2. Vireillä olevat kaavat

 SAUVOSAARI:

Muutosehdotus koskee Sauvosaaren kaupunginosan kortteleita 166, 172, 175 ja 176 sekä puisto, yleinen pysäköinti, suojaviher-, vesi- ja katualueita sekä Peurasaaren kaupunginosan puisto, venevalkama ja vesialueita. Pajarinrannan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa päiväkodin sijoittuminen alueelle sekä osoittaa alueet virkistys- ja matkailupalveluja varten.

Kaava-asiakirjat

  • Asemakaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset olivat nähtävillä 13-11-12.12.2017
  • Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 22.1.- 20.2.2018
  • Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 9.4.2018 § 36 hyväksynyt asemakaavan muutoksen

SAUVOSAARI:

Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 104 tontin 2 (os. Torikatu 4) asemakaavan muutos. Kiinteistön omistaja City Kauppapaikat Oy on hakenut kaavamuutosta tontilleen. Tontilta on purettu vanha liikerakennus ja siihen on tavoitteena rakentaa aiempaa korkeampi asuin- ja liikerakennus. Kaavamuutoksella pyritään mahdollistamaan asuin- ja liiketoimintojen rakentuminen tontille.

Kaava-asiakirjat

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos oli nähtävänä 12.7.-15.8.2017
  • Asemakaavan muutosehdotus  oli nähtävillä 10.1-8.2.2018
  • Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 9.4.2018 § 37 hyväksynyt  asemakaavan muutoksen

ILMOITUS ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA 26.2.2018 LÄHTIEN

TERVAHARJU:

Kortteleita 1156 ja 1173 sekä Perämerentien (valtatie E 75) ja Kiveliönkadun väliin rajautuvien viheralueiden asemakaavan muutos on tullut vireille kaupungin-hallituksen hyväksymässä kaavoituskatsauksessa 22.1.2018 § 6. Kaavan tavoitteena on saada liiketoimintaa näkyvälle, liikenteellisesti keskeiselle ja helposti saavutettavalle paikalle ohikulkutien varteen. Alueelle on tarkoitus sijoittaa paitsi kauppaa, myös esim. pieniä tuotantolaitoksia joihin liittyy myymälätiloja.

Kaava-asiakirjat

Kemi 24.2.2018
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

 SAUVOSAARI:

Muutosehdotus koskee Sauvosaaren kaupunginosan kortteleita 160, 162 ja korttelin 169 tontteja 4 ja 5 sekä satama-, venesatama, puisto-, vesi- ja katualueita sekä lisäksi sitovaa tonttijakoa kortteleihin 162 ja 178. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää ja ohjata alueen kehittymistä sekä päivittää paikoitus- ja liikennealueet alueen käytön mukaisiks

Kaava-aineisto

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos oli nähtävillä 22.2.-7.3.2107
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja 2. luonnos oli nähtävillä toisen kerran 22.11-21.12.2017
  • Kaavaehdotus on nähtävillä 28.3.- 27.4.2018SAUVOSAARI:

Korttelin 140 tontin 7 (Hotelli Merihovi) sekä viereisten katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 21.8.2017 § 308. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa hotellitoiminnan kehittäminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PEURASAARI:

Peurasaarenrannan asemakaavan muutos ja laajennus on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 21.8.2017 § 309. Alue kattaa Peurasaaren ranta-alueen selvitysalueen, rajautuen Kalkkinokantiehen, ottaen lisäksi mukaan mm. päiväkodin ja kaupan alueet, jäteveden puhdistamon ja kaupunginvarikon alueet sekä Peurankadun varren asuinkorttelialueet. Kaavan tavoitteena on selvittää laajemmin Peurasaaren alueen merellisen asumisen ja muun täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä tutkia yksittäisten asemakaavan tarkistusten edellytyksiä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LMOITUS KARIHAARAN PUISTOSUUNNITELMAN VIREILLETULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA 13.11.2017 LÄHTIEN

Tavoitteena on tutkia puistojen käyttömahdollisuuksia ja määrittää Karihaaran torille ja koirapuistolle rakennusoikeus sekä tarjota viihtyisämpää ja monipuolisempaa virkistysaluetta kaikenikäisille.

Suunnittelu-aineisto

Yleisökysely