Filosofia

Pakolliset kurssit, numeroarvostelu

FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun

Kurssilla tutustutaan filosofiaan oppiaineena. Keskeisiä teemoja kurssin aikana ovat filosofian luonne ja sen peruskysymykset kuten mistä maailma koostuu ja mitä voimme tietää. Harjoittelemme myös johdonmukaista argumentaatiota ja päättelyä tutustumalla esimerkiksi tieteen ja pseudotieteen välisiin eroihin. Filosofia oppiaineena on poikkitieteellinen, joten lähestymme monista muista oppiaineista tuttuja asioita luovasti filosofian näkökulmasta. Kurssin aikana kehitetään sekä suullista että kirjallista ilmaisua. Tavoitteena on kehittää opiskelijan ajattelun taitoja ja luottamusta omaan ajatteluun.

FI02 Etiikka

Kurssin aikana käydään läpi filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksellisyydestä sekä hyvästä elämäntavasta. Kurssin aikana mietitään myös ihmisten moraalisia ratkaisuja ihmissuhteiden elämänvalintojen ja eri ammattien näkökulmasta. Tutustumme myös eläimiä ja ympäristöä koskeviin eettisiin kysymyksiin.  Kurssin aikana kehitetään sekä suullista että kirjallista ilmaisua. Tavoitteena on kehittää opiskelijan ajattelun taitoja ja luottamusta omaan ajatteluun.

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

FI03 Yhteiskuntafilosofia

Kurssin sisältö lähellä yhteiskuntaopin ja historian oppitunneilla käsiteltyjä teemoja. Niitä kuitenkin lähestytään filosofian näkökulmasta. Keskeisiä asioita kurssilla ovat eri teoriat yhteiskunnasta kuten millainen on hyvä yhteiskunta, miten yhteiskuntaa tulisi hallita ja mikä yhteiskuntajärjestelmä on toimivin. Kurssin aikana pohdintaan myös vallan, demokratian ja politiikan käsitteitä. Lisäksi kurssin aikana pohdimme talouden ja hyvinvoinnin välistä suhdetta sekä sitä, mistä erilaiset yhteiskunnalliset jännitteet syntyvät.

FI04 Tieto, tiede ja todellisuus

Kurssin aikana tutustutaan todellisuuden keskeisiin kysymyksiin ja käsitteisiin. Kurssin aikana keskeisiä tutkittavia ilmiöitä ovat muutos, pysyvyys, mahdollinen, välttämätön, reaalinen, virtuaalinen. Lisäksi kurssi vie tutkimaan totuuden luonnetta tiedonmahdollisuuksia ja rajoja. Kurssilla pyritään filosofian keinoin ymmärtämään ympäröivää todellisuutta ja ennustamaan tulevaa.

FI05 Filosofian ylioppilaskokeisiin valmentava kurssi

Kurssilla käydään läpi aiempien kurssien keskeisiä sisältöjä. Kurssilla opiskellaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia tietoja ja taitoja.