Äidinkieli ja kirjallisuus

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän voi suorittaa myös suomi toisena kielenä (s2) -oppimäärän mukaisesti, mikäli opiskelijan äidinkieli ei ole suomi.

Pakolliset kurssit, numeroarvostelu

ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS
Opiskelijan taidot lukea tekstejä ja tunnistaa tekstilajeja kehittyvät. Hän kohentaa perustaitojaan kirjoittajana, lukijana ja puhujana. Kurssilla kerrataan kielenhuoltoa.

ÄI2 TEKSTIN RAKENTEITA JA MERKITYKSIÄ
Opiskelija oppii erittelemään tekstien rakenteita ja sidoskeinoja. Hänen kuvanlukutaitonsa kehittyy. Hän harjoittelee erilaisten tekstien tekemistä ja puheenvuoron käyttämistä. Kurssilla kerrataan kielenhuoltoa.

ÄI3 KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA
Opiskelijoiden käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija oppii analysoimaan ja tulkitsemaan novelleja ja runoja.

ÄI4 TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä

ÄI5 TEKSTI, TYYLI JA KONTEKSTI
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa huomioon kontek­stin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. Opiskelija saa yleiskuvan länsimaisesta kirjallisuudesta.

ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI
Opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. Opiskelija tutustuu suomen kielen piirteisiin ja kehitykseen ja oppii tuntemaan suomalaisen kirjallisuuden keskeisiä teoksia.

Syventävät kurssit, numeroarvostelu tai suoritusmerkintä

ÄI7 PUHEVIESTINNÄN TAITOJEN SYVENTÄMINEN
Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelus­sa ja työelämässä. Kurssilla pyritään myös vähentämään esiintymisjännitystä.

ÄI8 TEKSTITAITOJEN SYVENTÄMINEN
Kurssi valmentaa tekstitaidon ylioppilaskokeeseen. Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan lukea analyyttisesti ja kriittisesti erilaisia tekstejä. Hän kehittyy sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyiden ja johdonmukaisten tekstien kirjoittajana.

ÄI9 KIRJOITTAMINEN JA NYKYKULTTUURI
Kurssi valmentaa erityisesti ylioppilastutkinnon esseekokeeseen. Opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnalli­seen keskusteluun, median ajan­koh­tais­ai­hei­siin ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen kulttuurinen lukutai­tonsa syvenee ja ajat­te­lutaitonsa kehittyy.

Soveltavat kurssit, suoritusmerkintä tai numeroarvostelu

ÄI10 KIELITAIDON KOHENTAMINEN JA ASIATYYLIIN PEREHDYTTAMINEN
Opiskelija vahvistaa valmiuttaan ymmärtää kielen vivahteita erilaisissa yhteyksissä ja kohentaa omaa lukutaitoaan ja kirjallista ilmaisuaan. Kurssilla keskitytään erityisesti tekstinhuoltoon.

ÄI11 LUOVA KIRJOITTAMINEN
Opiskelija laajentaa ja syventää taitojaan tekstin laadinnassa erityisesti luovan kirjoittamisen alueella. Hän rakentaa omaan identiteettiään luovan ajattelun ja kirjoittamisen kautta, nauttii fiktiivisen tekstin tuottamisesta ja oppii arvioimaan toisten tekstejä. Opiskelija pereh­tyy erilaisten kirjallisuuden lajien ominaispiirteisiin niiden tuottamisen näkökulmasta.

ÄI12 KAUNOKIRJALLISUUDEN TULKINTA
Kurssi laajentaa ja syventää opiskelijan kirjallisuuden tuntemusta. Analysoidaan kotimaista ja ulkomaista kaunokirjallisuutta, erityisesti novelleja ja lyriikkaa, sekä suullisesti että kirjallisesti.

ÄI13 MEDIATEKSTIEN TULKINTA JA TUOTTAMINEN
Kurssi tutustuttaa opiskelijan mediaympäristöönsä ja median kehitykseen sekä kannustaa tutkivaan ja kriittiseen otteeseen mediaa kohtaan. Kurssilla analysoidaan ja tulkitaan kielellisiä ja kuvallisia mediatekstejä ja seurataan mediassa käytävää keskustelua ajankohtaisista aiheista.

ÄI14 KAUNOKIRJALLISUUDEN LUKEMINEN
Kurssi laajentaa opiskelijan kaunokirjallisuuden tuntemista sekä rohkaisee häntä keskustelemaan ja kirjoittamaan lukemistaan teoksista. Kurssi suoritetaan itsenäisesti, mutta ohjatusti verkko-opintoina. Kurssin voi aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Opettajan kanssa laaditaan yksilöllinen suunnitelma kurssin suorittamiseksi.

ÄI15 AJANKOHTAISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY JA AJATTELUTAITOJEN KEHITTÄMINEN suoritusmerkintä
Kurssilla käsitellään alustusten, artikkelien ja erilaisten julkaisujen pohjalta ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Ajankohtaisiin aiheisiin perehdytään eri oppiaineiden näkökulmista. Ryhmäkeskusteluilla, opiskelijoiden kirjoittamilla esseillä ja esitelmillä on kurssin suorittamisessa tärkeä osuus.