3. Nähtävänä olevat kaavat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) tiedotetaan kyseessä olevan kaavamuutoksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Kaavaehdotus asetetaan vähintään 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville (Maankäyttö- ja rakennuslaki 65 §). Vaikutukseltaan vähäisten asemakaavamuutosten kohdalla ehdotus pidetään nähtävillä vähintään 14 päivää. Nähtävillä olon aikana kaupunkilaiset ja muut osalliset voivat tehdä kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta.


 

YLEISKAAVAN VALMISTELUAINEISTON SEKÄ KAAVALUONNOSTEN TOINEN NÄHTÄVILLÄPITO (MRL 62 § ja MRA 30 §) 13.11. - 9.12.2019

YLEISKAAVA: Kemijokisuun ja Karihaaran yleiskaavan sekä pohjoisten alueiden yleiskaavan muutos, joka koskee Sahansaarenkadun ympäristöä, pidetään nähtävänä 13.11.-9.12.2019. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Karihaaran alueen liikenneverkon kehittäminen vastaamaan paremmin tehdashankkeen logistisia tarpeita ja parantaa alueen liikenneturvallisuutta.

Aiemmin nähtävänä pidettyjen kaavaluonnosvaihtoehtojen liikennejärjestelyjä on muokattu saatujen mielipiteiden pohjalta ja laadittu kaksi uutta kaavaluonnosvaihtoehtoa (VE5 ja VE6). Luonnokset pidetään nähtävillä yllämainittuna ajankohtana.

Mahdolliset huomautukset aineistoista pyydetään toimittamaan kirjallisesti tai suullisesti 9.12.2019 kello 15:30 mennessä Teknisen toimialan, Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelulle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella tekpa@kemi.fi tai tällä lomakkeella.

Kaava-aineistot ovat nähtävänä osallisten kuulemista varten yllä mainittuna ajankohtana kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla, pääkirjaston lehtilukusalissa.

Kaava-aineisto

Kemi 13.11.2019 Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

Yleiskaavan muutosalue


  

Ilmoitus asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 11.9.2019 lähtien

NAUSKA:
Nauskan asuinalueen asemakaavan laajennus on tullut vireille kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoituskatsauksen yhteydessä 11.3.2019 § 71. Suunnittelualueelle laaditaan asemakaava, jossa tutkitaan alueen käyttöä omakotivaltaisena asuntoalueena. Tavoitteena on lisätä kaupungin tonttitarjontaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla.

Kaava-asiakirjat

Kemi 11.9.2019
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu