Mittaus- ja tonttipalvelut

pk_hahtisaari_jaatp

Mittaus- ja tonttipalvelut tuottaa mittaus- ja kartoituspalveluja Kemin kaupungin omalle organisaatiolle sekä ulkopuolisille tilaajille ja vastaa kaupungin tarjoamien rakennustonttien ja -paikkojen varaamisesta ja vuokraamisesta.

Tontin varaaminen

Ennen tontin vuokraamista on se varattava. Kaupungilla ei ole käytössä erityisiä varausaikoja, vaan tontit on jatkuvasti varattavissa. Mikäli tietylle alueelle järjestetään erityiset tonttien hakuajat, ilmoitetaan niistä erikseen. Tontti varataan hakijalle Maankäyttö- ja mittaustoimen päätöksellä. Varausaika on keskimäärin noin vuoden mittainen siten, että tontti varataan hakijalle seuraavan vuoden maaliskuun loppuun saakka. Perustellusta syystä varausaikaa voidaan jatkaa yhdellä vuodella. Tontin varaamisesta ja mahdollisesta jatkovarauksesta peritään 85 euron suuruinen maksu. Tontin varaaminen ei vielä oikeuta toimimaan tontilla. Tontin varaamiseen tarvittavan lomakkeen saa Maankäyttö- ja mittaustoimesta tai tästä. Lomake toimitetaan allekirjoitettuna Maankäyttö- ja mittaustoimeen.

Tontin varaamiseen liittyviä asioita hoitavat tontti-insinööri Tuomas Kyllönen ja maanmittausteknikko Esa Salmijärvi

Tontinvuokraus

Kaupunki luovuttaa tontit pääsääntöisesti vuokraamalla. Vuokrasopimus allekirjoitetaan kun tontin varaus on tullut voimaan ja rakentaja sitä tarvitsee esimerkiksi rakennuslupaa varten. Tontin vuokran suuruus määräytyy vuokrasopimuksen allekirjoittamishetkellä voimassa olevan kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti. Kahtena ensimmäisenä vuotena peritään vain puolet tontin perusvuokrasta. Vuokra-ajan umpeuduttua tulosalue ottaa tontin vuokraajaan yhteyttä vuokrasopimuksen uusimiseksi. Vuokrasopimuksista on tarvittaessa saatavilla jäljennöksiä.

Tontinvuokraukseen liittyviä asioita hoitaa tontti-insinööri Tuomas Kyllönen.

Mittauspalvelut

Rakennuksen paikan maastoonmerkintä on tilattava aina ennen rakennuksen perustamistyötä, mikäli rakennusluvassa on maininta rakennuksen maastoonmerkitsemisestä. Rakennuksen paikan maastoonmerkintä tulee tilata vähintään kaksi päivää ennen sokkelimuottien asentamista.

Sijaintikatselmus on tilattava kun rakennuksen sokkeli tai sitä vastaavan rakennusvaiheen rakentaminen on suoritettu. Sijaintikatselmuksella varmistetaan, että rakennus tulee rakennusluvan mukaiseen paikkaan ja korkeusasemaan.

Mikäli tontin rajapisteestä on hävinnyt rajamerkki tai tontin omistaja ei sitä itse löydä, voi hän tilata rajannäytön kaupungin mittaus- ja tonttipalveluista.

Mikäli rajojen paikasta on naapurien kesken erimielisyyttä, on rajan paikka määriteltävä virallisessa rajankäyntoimituksessa. Rajankäyntitoimitusta haetaan kiinteistöinsinööriltä.

Tulosalue tekee tilauksesta myös esimerkiksi kartoituksia ja maastomallimittauksia.

Mittauspalveluita hoitaa maanmittausteknikko Esa Salmijärvi

Tonttijaot

Tonttijaolla kortteli jaetaan lohkomiskelpoisiksi tonteiksi. Tonttijako on mahdollista laatia myös asemakaavoituksen yhteydessä.

Kun erillinen tonttijako laaditaan ensimmäisen kerran, ei siitä peritä maksua. Mikäli tonttijakoa muutetaan maanomistajan hakemuksesta, peritään tonttijaon muuttamisesta taksan mukainen korvaus.

Tonttijakoasioita hoitaa maanmittausteknikko Esa Salmijärvi.

Yhteystiedot

Nimike Nimi Palvelualue Gsm
Tontti-insinööri Tuomas Kyllönen Maankäyttö- ja mittaustoimi 040 660 4217
Maanmittausteknikko  Esa Salmijärvi Maankäyttö- ja mittaustoimi 040 572 7068