Kemia

KEMIA (KE)

Pakollinen kurssi, numeroarvostelu

KE1 IHMISEN JA ELINYMPÄRISTÖN KEMIA
Käsitellään tärkeimpiä orgaanisia yhdisteitä ja pyritään ymmärtämään niiden merkitys ihmiselle ja elinympäristölle. Tutkitaan näiden yhdisteiden rakennetta ja ominaisuuksia sekä teoreettisesti että kokeellisesti.

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

KE2 KEMIAN MIKROMAAILMA
Tutkitaan alkuaineiden rakenteen ja ominaisuuksien välisiä yhteyksiä. Opitaan käyttämään taulukoita ja erilaisia malleja. Tutkitaan orgaanisten yhdisteiden muotoa ja sen vaikutusta yhdisteen ominaisuuksiin.

KE3 REAKTIOT JA ENERGIA
Opitaan kirjoittamaan kemiallisia reaktioyhtälöitä sekä käsittelemään niitä matemaattisesti. Käsitellään reaktioihin liittyviä energian muutoksia. Opetellaan  tutkimaan kokeellisesti ja malleja käyttäen reaktioihin liittyviä ilmiöitä.

KE4 METALLIT JA MATERIAALIT
Opitaan sähkökemiallisten ilmiöiden periaatteet ja tutkitaan niitä kokeellisesti. Tutustutaan teollisesti merkit­täviin raaka-aineisiin ja erilaisiin materiaa­leihin.

KE5 REAKTIOT JA TASAPAINO
Pyritään ymmärtämään reaktion tasapainotilaan liittyvät laskennalliset sovellukset ja tasapainon merkitys ilmiöissä ja teollisuuden prosesseissa. Tutkitaan kokeellisesti ja graafisia esityksiä käyttäen tasapainoon liittyviä ilmiöitä.

Soveltavat kurssit, numeroarvostelu tai suoritusmerkintä

KE6 ELÄMÄN KEMIA, numeroarvostelu
Syvennetään orgaanisten yhdisteiden yleisimmät reaktiomekanismit. Tutustutaan orgaanisten ja bioke­miallisten yhdisteiden fysiologiseen merkitykseen. Tutkitaan kokeellisesti ja malleja käyttäen orgaaniseen kemiaan liittyviä ilmiöitä.

KE7 KEMIAN LABOROINTIKURSSI, suoritusmerkintä
Syvennetään kokeellisen työskentelyn ja tiedonhankinnan taitoja. Opitaan tavallisimpia kemian työmenetelmiä. Pyritään tekemään vierailu paikallisen oppilaitoksen tai yrityksen laboratorioon.

KE8 KEMIAN KERTAUSKURSSI, numeroarvostelu tai suoritusmerkintä
Kerrataan kemian kurssien keskeiset sisällöt.