Opinto-ohjaus

OPINTO-OHJAUS (OP)

 

Pakollinen kurssi, suoritusmerkintä

OP1 KOULUTUS, TYÖ JA TULEVAISUUS

Opinto-ohjauksen pakollisen kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa lukio-opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvät keskeiset tiedot ja taidot. Kurssiin liittyen järjestetään tutustumista työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin.

Opinto-ohjauksen kurssilla käsitellään kaikille opiskelijoille yhteisiä, lukio-opintoihin, ylioppilastutkintoon, jatko-opintoihin, ammatti- ja urasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä sekä kulloinkin lukio-opintojen kannalta ajankohtaisia asioita.

Opiskelija suorittaa kurssin osallistumalla ryhmän­ohjauksiin ja lukio-opintoja ja ylioppilaskirjoituksia koskeviin tiedotustilaisuuksiin. Opiskelija saa tarvittaessa myös henkilökohtaista opintojen ja ammatinvalinnan ohjausta. Kurssi suoritetaan hajau­tetusti koko lukion aikana.

 

Syventävä kurssi, suoritusmerkintä

OP2 OPISKELU, TYÖELÄMÄ JA AMMATINVALINTA

Opinto-ohjauksen syventävän kurssi keskeisenä tavoitteena on lisätä opiskelijan opiskeluvalmiuksia, parantaa hänen itsetuntemustaan ja ohjata häntä perehtymään jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin kysymyksiin, joihin muussa ohjauksessa ei ole mahdollista syventyä.

Opinto-ohjauksen syventävän kurssin tavoitteet ja keskeiset sisällöt määritellään opiskelijoiden tarpeiden pohjalta painottaen alueellisen työ- ja elinkeinoelämän kysymyksiä, itsetuntemusta ja opiskelijoiden taitoja tai ammatti- ja urasuunnittelua tai käsitellään kaikkia osa-alueita yhdessä.

Kurssi suoritetaan kahtena lukuvuotena siten, että ensimmäisenä vuonna käydään läpi lukio-opintoihin ja ylioppilaskirjoituksiin liittyviä asioita ja opiskelutekniikkaa. Toisena vuonna painotetaan itsetuntemusta, urasuunnittelua ja ammatinvalintaa. Kurssilla käy eri alojen vierailijoita

 

Soveltavat kurssit, suoritusmerkintä

OP3 OPISKELU LUKION JÄLKEEN
Kurssilla perehdytään täsmällisemmin lukion jälkeiseen koulutukseen. Kurssilla tutustutaan lähialueen yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin sekä paikallisiin yrityksiin. Kurssin suorittamiseen liittyy tutustumis­matka Oulun tai Lapin yliopistoon. Kurssilla käsitellään myös työvoimahallinnon palveluja, kansanopistoja ja avoin yliopistoa sekä opintososiaalisia etuja. Kurssin voi suorittaa osittain itsenäisesti.

OP4 TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN
Tällä kurssilla opiskelijalla on mahdollisuus tutustua työelämään ja valitsemaansa ammattialaan opinto-ohjelmansa ainevalintojen pohjalta. Opiskelija perehtyy työelämään yksilön ja yhteiskunnan kannalta sekä tutustuu työelämän ja koulutusjärjestelmän muutoksiin. Kurssi tukee opiskelijaa urasuun­nittelussa ja täten lisää opiskelumotivaatiota.

OP5 TUTOR-KURSSI
Opiskelija voi toimia toisena opiskeluvuotenaan ns. tutorina, jonka tehtäviin kuuluu luku­vuoden alussa auttaa ensimmäisen vuoden opiskelijoita kurssitarjottimen täytössä sekä perehdyttää nämä lukio-opintoihin. Lukuvuoden aikana tutor toimii ryhmänsä (4-5 opiske­lijaa) yhdyshenkilönä ja neuvojana opiskelun ongelmatilanteissa sekä valintoja muutettaessa. Tutorin tehtäviin kuuluu myös lukiosta kertominen vanhempainilloissa ja 9-luokkalaisten lukioinfossa.