3. Nähtävänä olevat kaavat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) tiedotetaan kyseessä olevan kaavamuutoksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Kaavaehdotus asetetaan vähintään 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville (Maankäyttö- ja rakennuslaki 65 §). Vaikutukseltaan vähäisten asemakaavamuutosten kohdalla ehdotus pidetään nähtävillä vähintään 14 päivää. Nähtävillä olon aikana kaupunkilaiset ja muut osalliset voivat tehdä kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta.


 

Sahansaarenkadun ympäristön yleis- ja asemakaavan ehdotusaineistot nähtävänä 27.12.2019 – 27.1.2020

Kemin kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukusalissa.

Yleiskaava:

Kemin kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.12.2019 § 449 päättänyt asettaa Sahansaarenkadun ympäristöä koskevan yleiskaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA § 27). Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Karihaaran alueen liikenneverkon kehittäminen vastaamaan paremmin tehdashankkeen logistisia tarpeita ja parantaa alueen liikenneturvallisuutta.

Kaava-aineisto

Asemakaava:

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 17.12.2019 § 131 päättänyt asettaa Sahansaarenkadun ympäristöä koskevan asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA § 27). Muutosehdotus koskee Marttalan kaupunginosan kortteleita 427, 431, 435, 441, 448-450, Karihaaran kaupunginosan kortteleita 508-511, Torvisen kaupunginosan kortteleita 606, 624, 625, 628, 652, Vainion kaupunginosan kortteleita 729-731 ja 759 sekä näille alueille sijoittuvia katu-, pysäköinti-, rautatie-, vesi-, puisto-, lähivirkistys-, suojaviher-, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa niin, että Sahansaarenkadun alueen liikenneverkkoa voidaan kehittää vastaamaan paremmin tehdashankkeen logistisia tarpeita samalla alueen liikenneturvallisuutta parantaen.

Kaava-aineisto

Mahdolliset muistutukset yllä mainituista kaavaehdotuksista on toimitettava kirjallisesti nähtävänä oloaikana yleiskaavan osalta kaupunginhallitukselle osoitteeseen Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kemi.fi ja asemakaavan osalta tekniselle lautakunnalle osoitteeseen Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähköisesti osoitteeseen tekpa@kemi.fi, tai tällä lomakkeella.

Yleis- ja asemakaavan erillisselvitykset

 

Kemi 21.12.2019

Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu


 

Yleiskaavan muutosalue


Asemakaavan muutosaluePeurasaarenrannan asemakaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset nähtävänä 27.12.2019 – 27.1.2020

Kemin kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla.

Peurasaari: Asemakaavan muutos ja laajennus koskien 13. kaupunginosaa, Peurasaarta sekä Kalkkinok-kaa ja Laitakaria, on käynnissä. Muutos koskee kortteleita 1306, 1313, 1315, 1323, 1328, 1331-1335, 1341, 1342, 1347, 1350, 1355, 1359 ja 1360 sekä puisto-, rautatie-, katu- ja vesialuetta sekä Laitakarin ja Kalkkinokan niemen osalta osin asemakaavoittamatonta aluetta.

Kaavamuutoksella tutkitaan muun muassa uuden asuinrakentamisen sijoittamista nk. entiseen pienteollisuuskortteliin 1306 sekä Kalkkinokan niemelle. Muutoksessa selvitetään myös Ajokseen kulkevan radan siirtämistarvetta yleiskaavan mukaiselle sijainnille Peurasaarentien itäpuolelle. Muutokseen sisältyy myös muiden kortteleiden aluevarausten ja käyttötarkoitusten tarkastelua, mukaan lukien pienveneiden talvisäilytysalueen kaavoittaminen vedenpuhdista-mon kaakkoispuolelle.

Kaava-aineisto

Aineisto pidetään nähtävillä osallisten kuulemista varten (MRL 62 § ja MRA 30 §). Kaupunki toivoo aktiivista vuorovaikutusta yhteisen kaupungin suunnitteluun. Mahdolliset huomautukset ja mielipiteet aineistosta pyydetään toimittamaan kirjallisesti tai suullisesti nähtävänä oloaikana Teknisen toimialan, Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelulle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella tekpa@kemi.fi tai tällä lomakkeella.

Kemi 21.12.2019 Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu


 


Ilmoitus asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 11.9.2019 lähtien

NAUSKA:
Nauskan asuinalueen asemakaavan laajennus on tullut vireille kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoituskatsauksen yhteydessä 11.3.2019 § 71. Suunnittelualueelle laaditaan asemakaava, jossa tutkitaan alueen käyttöä omakotivaltaisena asuntoalueena. Tavoitteena on lisätä kaupungin tonttitarjontaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla.

Kaava-asiakirjat

Kemi 11.9.2019
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu