Maantiede

Pakollinen kurssi, numeroarvostelu

GE01 Maailma muutoksessa

Maantieteen tärkeimmät tehtävät ovat yksilön maailmankuvan rakentaminen ja avartaminen sekä kriittisen ajattelun opettaminen. Näitä taitoja tarvitaan opinnoissa, työelämässä, arjessa ja tutkimuksessa. Kurssi käsittelee ajankohtaisia teemoja, riskejä ja mahdollisuuksia ja pureutuu niihin perusteellisesti. Opiskelija käyttää teknologiaa yhteisöllisessä työskentelyssä hyödyntäen geomediaa kurssin aikana, etsii tietoja ja analysoi niitä. Kurssilla käytetään myös Libre officen taulukkolaskentaa sekä jotain kuvankäsittelyohjelmaa. Kurssilla käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia: aktiivinen kansalaisuus, hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, monilukutaito ja mediat, teknologia ja yhteiskunta

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

GE02 Sininen planeetta

Opiskelija saa elämyksiä ja kokemuksia, jotka syventävät kiinnostusta maantieteeseen ja maantieteen tapaan hahmottaa ja tutkia maailmaa globaalisti sekä paikallisesti. Kurssilla korostetaan luonnonmaantieteellisen tiedon käyttöä ja hyötyä yhteiskunnassa sekä arkielämässä. Opiskelijat käyttävät geomedian tarjoamia mahdollisuuksia tiedon etsinnässä ja kriittisessä analysoinnissa. Kurssilla käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia: aktiivinen kansalaisuus, hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, monilukutaito ja mediat, teknologia ja yhteiskunta.

GE03 Yhteinen maailma

Ihmismaantieteessä eri tieteenalat yhdistyvät selittämään ihmiskunnan ilmiöitä ja syy-seuraussuhteita. Kurssin kuluessa suoritetaan teemoihin liittyviä kurssitehtäviä, joita käsitellään geomedian keinoin. Kurssilla käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia: aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä, hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, monilukutaito ja mediat, teknologia ja yhteiskunta

GE04 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta

Kurssilla tehdään pienimuotoinen aluetutkimus tai vaikuttamis- tai kehittämisprojekti yksin tai pienryhmissä. Tutkimukset tai projektit voivat olla paikallisia, alueellisia tai globaaleja. Kurssilla käytetään geomediaa, jolla tarkoitetaan karttojen, paikkatiedon, diagrammien, median, videoiden, kuvien, kirjallisten lähteiden, suullisten esitysten ja muiden maantieteellisten tiedonhankinta- ja esitystapojen monipuolista käyttöä.

Kurssilla käsitellään kaikkia lukion yhteisiä aihekokonaisuuksia: aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä, hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, monilukutaito ja mediat, teknologia ja yhteiskunta