3. Nähtävänä olevat kaavat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) tiedotetaan kyseessä olevan kaavamuutoksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Kaavaehdotus asetetaan vähintään 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville (Maankäyttö- ja rakennuslaki 65 §). Vaikutukseltaan vähäisten asemakaavamuutosten kohdalla ehdotus pidetään nähtävillä vähintään 14 päivää. Nähtävillä olon aikana kaupunkilaiset ja muut osalliset voivat tehdä kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta.


 

YLEIS- JA ASEMAKAAVOJEN VALMISTELUAINEISTOT SEKÄ KAAVALUONNOKSET NÄHTÄVÄNÄ (MRL 62 § ja MRA 30 §)

YLEISKAAVA:

Kemijokisuun ja Karihaaran yleiskaavan sekä pohjoisten alueiden yleiskaavan muutos, joka koskee Sahansaarenkadun ympäristöä, pidetään nähtävänä 23.9.-22.10.2019. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Karihaaran alueen liikenneverkon kehittäminen vastaamaan paremmin tehdashankkeen logistisia tarpeita ja parantaa alueen liikenneturvallisuutta.

Yleiskaava-aineisto

ASEMAKAAVA:
Asemakaavan muutos Sahansaarenkadun ympäristössä Marttalan, Karihaaran, Torvisen ja Vainion kaupunginosissa, pidetään nähtävänä 23.9.-22.10.2019. Muutos koskee kortteleita 427, 431, 435, 441, 448-450, 508-511, 606, 624, 625, 628, 652, 729-731, 759 sekä katu-, pysäköinti-, rautatie-, vesi-, puisto-, lähivirkistys-, suojaviher-, urheilu ja virkistyspalvelujen alueita. Kaavamuutoksella tutkitaan uuden raideyhteyden rakentamista tehdasalueelle Sahansaarenkadun viereen. Uuden raideyhteyden myötä katujärjestelyihin ja liittymiin sekä mahdollisesti myös rakennusalueisiin tulee muutoksia.

Asemakaava-aineisto

Mahdolliset huomautukset aineistoista pyydetään toimittamaan kirjallisesti tai suullisesti nähtävänä oloaikana Teknisen toimialan, Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelulle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi, osoitteella tekpa@kemi.fi tai tällä lomakkeella.

Kaava-aineistot ovat myös nähtävänä osallisten kuulemista varten yllä mainittuna ajankohtana kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla.

 

  • Kuulemistilaisuus pidettiin maanantaina 14.10.2019 klo 17:30 kulttuurikeskuksen isossa auditoriossa. 

 

KEMIN BIOTUOTETEHTAAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS
Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) on nähtävänä 21.9.-5.11.2019 Kemin kaupungintalon 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessää, osoitteessa Valtakatu 26, 94100 Kemi. Arviointiselostus löytyy myös netistä osoitteesta:  https://www.ymparisto.fi/keminbiotuotetehdasYVA  ja siihen voi tutustua Kemin kirjastossa osoitteessa Marina Takalon katu 3.

Kemi 21.9.2019
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

Yleiskaavan muutosalue


Asemakaavan muutosalue
 

Ilmoitus asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 11.9.2019 lähtien

NAUSKA:
Nauskan asuinalueen asemakaavan laajennus on tullut vireille kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoituskatsauksen yhteydessä 11.3.2019 § 71. Suunnittelualueelle laaditaan asemakaava, jossa tutkitaan alueen käyttöä omakotivaltaisena asuntoalueena. Tavoitteena on lisätä kaupungin tonttitarjontaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla.

Kaava-asiakirjat

Kemi 11.9.2019
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu