2. Vireillä olevat kaavat

 SAUVOSAARI:

Muutosehdotus koskee Sauvosaaren kaupunginosan kortteleita 160, 162 ja korttelin 169 tontteja 4 ja 5 sekä satama-, venesatama, puisto-, vesi- ja katualueita sekä lisäksi sitovaa tonttijakoa kortteleihin 162 ja 178. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää ja ohjata alueen kehittymistä sekä päivittää paikoitus- ja liikennealueet alueen käytön mukaisiks

Kaava-aineisto

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos oli nähtävillä 22.2.-7.3.2107
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja 2. luonnos oli nähtävillä toisen kerran 22.11-21.12.2017
  • Kaavaehdotus oli nähtävillä 28.3.- 27.4.2018
  • Tekninen lautakunta hyväksyi kaavamuutoksen 15.5 §75
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen 21.5 §206
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 28.5 §53ILMOITUS ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA 26.2.2018 LÄHTIEN

TERVAHARJU:

Kortteleita 1156 ja 1173 sekä Perämerentien (valtatie E 75) ja Kiveliönkadun väliin rajautuvien viheralueiden asemakaavan muutos on tullut vireille kaupungin-hallituksen hyväksymässä kaavoituskatsauksessa 22.1.2018 § 6. Kaavan tavoitteena on saada liiketoimintaa näkyvälle, liikenteellisesti keskeiselle ja helposti saavutettavalle paikalle ohikulkutien varteen. Alueelle on tarkoitus sijoittaa paitsi kauppaa, myös esim. pieniä tuotantolaitoksia joihin liittyy myymälätiloja.

Kaava-asiakirjat

Kemi 24.2.2018
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

SAUVOSAARI:

Korttelin 140 tontin 7 (Hotelli Merihovi) sekä viereisten katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 21.8.2017 § 308. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa hotellitoiminnan kehittäminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PEURASAARI:

Peurasaarenrannan asemakaavan muutos ja laajennus on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 21.8.2017 § 309. Alue kattaa Peurasaaren ranta-alueen selvitysalueen, rajautuen Kalkkinokantiehen, ottaen lisäksi mukaan mm. päiväkodin ja kaupan alueet, jäteveden puhdistamon ja kaupunginvarikon alueet sekä Peurankadun varren asuinkorttelialueet. Kaavan tavoitteena on selvittää laajemmin Peurasaaren alueen merellisen asumisen ja muun täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä tutkia yksittäisten asemakaavan tarkistusten edellytyksiä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma