2. Vireillä olevat kaavat

PAJUSAARI:

Metsä Groupin Kemin Pajusaaren tehdasalueen, korttelin 2801 tontteja 1-4 koskeva vaiheasemakaava on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 20.11.2018 § 402. Kaavan tavoitteena on tarkastella alueen rakennussuojeluasioita, suurimpia sallittuja rakentamiskorkeuksia sekä muita tarvittavia hankkeen etenemisen aikana esille nousevia asioita.

Kaava-asiakirjat

  • Vaiheasemakaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnos oli nähtävänä 19.12.2018 – 21.1.2019
  • Vaiheasemakaavan muutosehdotus oli nähtävänä 11.2.-12.3.2109
  • Tekninen lautakunta hyväksyi kaavamuutoksen 19.03.2019 §32

Kemi 9.2.2109
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

Sauvosaari ja Merikemi:

Mansikkanokan asemakaavan muutos, joka koskee Kemin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren, kortteleita 161, 168, 171, 173, 177 ja osia korttelista 148 sekä puisto-, katu-, pysäköinti-, vesi- ja venesatama-alueita. Lisäksi muutos koskee Kemin 33. kaupunginosan, Merikemin, kortteleita 3330-3333, retkeily- ja ulkoilualueita, urheilu- ja virkistyspalvelualueita, moottorikelkkareitille varattua aluetta sekä venesatama- ja vesialuetta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella Rantabulevardin varrelle sijoitettujen asuinkortteleiden järjestelyjä ja mitoitusta sekä kadun linjausta jalkapallokentän säilyessä nykyisellä sijainnillaan. Mansikkanokanniemen ja Möllärinrannan alueella sekä Selkäsaaressa tutkitaan matkailualuevarausten laajentamista. Pikkuleton saarten alueelle suunnitellaan matkailu- ja virkistyspalvelurakentamista.

Kaava-asiakirjat

  • Asemakaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset oli nähtävänä 31.12.2018 – 29.1.2019

 

SAUVOSAARI:

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 20.11.2018 § 139 päättänyt asettaa Hotelli Merihovia koskevan asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA 27 §). Muutosehdotus koskee Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 140 tonttia 7 sekä viereisiä katu- ja puistoalueita. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Hotelli Merihovin laajentaminen.

Kaava-aineisto

  • Asemakaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset oli nähtävillä 15.8.-14.9.2018
  • Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 3.12.2018 - 4.1.2019

TERVAHARJU:

Kortteleita 1156 ja 1173 sekä Perämerentien (valtatie E 75) ja Kiveliönkadun väliin rajautuvien viheralueiden asemakaavan muutos on tullut vireille kaupungin-hallituksen hyväksymässä kaavoituskatsauksessa 22.1.2018 § 6. Kaavan tavoitteena on saada liiketoimintaa näkyvälle, liikenteellisesti keskeiselle ja helposti saavutettavalle paikalle ohikulkutien varteen. Alueelle on tarkoitus sijoittaa paitsi kauppaa, myös esim. pieniä tuotantolaitoksia joihin liittyy myymälätiloja.

Kaava-asiakirjat

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 26.2.2108 alkaen
  • Asemakaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos oli nähtävillä  29.8. - 27.9.2018

Kemi 29.8.2018
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu


 

PEURASAARI:

Peurasaarenrannan asemakaavan muutos ja laajennus on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 21.8.2017 § 309. Alue kattaa Peurasaaren ranta-alueen selvitysalueen, rajautuen Kalkkinokantiehen, ottaen lisäksi mukaan mm. päiväkodin ja kaupan alueet, jäteveden puhdistamon ja kaupunginvarikon alueet sekä Peurankadun varren asuinkorttelialueet. Kaavan tavoitteena on selvittää laajemmin Peurasaaren alueen merellisen asumisen ja muun täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä tutkia yksittäisten asemakaavan tarkistusten edellytyksiä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma