2. Vireillä olevat kaavat

Karihaara - Sahasaarenkadun ympäristö

Ilmoitus yleis- ja asemakaavojen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmien nähtäville asettamisesta 18.5.2019 lähtien.

Yleiskaavojen muutokset:
Kemijokisuun ja Karihaaran sekä pohjoisten alueiden yleiskaavojen muutokset ovat tulleet vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 6.5.2019 § 168.

Asemakaavan muutos:
Sahansaarenkadun ympäristön asemakaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 6.5.2019 § 169.

Metsä Fibre Oy suunnittelee parhaillaan Kemin sellutehtaan uudistamista siten, että paikalle rakennettaisiin Äänekosken mallin mukainen Kemin biotuotetehdas. Vireilletulleilla kaavamuutoksilla tutkitaan tehtaan tarvitsemia liikennejärjestelyjen muutostarpeita.

Kaava-asiakirjat tästä linkistä

Kemi 18.5.2019
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

SAUVOSAARI :
Mansikkanokan asemakaavan muutos (osa-alue 1a), joka koskee Kemin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren, kortteleita 161, 171 ja 173 sekä puisto-, katu-, pysäköinti-, vesi- ja venesatama-alueita. Muutoksen tavoitteena on Mansikkanokan niemen matkailutoimintojen tarpeiden turvaaminen.

Kaava-asiakirjat

  • kaavaehdotus oli nähtävillä 24.4-23.5.209

Kemi 6.6.2019


 

TERVAHARJU:

Kortteleita 1156 ja 1173 sekä Perämerentien (valtatie E 75) ja Kiveliönkadun väliin rajautuvien viheralueiden asemakaavan muutos on tullut vireille kaupungin-hallituksen hyväksymässä kaavoituskatsauksessa 22.1.2018 § 6. Kaavan tavoitteena on saada liiketoimintaa näkyvälle, liikenteellisesti keskeiselle ja helposti saavutettavalle paikalle ohikulkutien varteen. Alueelle on tarkoitus sijoittaa paitsi kauppaa, myös esim. pieniä tuotantolaitoksia joihin liittyy myymälätiloja.

Kaava-asiakirjat

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 26.2.2108 alkaen
  • Asemakaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos oli nähtävillä  29.8. - 27.9.2018

Kemi 29.8.2018
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu


 

PEURASAARI:

Peurasaarenrannan asemakaavan muutos ja laajennus on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 21.8.2017 § 309. Alue kattaa Peurasaaren ranta-alueen selvitysalueen, rajautuen Kalkkinokantiehen, ottaen lisäksi mukaan mm. päiväkodin ja kaupan alueet, jäteveden puhdistamon ja kaupunginvarikon alueet sekä Peurankadun varren asuinkorttelialueet. Kaavan tavoitteena on selvittää laajemmin Peurasaaren alueen merellisen asumisen ja muun täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä tutkia yksittäisten asemakaavan tarkistusten edellytyksiä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma