Naturen

Generell information

Kiikeli region är väldigt rikt på växtarter och har genom åren utvecklats ganska fritt till en naturlig riktning. I terrängen finns spår av människors aktiviteter, som tidigare betesmarker och äng området. Området är huvudsakligen uppdelat i tre vegetationsområden: strand äng, strand lund och lund skog. Vegetationen är typiskt Bottenviken landhöjningen kusten, den är i zonerna.
Vegetationen gradvis blir från de yngsta och låglänt delar av strand äng till en strand videsläkt område, en smal klibbal zonen, strand skog och ytterligare till en lund skog.
Skogarnas biologiska mångfald möjliggörs i det område, eftersom trädet i Kiikelis närskog är varierande. Dessutom gran, finns det gott om lövträd, tunga glasbjörk och sälg, asp och hägg.
Utöver de levande träd Kiikeli är mycket multen träd, både vertikalt och horisontalt på grund, skilda i arter och storlek, vilket ytterligare ökar den naturliga värden av området. Förutom inhemska träd har genom åren spridit och förmodligen också planterat främmande trä arter till området.