2. Vireillä olevat kaavat

 SAUVOSAARI:

Muutosalue pitää sisällään korttelit 160, 162 ja korttelin 169 tontit 4 ja 5 sekä satama-alueen, venesataman, puisto-, vesi- ja katualueet. Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää kaava vastaamaan alueen nykyisiä toimintoja sekä mahdollistaa Sisäsataman kehittyminen monipuolisena ympärivuotisena ajanviettopaikkana. Kaavamerkintöjä on tarkennettu siten, että ne mahdollistavat liiketoiminnan sijoittumisen suojeltuihin rakennuksiin.

Kaava-aineisto  

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 22.2.-7.3.2107
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä toisen kerran 22.11-21.12.2017

 


  

SAUVOSAARI:

Pajarinrannan asemakaavan muutos, joka koskee kortteleita 166, 172, 175 ja 176 sekä ympäröiviä katu-, puisto-, vesi-, venevalkama- ja venesatama-alueita. Kaavan tavoitteena on selvittää mahdollisuudet uuden päiväkodin sijoittamisesta alueelle, tutkia muiden palvelujen sijoittamista rannan ja keskustan läheisyyteen sekä tutkia Pajarinrannan hyödyntämistä mm. virkistys ja matkailupalveluja varten.

 

Kaava-aineisto

  • Asemakaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset olivat nähtävillä 13-11-12.12.2017

 


 

SAUVOSAARI:

Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 104 tontin 2 (os. Torikatu 4) asemakaavan muutos. Kiinteistön omistaja City Kauppapaikat Oy on hakenut kaavamuutosta tontilleen. Tontilta on purettu vanha liikerakennus ja siihen on tavoitteena rakentaa aiempaa korkeampi asuin- ja liikerakennus. Kaavamuutoksella pyritään mahdollistamaan asuin- ja liiketoimintojen rakentuminen tontille.

Kaava-asiakirjat

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos oli nähtävänä 12.7.-15.8.2017
  • Asemakaavan muutosehdotus  on nähtävillä 10.1-8.2.2018

 SAUVOSAARI:

Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 106 tonttien 11-13 (City-kulma) asemakaavan muutos. Kiinteistön omistaja Kemin City-Kulma Oy on jättänyt kaavamuutoshakemuksen, jonka mukaan yhtiö haluaa kehittää ja monipuolistaa alueen käyttömahdollisuuksia. Kaavamuutoksessa tutkitaan tontinkäytön tehostamista sekä liike- ja toimistorakennusten lisäksi asuin- ja hotellirakentamisen sijoittumista kohteeseen.

Kaava-aineisto

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos oli nähtävillä 31.5.-30.6.2017
  • Asemakaavan muutosehdotus oli nähävillä 2.-31.10.2017


SAUVOSAARI:

Korttelin 140 tontin 7 (Hotelli Merihovi) sekä viereisten katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 21.8.2017 § 308. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa hotellitoiminnan kehittäminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PEURASAARI:

Peurasaarenrannan asemakaavan muutos ja laajennus on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 21.8.2017 § 309. Alue kattaa Peurasaaren ranta-alueen selvitysalueen, rajautuen Kalkkinokantiehen, ottaen lisäksi mukaan mm. päiväkodin ja kaupan alueet, jäteveden puhdistamon ja kaupunginvarikon alueet sekä Peurankadun varren asuinkorttelialueet. Kaavan tavoitteena on selvittää laajemmin Peurasaaren alueen merellisen asumisen ja muun täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä tutkia yksittäisten asemakaavan tarkistusten edellytyksiä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LMOITUS KARIHAARAN PUISTOSUUNNITELMAN VIREILLETULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA 13.11.2017 LÄHTIEN

Tavoitteena on tutkia puistojen käyttömahdollisuuksia ja määrittää Karihaaran torille ja koirapuistolle rakennusoikeus sekä tarjota viihtyisämpää ja monipuolisempaa virkistysaluetta kaikenikäisille.

Suunnittelu-aineisto

Yleisökysely