Biologia

Pakolliset kurssit, numeroarvostelu

BI01 Elämä ja evoluutio

Kurssin punaisena lankana on eliöiden evoluutio, jossa tulee esille elämän alku solusta nykyiseen eliömaailmaan. Kurssilla opiskellaan pienryhmissä käyttäen hyväksi mm. mediaa. Kurssilla tehdään biologian kokeellisuuteen liittyvä pienimuotoinen tutkimus tai projekti yhdessä muiden kanssa. Käytetään mm. Libre Officea. Kurssilla sivutaan seuraavia aihekokonaisuuksia: hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, monilukutaito ja mediat

BI02 Ekologia ja ympäristö

Ekologisia ympäristökysymyksiä tarkastellaan toisaalta Suomen osalta ja toisaalta globaalisti. Kurssilla tehdään pienimuotoinen tutkimus tai kehittämisprojekti yksilö- pari- tai ryhmätyöskentelynä. Kurssilla ohjataan opiskelijan kehitystä omasta ympäristöstään vastuulliseksi ja kriittiseksi maailmankansalaiseksi. Kurssilla käytetään monipuolisesti erilaisia sähköisiä ja muita menetelmiä. Kurssilla sivutaan seuraavia aihekokonaisuuksia: aktiivinen kansalaisuus, hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, monilukutaito ja mediat, teknologia ja yhteiskunta

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

BI03 Solu ja perinnöllisyys

Kurssilla pyritään lisäämään opiskelijan omaa aktiivisuutta tiedon hankinnassa. Kurssin työtapoihin liittyvät mm. demonstraatiot ja kokeellisuus. Kurssilla korostetaan ihmisen lisääntymisbiologiaa ja perinnöllisyyttä. Ohjelmistoista käytetään mm. Libre Officea. Kurssilla sivutaan mm. seuraavaa aihekokonaisuutta: hyvinvointi ja turvallisuus

BI04 Ihmisen biologia

Kurssilla tulee tutuksi elimistön anatomia ja fysiologia, sekä perimän ja ympäristön vaikutus niihin. Kurssilla syvennetään tietoa opiskelijan oman kehon toiminnasta ja pyritään vaikuttamaan terveellisiin elintapoihin. Kurssilla tehdään pienimuotoinen ihmiselimistöä mittaava tutkimus tai työ pienryhmissä tai parityönä. Käytettäviä ohjelmistoja ovat Libre Office, piirros- sekä esitysohjelmia. Kurssilla sivutaan seuraavia aihekokonaisuuksia: hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, monilukutaito ja mediat

BI05 Biologian sovellukset

Kurssilla perehdytään tarkemmin bioteknisiin ilmiöihin ja niiden sovelluksiin.. Pohditaan geenitekniikkaan ja bioteknologiaan liittyviä eettisiä ongelmia. Opetusmenetelminä käytetään yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Opiskelijoita kannustetaan kriittiseen ajatteluun. Käytettäviä ohjelmistoja ovat Libre Office sekä kuvankäsittely- ja/ tai esitysohjelmat. Aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus, monilukutaito ja mediat, teknologia ja yhteiskunta