2. Vireillä olevat kaavat

YLEISKAAVA:

Kemijokisuun ja Karihaaran yleiskaavan sekä pohjoisten alueiden yleiskaavan muutos, joka koskee Sahansaarenkadun ympäristöä, pidetään nähtävänä 23.9.-22.10.2019. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Karihaaran alueen liikenneverkon kehittäminen vastaamaan paremmin tehdashankkeen logistisia tarpeita ja parantaa alueen liikenneturvallisuutta.

  • Yleiskaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset oli nähtävänä 23.9-22.10.2019
  • Kaavoihin liittyvä kuulemistilaisuus pidettiin maanantaina 14.10.2019  kulttuurikeskuksen isossa auditoriossa.Yleiskaava-aineisto

ASEMAKAAVA:
Asemakaavan muutos Sahansaarenkadun ympäristössä Marttalan, Karihaaran, Torvisen ja Vainion kaupunginosissa, pidetään nähtävänä 23.9.-22.10.2019. Muutos koskee kortteleita 427, 431, 435, 441, 448-450, 508-511, 606, 624, 625, 628, 652, 729-731, 759 sekä katu-, pysäköinti-, rautatie-, vesi-, puisto-, lähivirkistys-, suojaviher-, urheilu ja virkistyspalvelujen alueita. Kaavamuutoksella tutkitaan uuden raideyhteyden rakentamista tehdasalueelle Sahansaarenkadun viereen. Uuden raideyhteyden myötä katujärjestelyihin ja liittymiin sekä mahdollisesti myös rakennusalueisiin tulee muutoksia.

  • Asemakaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset oli nähtävänä 23.9-22.10.2019
  • Kaavoihin liittyvä kuulemistilaisuus pidettiin maanantaina 14.10.2019  kulttuurikeskuksen isossa auditoriossa.
    Asemakaava-aineisto

Kemi 21.9.2019
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu


 

Yleiskaavan muutosalue


Asemakaavan muutosalue


NAUSKA:

Nauskan asuinalueen asemakaavan laajennus on tullut vireille kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoituskatsauksen yhteydessä 11.3.2019 § 71. Suunnittelualueelle laaditaan asemakaava, jossa tutkitaan alueen käyttöä omakotivaltaisena asuntoalueena. Tavoitteena on lisätä kaupungin tonttitarjontaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla.

Kaava-asiakirjat

Kemi 11.9.2019
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu


 

TERVAHARJU:

Kortteleita 1156 ja 1173 sekä Perämerentien (valtatie E 75) ja Kiveliönkadun väliin rajautuvien viheralueiden asemakaavan muutos on tullut vireille kaupungin-hallituksen hyväksymässä kaavoituskatsauksessa 22.1.2018 § 6. Kaavan tavoitteena on saada liiketoimintaa näkyvälle, liikenteellisesti keskeiselle ja helposti saavutettavalle paikalle ohikulkutien varteen. Alueelle on tarkoitus sijoittaa paitsi kauppaa, myös esim. pieniä tuotantolaitoksia joihin liittyy myymälätiloja.

Kaava-asiakirjat

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 26.2.2108 alkaen
  • Asemakaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos oli nähtävillä  29.8. - 27.9.2018

Kemi 29.8.2018
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu


 

PEURASAARI:

Peurasaarenrannan asemakaavan muutos ja laajennus on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 21.8.2017 § 309. Alue kattaa Peurasaaren ranta-alueen selvitysalueen, rajautuen Kalkkinokantiehen, ottaen lisäksi mukaan mm. päiväkodin ja kaupan alueet, jäteveden puhdistamon ja kaupunginvarikon alueet sekä Peurankadun varren asuinkorttelialueet. Kaavan tavoitteena on selvittää laajemmin Peurasaaren alueen merellisen asumisen ja muun täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä tutkia yksittäisten asemakaavan tarkistusten edellytyksiä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma