tarkistusten edellytyksiä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävänä 4. kerroksen ilmoitustaululla 

Kemi 6.9.2017 Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu