Filosofia

FILOSOFIA (FI)

Pakollinen kurssi, numeroarvostelu

FI1 JOHDATUS FILOSOFISEEN AJATTELUUN
Kurssilla tutustutaan filosofiseen ajattelutapaan, sen perusongelmiin ja perinteeseen. Opitaan filosofian peruskäsitteitä, kriittisyyttä ja perustelua.

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

FI2 FILOSOFINEN ETIIKKA
Kurssilla perehdytään arvoihin, normeihin ja toimintaan liittyviin filosofisiin kysymyksiin. Tutkitaan tekojen hyvyyttä, arvojen luonnetta ja moraalista tietoa. Pohditaan myös, mitä oikeudenmukaisuus on ja mikä pitäisi olla ihmisen suhde luontoon ja muihin eläviin olentoihin. Opitaan perustelemaan omia moraalisia ratkaisuja.

FI3 TIEDON JA TODELLISUUDEN FILOSOFIA
Kurssilla pohditaan olemista, totuutta, päät­telyä, tietoa ja tiedettä koskevia filosofisia kysymyksiä. Onko mielestä tai kielestä riippuma­tonta todellisuutta lainkaan olemassa? Millainen on hyvä perustelu? Ovatko aistihavainnot luotettavia? Miten tiede eroaa huuhaasta? Luonnontieteen ja ihmistieteen erot?

FI4 YHTEISKUNTAFILOSOFIA
Kurssilla perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin. Tutkitaan mitä on oikeu­­denmukaisuus, millä perusteella yhteis­kunta­järjestys, valta ja omistaminen oikeutetaan. Millaisia filosofisia taustoja on nykyisillä poliittisilla suuntauksilla. Tarkastellaan ja vartaillaan entisiä ja nykyisiä yhteiskuntamuotoja ja utopioita kriittisesti.

Soveltava kurssi, suoritusmerkintä

FI5 FILOSOFIAN KERTAUSKURSSI
Kurssilla kerrataan ja syvennetään filosofian keskeistä oppiainesta ylioppilaskirjoituksia varten, pohditaan vanhoja yo-tehtäviä sekä harjoitellaan hyvää vastaustekniikkaa.