Maantiede

MAANTIEDE (GE)

Pakolliset kurssit, numeroarvostelu

GE1 SININEN PLANEETTA
Kurssilla opitaan tuntemaan maa planeettana, sen ilma-, vesi- ja kivikehän rakenne ja toiminta. Tutustutaan ilmiöihin, jotka kohdistuvat maapallon geologiaan ja luontoon.

GE2 YHTEINEN MAAILMA
Kurssilla käsitellään kulttuurimaantieteen ja aluesuunnittelun perusteita. Aihealueita ovat mm. väes­tö ja sen kasvu, asutus ja muuttoliikkeet. Lisäksi tarkastellaan luonnonvaroja ja ravinnontuotantoa, opetellaan luonnonmaisemien tulkintaa karttojen avulla, pohdi­taan luonnon ja ihmisen välistä vuorovaikutusta sekä globaalisia kehitysongelmia.

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

GE3 RISKIEN MAAILMA
Tutustutaan maailmanlaajuisiin ja paikallisiin ympä­ristökysymyksiin, luonnon aiheuttamiin riskeihin sekä ihmisen ja luonnon yhteisvaikutukseen uhkien lisäämisessä. Tutkitaan maapallon riskialueita, pohditaan riskien arviointia ja sitä miten riskejä voidaan vähentää ja hallita.

GE4 ALUETUTKIMUS
Opitaan kartografian perusteita karttojen ja tilastojen tulkinnan avulla, perehdytään paikkatietojärjestelmiin ja tehdään oman aluetutkimus.

Soveltavat kurssit, numeroarvostelu tai suoritusmerkintä

GE5 UNIVERSUM – KURSSI
Tutustutaan tähtitieteen perusteisiin, maailmankaikkeuden rakenteisiin ja niissä vallitseviin laina­lai­suu­ksiin. Tutkitaan tähtitaivasta ja tarkastellaan asioita sekä fysiikan että maantiedon näkökulmasta.

GE6 VIERAAT MAANOSAT JA KULTTUURIEN MOSAIIKKI
Eri alueita ja kulttuureita tarkastellaan naisen ja miehen aseman ja merkityksen kannalta. Opiskelija perehtyy maailman eri kansojen elämäntapoihin, kulttuureihin ja elämisen laatuun tekemällä mm. omakohtaista tutkimusta mediaa ja muita tietolähteitä käyttäen. Tavoitteena on oppilaan identiteetin kehittäminen kohti maailman­kansalaisuutta.

GE7 YO-KIRJOITUKSIIN VALMENTAVA KURSSI KAIKKI MAANTIETEESTÄ
Kurssilla valmentaudutaan maantiedon ainereaaliin ja vahvistetaan opiskelijan jatko-opiskelumahdolli­suuksia.