Äidinkieli ja kirjallisuus / Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI)

Pakolliset kurssit, numeroarvostelu

ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Opiskelija harjoittelee tavoitteellista ja suunnitelmallista pienryhmätyöskentelyä. Hän arvioi omaa ja ryhmänsä työskentelyä suhteessa tavoitteisiin. Opiskelija oppii uusia tapoja käyttää teknologiaa yhteisöllisessä työskentelyssä. Aihekokonaisuudet: aktiivinen kansalaisuus, monilukutaito ja mediat, teknologia ja yhteiskunta.

ÄI02 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Kurssilla tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen tai jonkin muun paikallisen toimijan kanssa. Aihekokonaisuudet: monilukutaidot ja media, kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys.

ÄI03 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Monimuotoisten tekstien kerronnan ja ilmaisun tarkastelussa hyödynnetään paikallisia kulttuuripalveluita, esimerkiksi teatteria, taidemuseota tai elokuvateatteria. Opiskelija harjoittelee tavoitteellista kirjallisuuskeskustelua ja sen erittelyä ja arviointia erilaisissa ryhmäkokoonpanoissa. Aihekokonaisuudet: monilukutaito ja mediat.

ÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen

Opiskelija tuottaa mahdollisuuksien mukaan mediatekstejä myös itse, ja yhteistyötä voidaan tehdä paikallisten medioiden tai muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija harjoittelee suullista argumentointia esimerkiksi pitämällä puheenvuoron tai osallistumalla väittelyyn. Aihekokonaisuudet: monilukutaito ja mediat, aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä.

ÄI05 Teksti ja konteksti

Opiskelija perehtyy maailmankirjallisuuden ja suomalaisen kirjallisuuden historiaan ja keskeisiin teoksiin antiikista modernismiin. Opiskelija lukee sekä maailmankirjallisuuden että suomalaisen kirjallisuuden klassikon. Aihekokonaisuudet: monilukutaito ja mediat, kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys.

ÄI06 Nykykulttuuri ja kertomukset

Kurssilla perehdytään erityisesti sotien jälkeiseen kirjallisuuteen. Monimuotoisten tekstien tarkastelussa hyödynnetään paikallisia kulttuuripalveluita, esimerkiksi teatteria, taidemuseota tai elokuvateatteria.

Opiskelijaa ohjataan pohtimaan kieli- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä jatko-opintojen kannalta sekä tutustutaan mahdollisuuksiin jatkaa suomen kielen, kirjallisuuden ja viestinnänalojen opintoja korkea-asteella. Aihekokonaisuudet: monilukutaito ja mediat, kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, teknologia ja yhteiskunta.

Syventävät kurssit, numeroarvostelu tai suoritusmerkintä

ÄI07 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

Opiskelijaa kannustetaan kehittämään vuorovaikutustaitojaan myös koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Aihekokonaisuudet: monilukutaito ja mediat, aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä, hyvinvointi ja turvallisuus.

ÄI08 Kirjoittamistaitojen syventäminen

Opiskelija varmentaa erityisesti aineistopohjaisen esseen kirjoittamisen taitojaan. Kurssi valmentaa opiskelijaa ylioppilaskokeen kirjoittamisen kokeeseen.

Aihekokonaisuudet: monilukutaito ja mediat, aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä, hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, teknologia ja yhteiskunta.

ÄI09 Lukutaitojen syventäminen

Kurssi valmentaa opiskelijaa ylioppilaskokeen lukutaidon kokeeseen. Aihekokonaisuudet: monilukutaito ja mediat.

ÄI13 Mediatekstin tuottaminen

Opiskelija perehtyy mediaympäristöihin ja median kehitykseen. Kurssi kannustaa tutkivaan ja kriittiseen otteeseen mediaa kohtaan. Opiskelija tuottaa erilaisia mediatekstejä ja koulun julkaisuja.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2)

Pakolliset kurssit, numeroarvostelu

S201 Tekstit ja vuorovaikutus

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyy. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa viestintäympäristöissä. Hän osaa käyttää luontevasti ja monipuolisesti suomen kielen keskeisiä rakenteita.

S202 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Opiskelijan käsitys suomen kielen rakenteesta, kielen vaihtelusta ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.

S203 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä monipuolistuu. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan.

S204 Tekstit ja vaikuttaminen

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä, niiden kieltä ja vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

S205 Teksti ja konteksti

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä, niiden piirteitä ja konteksteja. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä.

S206 Nykykulttuuri ja kertomukset

Opiskelija oppii tarkastelemaan suomalaista nykykulttuuria ja ilmiöitä. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutuksesta. Opiskelija vahvistaa suomen kielen taitoaan teksteillä ja tehtävillä.

Syventävät kurssit, numeroarvostelu tai suoritusmerkintä

S207 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, muuttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.

S208 Kirjoittamistaitojen syventäminen

Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaiseen kulttuuriin, median aiheisiin sekä kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun eri tavoin.

S209 Lukutaitojen syventäminen

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee.