Etusivu


Wilma

  
  Lapin verkkokoulu
    
 
Yhteystiedot

Verkkolehti

iLinc

Historiaa


0. Perusasteen matematiikan kertauskurssi (MAB0)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • kertaa perusasteen matematiikan keskeiset asiat
  • saa hyvät lähtökohdat lukion matematiikan opiskeluun.

Keskeiset sisällöt

  • Peruslaskutoimitukset
  • Kokonais-, rationaali- ja reaaliluvut
  • Yhteen-, vähennys- kerto- ja jakolasku em. lukujoukoilla
  • Neliöjuuri
  • Laskimen käyttö
  • Potenssi
  • Potenssien laskusääntöjen kertaus
  • Polynomi
  • Polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku
  • 1. asteen yhtälö

1. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • harjaantuu käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän ongelmien ratkaisemisessa ja oppii luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä
  • ymmärtää lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden ja toisen asteen polynomifunktion käsitteet
  • vahvistaa yhtälöiden ratkaisemisen taitojaan ja oppii ratkaisemaan toisen asteen yhtälöitä.

Keskeiset sisällöt

  • suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus
  • ongelmien muotoileminen yhtälöiksi
  • yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen
  • ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen
  • toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen

2. Geometria (MAB2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista
  • vahvistaa tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvien piirtämisen taitojaan
  • osaa ratkaista käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen.

Keskeiset sisällöt

  • kuvioiden yhdenmuotoisuus
  • suorakulmaisen kolmion trigonometria
  • Pythagoraan lause
  • kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen
  • geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa

3. Matemaattisia malleja I (MAB3)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä matemaattisilla malleilla
  • tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta.

Keskeiset sisällöt

  • lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen
  • potenssiyhtälön ratkaiseminen
  • eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla

4. Matemaattinen analyysi (MAB4)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin
  • ymmärtää derivaatan käsitteen muutosnopeuden mittana
  • osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla
  • oppii sovellusten yhteydessä määrittämään polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon.

Keskeiset sisällöt

  • polynomifunktion derivaatta
  • polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen
  • polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen
  • graafisia ja numeerisia menetelmiä

5. Tilastot ja todennäköisyys (MAB5)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja
  • tutustuu laskinten ja tietokoneiden käyttöön tilastotehtävissä
  • perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin.

Keskeiset sisällöt

  • jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen
  • normaalijakauma ja jakauman normittaminen
  • kombinatoriikkaa
  • todennäköisyyden käsite
  • todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä

6. Matemaattisia malleja II (MAB6)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • varmentaa ja täydentää yhtälöiden ratkaisutaitojaan
  • osaa ratkaista käytännön tilanteisiin liittyviä lineaarisia optimointitehtäviä
  • ymmärtää lukujonon käsitteen
  • ratkaisee käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja summan avulla.

Keskeiset sisällöt

  • kahden muuttujan lineaariset yhtälöt
  • lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen
  • kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen
  • lineaarinen optimointi
  • lukujono
  • aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa

Syventävät kurssit

7. Talousmatematiikka (MAB7)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä
  • saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun
  • saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun
  • soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn.

Keskeiset sisällöt

  • indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia
  • taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla

8. Matemaattisia malleja III (MAB8)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • laajentaa käsitystään teknologisoituvassa yhteiskunnassa tarvittavasta matematiikasta
  • saa apuneuvoja jaksollisten ilmiöiden matemaattiseen käsittelyyn.

Keskeiset sisällöt

  • trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla
  • radiaani
  • tyyppiä f(x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen
  • muotoa f(x) = A sin (bx) olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina
  • vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet
  • koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo
  • kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla

Oppilaitoskohtaiset syventävät kurssit

Perusasteen matematiikan kertauskurssi (MAB0)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • kertaa perusasteen matematiikan keskeiset asiat
  • saa hyvät lähtökohdat lukion matematiikan opiskeluun.

Keskeiset sisällöt

  • Peruslaskutoimitukset
  • Kokonais-, rationaali- ja reaaliluvut
  • Yhteen-, vähennys- kerto- ja jakolasku em. lukujoukoilla
  • Neliöjuuri
  • Laskimen käyttö
  • Potenssi
  • Potenssien laskusääntöjen kertaus
  • Polynomi
  • Polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku
  • 1. asteen yhtälö

  Lukion matematiikan kertauskurssi (MAB9)

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

   • kertaa lukion kurssien keskeiset asiat ja
   • vahvistaa laskuvalmiuksiaan
   • valmistautuu yo-kirjoituksiin ja jatko-opintoihin.

  Keskeiset sisällöt

   • Todennäköisyyslaskenta ja tilasto-oppi
   • Prosenttilaskenta
   • Polynomilauseke
   • Ensimmäisen asteen yhtälö ja epäyhtälö
   • Lineaarinen funktio sovelluksineen
   • Verrannollisuus
   • Toisen asteen funktio
   • Geometria
   • Eksponenttifunktio
   • Potenssiyhtälö
   • Derivaatta sovelluksineen
   • Matemaattiset mallit


Meripuistokatu 22, 94100 Kemi, kanslia p. 016-259 428, fax 016-259 438, lukio(at)kemi.fi, aikuislukio(at)kemi.fi