Englanti

A-oppimäärä

Pakolliset kurssit, numeroarvostelu

ENA01 Englannin kieli ja maailmani

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan osaamista ja kehittämisen kohteita, sekä asetetaan tavoitteita lukioajan englannin opiskelulle. Aihepiirit käsittelevät nuorten elämään kuuluvia asioita arkipäivän tilanteissa.

ENA02 Ihminen verkostoissa

Kurssilla tutustutaan eri viestintätapoihin ja vahvennetaan eri keinoja kommunikoida vuorovaikutustilanteissa, sekä suullisesti että kirjallisesti. Teknologia ja digitalisaatio sekä niiden vaikutus hyvinvointiin ovat osa kurssisisältöä. Aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus ja teknologia ja yhteiskunta

ENA03 Kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla tutustutaan erityyppisiin teksteihin kulttuurin näkökulmasta, marginaalikulttuureista valtavirtauksiin. Kurssi mahdollistaa omaehtoista työskentelyä omista kiinnostuksen kohteista riippuen. Aihekokonaisuudet: kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, monilukutaito ja mediat.

ENA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa. Aihepiireinä ovat yhteiskunnalliset ilmiöt joita käsitellään aktiivisen kansalaisen näkökulmasta. Aihekokonaisuudet: aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä, hyvinvointi ja turvallisuus, kulttuurientuntemus ja kansainvälisyys, monilukutaito ja mediat, teknologia ja yhteiskunta

ENA05 Tiede ja tulevaisuus

Kurssi vahvistaa tiedonhankinnan taitoja, ja jo haetun tiedon kriittistä käsittelyä yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa. Pohditaan tulevaisuuden visioita tieteen ja teknologian näkökulmista. Aihekokonaisuudet: teknologia ja yhteiskunta ja monilukutaito ja mediat

ENA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla tutustutaan teksteihin joita opiskelijat kohtaavat jatko-opinnoissa tai työelämässä. Aihepiirejä ovat nuorten jatko-opinnot ja urasuunnitelmat sekä nuorten elämään kuuluvat talousasiat. Aihekokonaisuudet: aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä, hyvinvointi ja turvallisuus

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

ENA07 Kestävä elämäntapa

Kurssilla käsitellään yksilön suhdetta ympäristöön kestävän kehityksen näkökulmasta. Kurssilla syvennetään taitoja tuottaa ja tulkita erilaisia tekstejä. Aihekokonaisuudet: kestävä kehitys ja globaali vastuu, kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys

ENA08 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.