2. Vireillä olevat kaavat

SAUVOSAARI:

Mansikkanokan asemakaavan muutos, joka koskee kortteleita 148, 161, 164, 168, 171, 173 ja 177 sekä puisto-, katu-, pysäköinti-, vesi- ja venesatama-alueita, on tullut vireille kaupunginhallituksen hyväksymässä kaavoituskatsauksessa 22.1.2018 § 6.

Kaava-asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 4. kerroksen ilmoitustaululla.

Kemi 29.8.2018
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

SAUVOSAARI:

Hotelli Merihovin asemakaavan muutos, joka koskee korttelin 140 tonttia 7 sekä tontin edustalla olevia katualueita. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Hotelli Merihovin laajentaminen. Hotellin vanha, Pohjoisrantakadun varressa sijaitseva osa suojellaan. Hotellia suunnitellaan laajennettavaksi korttelin sisäosiin ja Keskuspuistokadun varteen sijoittuvilla laajennusosilla. Laajennuksesta on laadittu kaksi erilaista luonnosvaihtoehtoa.

Kaava-aineisto

  • Asemakaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset oli nähtävillä 15.8.-14.9.2018

TERVAHARJU:

Kortteleita 1156 ja 1173 sekä Perämerentien (valtatie E 75) ja Kiveliönkadun väliin rajautuvien viheralueiden asemakaavan muutos on tullut vireille kaupungin-hallituksen hyväksymässä kaavoituskatsauksessa 22.1.2018 § 6. Kaavan tavoitteena on saada liiketoimintaa näkyvälle, liikenteellisesti keskeiselle ja helposti saavutettavalle paikalle ohikulkutien varteen. Alueelle on tarkoitus sijoittaa paitsi kauppaa, myös esim. pieniä tuotantolaitoksia joihin liittyy myymälätiloja.

Kaava-asiakirjat

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 26.2.2108 alkaen
  • Asemakaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos oli nähtävillä  29.8. - 27.9.2018

Kemi 29.8.2018
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu


 

PEURASAARI:

Peurasaarenrannan asemakaavan muutos ja laajennus on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 21.8.2017 § 309. Alue kattaa Peurasaaren ranta-alueen selvitysalueen, rajautuen Kalkkinokantiehen, ottaen lisäksi mukaan mm. päiväkodin ja kaupan alueet, jäteveden puhdistamon ja kaupunginvarikon alueet sekä Peurankadun varren asuinkorttelialueet. Kaavan tavoitteena on selvittää laajemmin Peurasaaren alueen merellisen asumisen ja muun täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä tutkia yksittäisten asemakaavan tarkistusten edellytyksiä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma