Osallistu ja vaikuta

Kemin kaupungintalo kuvattuna sisäpihalta taivasta kohti

Kaupunkilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa kaupungin asioihin joka neljäs vuosi järjestettävissa kunnallisvaaleissa, jolloin valitaan kuntalaisia edustavat luottamushenkilöt kaupunginvaltuuston.

Kaupunkilaisilla on useita mahdollisuuksia tulla kuulluksi ja kertoa mielipiteensä tai ideansa kaupungin virkamiehille ja päättäjille. Kaupungin kehittämiseen osallistuminen edellyttää asukkailta aktiivisuutta.

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ovat mm.

  • äänestäminen yleisissä vaaleissa
  • kysy kysymyksiä kaupungin palveluista ja kehittämisestä
  • seuraa päätöksentekoa
  • oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa
  • ottaa kantaa ja osallistua keskusteluun
  • antaa palautetta

Kysy kysymyksiä

Kysymystorilla voit esittää kysymyksesi kaupungin palveluista tai kehittämistoimista. Kysymyksesi ohjataan asiasta vastaavalle työntekijälle. Kysymystorilla julkaistaan kysymys ja siihen liittyvä vastaus. Kysymystä ei kuitenkaan julkaista, mikäli kysyjä ei ilmoita kysymystorin pitäjälle nimeään ja yhteystietojaan. Kysymyksen esittäjä voi esiintyä myös nimimerkillä. Kysymystorille

Kuntalaisilla aloiteoikeus

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuuston käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Lisäksi viisi prosenttia kunnan äänioikeutetuista voi tehdä kunnalle aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä.

Kuntalaisaloite osoitetaan Kemin kaupungille ja toimitetaan kaupunginkanslian kirjaamoon. Aloitteeseen tulee merkitä tekijän yhteystiedot; nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Kuntalaisaloite.fi -palvelu

Kaupunki on mukana oikeusministeriön ylläpitämässä Kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa, jonka käyttö on turvallista ja maksutonta. Verkkopalvelussa voi tehdä kuntalaisaloitteita, kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita. Palvelu toimii kätevänä vaihtoehtona perinteiselle kirjallisena kaupungille toimitettavalle aloitteelle.

Kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelu

Selaa kuntalaisaloitteita ja katso millaisia aloitteita tehty ja voiko niihin osallistua.

Otakantaa.fi -palvelu

Otakantaa.fi -palvelussa kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin päätöksiin jo valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa. Palvelussa voi osallistua tarjolla oleviin keskusteluihin ja valmisteluihin tai käynnistää oma aihe. Otakantaa.fi on kaikille avoin, moniääninen kansalaisten, hallinnon ja päätöksentekijöiden kohtauspaikka, joka edistää omalta osaltaan kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia.

Otakantaa.fi -verkkopalvelu

Anna palautetta

Kaikilla kaupunkilaisilla on mahdollisuus kehittää kuntansa toimintaa antamalla palautetta kaupungin palveluista tai muista kaupungin toimialaan kuuluvista asioista. Palautetta voi antaa sähköisellä palautelomakkeella tai lähettämällä palaute kaupunginkanslian kirjaamoon yleissähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kemi.fi Muista ilmoittaa yhteystietosi niin palautteeseesi tai kysymykseesi vastataan. Nimettömiä palautteita tai kysymyksiä ei lähtökohtaisesti käsitellä. Sähköinen palautelomake

Kaupunkilaiset voivat lähettää palautetta suoraan palvelualuille eri toimintayksikköjen yleissähköpostiosoitteisiin. Palautetta palvelualueille

Kaupungin yhteistyöelimet

Kaupunki on perustanut asioiden valmistelun ja päätöksenteon tueksi yhteistyöelimiä:
Nuorisovaltuusto toimii asiantuntijaelimenä Kemissä tapahtuvassa nuorten asemaa koskevassa päätöksenteossa.
Vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaisten ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.
Vanhusneuvosto on Kemissä toimivien eläkeläisjärjestöjen, Kemin kaupungin ja Kemin seurakunnan yhteistyöelin.
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, joka tehtävänä on avustaa viranomaisia rintamaveteraaneja koskevien asioiden valmistelussa ja käsittelyssä.

Vaikuttamiskanavia muualla verkossa

Demokratia.fi - Löydä vaikuttamisen verkkopalvelut ja osallistu päätöksentekoon
Kansalaisaloite.fi -verkkopalvelu