Fysiikka

Pakollinen kurssi, numeroarvostelu

FY01 Fysiikka luonnontieteenä

Perehdytään fysiikan merkitykseen nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä. Kurssilla tutustutaan luonnon perusvuorovaikutuksiin, maailmankaikkeuden ja aineen rakenteeseen. Keskeisiä fysiikan ilmiöitä kurssilla ovat voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt jokapäiväisessä elämässä. Kurssilla hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelun tukena mittaustulosten analysoinnissa ja graafisessa esittämisessä. Kurssilla pyritään innostamaan oppilaita opiskelemaan fysiikan syventäviä kursseja ja korostetaan pitkän matematiikan merkitystä fysiikan opintojen tukena.

Käytettäviä menetelmiä: kurssilla tutkitaan ja havainnoidaan fysiikan ilmiöitä kokeellisesti/simulaatioiden avulla, kurssilla voidaan tehdä yksilö-, pari- ja ryhmätöitä

Käytettäviä ohjelmistoja: toimisto-ohjelmistot (taulukkolaskenta, tekstinkäsittely, esitysgrafiikka), mahdollisesti kuvaajien piirto-ohjelmat ja symbolisen laskennan ohjelmat

Aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, teknologia ja yhteiskunta

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

FY02 Lämpö

Opiskellaan lämpöön, aineen termodynaamiseen tilaan ja olomuodon muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja käsitteitä. Syvennetään ymmärrystä energiasta fysiikan keskeisenä käsitteenä. Pyritään saamaan näkemys fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden ja energiantuotannon ratkaisuissa.

Käytettäviä menetelmiä: kurssilla tutkitaan ja havainnoidaan fysiikan ilmiöitä kokeellisesti/simulaatioiden avulla, kurssilla voidaan tehdä yksilö-, pari- ja ryhmätöitä

Käytettäviä ohjelmistoja: toimisto-ohjelmistot (taulukkolaskenta, tekstinkäsittely, esitysgrafiikka), mahdollisesti kuvaajien piirto-ohjelmat ja symbolisen laskennan ohjelmat

Aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, teknologia ja yhteiskunta

FY03 Sähkö

Kurssilla tutustutaan sähköopin käsitteisiin ja ilmiöihin tekemällä erityisesti kokeellisia mittauksia. Tehdään sähköopin perusmittauksia tasavirtapiireistä, harjoitellaan suureyhtälöiden ratkaisemista ja matemaattista mallintamista osana sähköön liittyviä ilmiöitä. Pyritään huomaamaan fysiikan merkitys jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa. Käytettäviä menetelmiä: kurssilla tutkitaan ja havainnoidaan fysiikan ilmiöitä kokeellisesti/simulaatioiden avulla, kurssilla voidaan tehdä yksilö-, pari- ja ryhmätöitä Käytettäviä ohjelmistoja: toimisto-ohjelmistot (taulukkolaskenta, tekstinkäsittely, esitysgrafiikka), mahdollisesti kuvaajien piirto-ohjelmat ja symbolisen laskennan ohjelmat Aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, teknologia ja yhteiskunta

FY04 Voima ja liike

Syvennetään ymmärrystä voimaan ja liikkeeseen liittyvistä ilmiöistä erityisesti kokeellisen toiminnan kautta. Opiskellaan erilaisia voimia, Newtonin lakien soveltamista ja voimien vaikutusta kappaleen liiketiloihin. Saadaan ymmärrys fysiikan suurista säilymislaeista; liikemäärän ja mekaanisen energian säilymislaeista. Käytettäviä menetelmiä: kurssilla tutkitaan ja havainnoidaan fysiikan ilmiöitä kokeellisesti/simulaatioiden avulla, kurssilla voidaan tehdä yksilö-, pari- ja ryhmätöitä

Käytettäviä ohjelmistoja: toimisto-ohjelmistot (taulukkolaskenta, tekstinkäsittely, esitysgrafiikka), mahdollisesti kuvaajien piirto-ohjelmat ja symbolisen laskennan ohjelmat

Aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, teknologia ja yhteiskunta

FY05 Jaksollinen liike ja aallot

Perehdytään värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin. Kurssilla opitaan erityisesti ympyräliikkeeseen, mekaaniseen värähtelyyn ja ääneen liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä. Mallien ja simulaatioiden käyttö osana fysikaalisen tiedon muodostamista. Pyritään huomaamaan fysiikan merkitys osana lääketiedettä ja musiikkia. Käytettäviä menetelmiä: kurssilla tutkitaan ja havainnoidaan fysiikan ilmiöitä kokeellisesti/simulaatioiden avulla, kurssilla voidaan tehdä yksilö-, pari- ja ryhmätöitä

Käytettäviä ohjelmistoja: toimisto-ohjelmistot (taulukkolaskenta, tekstinkäsittely, esitysgrafiikka), mahdollisesti kuvaajien piirto-ohjelmat ja symbolisen laskennan ohjelmat

Aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, teknologia ja yhteiskunta

FY06 Sähkömagnetismi

Kurssi sisältää sähkömagnetismiin ja sähkömagneettiseen säteilyyn liittyviä ilmiöitä. Erityisesti varauksellisen hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä sekä sähkömagneettinen induktio sovelluksineen. Lisäksi opitaan sähkömagneettiseen säteilyn spektristä, erityisesti näkyvään valoon, liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä. Pyritään ymmärtämään fysiikan merkitys osana energia- ja viestintäteknologiaa. Käytettäviä menetelmiä: kurssilla tutkitaan ja havainnoidaan fysiikan ilmiöitä kokeellisesti/simulaatioiden avulla, kurssilla voidaan tehdä yksilö-, pari- ja ryhmätöitä Käytettäviä ohjelmistoja: toimisto-ohjelmistot (taulukkolaskenta, tekstinkäsittely, esitysgrafiikka), mahdollisesti kuvaajien piirto-ohjelmat ja symbolisen laskennan ohjelmat

Aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, teknologia ja yhteiskunta

FY07 Aine ja säteily

Kurssilla syvennetään kokonaiskuvaa fysiikasta aineen ja maailmankaikkeuden rakennetta selittävänä tieteenä. Tutustutaan energian ja sähkömagneettisen säteilyn kvantittumiseen sekä perehdytään atomi- ja ydinfysiikan alkeisiin. Tutustutaan radioaktiivisuuteen ja säteilyn hyötykäyttöön.

Käytettäviä menetelmiä: kurssilla tutkitaan ja havainnoidaan fysiikan ilmiöitä kokeellisesti/simulaatioiden avulla, kurssilla voidaan tehdä yksilö-, pari- ja ryhmätöitä

Käytettäviä ohjelmistoja: toimisto-ohjelmistot (taulukkolaskenta, tekstinkäsittely, esitysgrafiikka), mahdollisesti kuvaajien piirto-ohjelmat ja symbolisen laskennan ohjelmat

Aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, teknologia ja yhteiskunta