3. Nähtävänä olevat kaavat

ihmisia6

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) tiedotetaan kyseessä olevan kaavamuutoksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 

Kaavaehdotus asetetaan vähintään 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville (Maankäyttö- ja rakennuslaki 65 §). Vaikutukseltaan vähäisten asemakaavamuutosten kohdalla ehdotus pidetään nähtävillä vähintään 14 päivää. Nähtävillä olon aikana kaupunkilaiset ja muut osalliset voivat tehdä kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta.

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SEKÄ KAAVALUONNOS NÄHTÄVÄNÄ 22.11. – 21.12.2017

SAUVOSAARI:
Sisäsataman ja Meripuiston asemakaavan muutosluonnos asetetaan uudelleen nähtäville. Muu¬tosalue pitää sisällään korttelit 160, 162 ja korttelin 169 tontit 4 ja 5 sekä satama-alueen, venesataman, puisto-, vesi- ja katualueet. Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää kaava vastaamaan alueen nykyisiä toimintoja sekä mahdollistaa Sisäsataman kehittyminen monipuolisena ympärivuotisena ajanviettopaikkana. Kaavamerkintöjä on tarkennettu siten, että ne mahdollistavat liiketoiminnan sijoittumisen suojeltuihin rakennuksiin.

Kaava-aineisto  (HUOM! Kaavaselostus päivitetty 24.11.2017 klo 15.00)

Mahdolliset huomautukset Sauvosaaren kaavaluonnoksesta on toimitettava kirjallisesti tai suullisesti nähtävänäoloaikana teknisen toimialan kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelulle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella tekpa@kemi.fi.

Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä osallisten kuulemista varten yllä mainittuna ajankohtana kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla.

Kemi 22.11.2017
Kemin kaupungin tekninen toimiala / kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu


 ASEMAKAAVAN VALMISTELUAINEISTO SEKÄ KAAVALUONNOKSET NÄHTÄVÄNÄ 13.11. - 12.12.2017

SAUVOSAARI:

Pajarinrannan asemakaavan muutos, joka koskee kortteleita 166, 172, 175 ja 176 sekä ympäröiviä katu-, puisto-, vesi-, venevalkama- ja venesatama-alueita. Kaavan tavoitteena on selvittää mahdollisuudet uuden päiväkodin sijoittamisesta alueelle, tutkia muiden palvelujen sijoittamista rannan ja keskustan läheisyyteen sekä tutkia Pajarinrannan hyödyntämistä mm. virkistys ja matkailupalveluja varten.

Mahdolliset huomautukset yllä mainitusta kaavaluonnoksesta on toimitettava kirjallisesti tai suullisesti nähtävänä oloaikana Teknisen toimialan, Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelulle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella tekpa@kemi.fi.

Kaavaluonnokset sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä osallisten kuulemista varten yllä mainittuna ajankohtana kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla.

Kaava-aineisto

Kemi 11.11.2017
Kemin kaupunki


 

 

ILMOITUS KARIHAARAN PUISTOSUUNNITELMAN VIREILLETULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA 13.11.2017 LÄHTIEN

Tavoitteena on tutkia puistojen käyttömahdollisuuksia ja määrittää Karihaaran torille ja koirapuistolle rakennusoikeus sekä tarjota viihtyisämpää ja monipuolisempaa virkistysaluetta kaikenikäisille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 4. kerroksen ilmoitustaululla.

Suunnittelu-aineisto

Yleisökysely

 

Kemi 11.11.2017
Kemin kaupunki