Fysiikka

FYSIIKKA (FY)

Pakollinen kurssi, numeroarvostelu

FY1 FYSIIKKA LUONNONTIETEENÄ
Perehdytään fysiikan merkitykseen historian eri vaiheissa ja nykyaikana. Syvennetään kuvaa aineen ja maailmankaikkeuden rakenteista sekä perusvuoro­vaikutuksista. Suoritetaan yksinkertaisia mittauksia ja harjoitellaan tulosten esittämistä sekä mittaustulosten luot­tavuuden arviointia. Tutkitaan kappaleen liikettä laskutehtävien ja graafisten esitysten avulla.

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

FY2 LÄMPÖ
Tarkastellaan lämpöön liittyviä ilmiöitä. Tutustutaan aineen termodynaamiseen tilaan liittyviin ilmiöihin. Pohditaan lämpöopin pääsääntöjen merkitystä luonnon prosessien selittäjänä. Syvennetään käsitystä energiantuotannosta sekä energiatuotannon vaikutuksista ympäristöön.

FY3 AALLOT
Opetellaan värähtely- ja aaltoliikkeen perusteita tutkimalla esim. mekaanista värähtelyä, ääntä ja sähkömagneettisia aaltoja sekä perehtymällä niitä selittäviin keskeisiin periaatteisiin.

FY4 LIIKKEEN LAIT
Käsitellään liikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja niitä selittäviä malleja. Tutkitaan etenemisliikkeeseen liittyviä ilmi­öitä kokeellisesti. Kokeiden avulla perehdytään Newtonin lakeihin. Tutustutaan mekaanisen energian ja liikemäärän säilymislakeihin sekä työperiaat­teeseen. Tarkastellaan värähdysliikettä ja sen energiaa.

FY5 PYÖRIMINEN JA GRAVITAATIO
Perehdytään gravitaatiovuorovaikutuksen aiheuttamaan liikkeeseen. Tarkastellaan tasaista ja tasaisesti kiihtyvää pyörimisliikettä sekä ympyräliikettä. Syven­netään mekaniikkaan, statiikkaan ja pyörimiseen liittyvien ilmiöiden laskennallista hallintaa.

FY6 SÄHKÖ
Tutustutaan sähköön liittyviin peruskäsitteisiin ja sähköopin perusmittauksiin. Keskeisinä sisältöinä ovat mm. sähkövirran kulku metallijohteessa, Ohmin laki, Joulen laki, vastusten ja konden­saattorien kytken­nät, Coulombin laki, puolijohteet.

FY7 SÄHKÖMAGNETISMI
Tutkitaan kokeellisesti sähkömagneettisia ilmiöitä, kuten sähkömagneettista induktiota, muuttuvia kenttiä sekä sähköenergian tuottamista ja siirtämistä. Perehdytään edellämainittujen ilmiöiden teoreettiseen tarkasteluun.

FY8 AINE JA SÄTEILY
Tutustutaan kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin aineen rakennetta ja rakenneosien dynamiikkaa hallitsevina periaatteina. Perehdytään atomi- ja ydinfysiikan perusteisiin sekä ionisoivan säteilyn syntyyn ja vaikutuksiin. Rakenne­taan kokonaiskuvaa fysiikan kehityksestä ja sen pätevyysalueesta luon­nonilmiöiden tulkitsijana.

FY9 FYSIIKAN KOKONAISKUVA
Kerrataan edellisten kurssien keskeiset asiat ja syven­netään ilmiöiden käsittelyä matematiikan kursseilla opituin keinoin. Pyritään osoittamaan yhteyksiä fysiikan eri osa-alueiden välillä ja viittaamaan teorioita yhdistäviin periaatteisiin.

FY10 FYSIIKAN TYÖKURSSI, suoritusmerkintä
Opiskelija tutustuu fysiikan eri osa-alueiden tutkimusmenetelmiin ja mittauslaitteisiin, tutkii luontoon liittyviä ilmiöitä, joissa kokeiden ja mittausten avulla pyritään arvioimaan fysiikan lakien ja teorioiden pätevyyttä kyseisissä kokeissa. Opiskelija voi tutkia ilmiöitä, joita muut fysiikan koulukurssit eivät käsittele.

FY11 LUONNONTIETEIDEN TIEDEKURSSI, suoritusmerkintä
Luonnontieteiden tiedekurssi FY 11 voidaan suorittaa joko kokonaisena tai puolikkaana fysiikan ja kemian sekä mahdollisesti myös biologian ja maantieteen opinnot yhdistävänä kurssina Kurssin tarkoitus on tiedeprojektin ja siihen kuuluvan opintomatkan muodossa tutustua tieteelliseen tutkimukseen.