Elämänkatsomustieto

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET)

Pakolliset kurssit niille uskontokuntiin kuulumattomille, jotka eivät ole valinneet uskontoa; numeroarvostelu

ET1 HYVÄ ELÄMÄ
Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat ja millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella hyvää elämää.

ET2 MAAILMANKUVA
Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvien eroja. Kurssilla perehdytään maailman käsitteellistämisen tapoihin ja eri yhteisöl­listen instituutioiden merkitykseen siinä.

ET3 YKSILÖ JA YHTEISÖ
Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen.

Syventävät, kaikille avoimet kurssit; numeroarvostelu tai suoritusmerkintä, jos ainoa ET-kurssi

ET4 KULTTUURIPERINTÖ JA IDENTITEETTI
Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän mittana sekä toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nyky-yhteiskunnan monikulttuurisuuteen.

ET5 MAAILMAN SELITTÄMINEN KATSOMUSPERINTEISSÄ
Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksel­lisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen.