Psykologia

Pakollinen kurssi, numeroarvostelu

PS01 Psyykkinen toiminta ja oppiminen

Kurssilla tutustutaan psykologiaan ja sen näkökulmiin, tutkimusmenetelmiin ja sovelluksiin. Lisäksi opiskelija oppii havainnoimaan ihmisen toimintaa ja omaa psyykkistä hyvinvointiaan. Keskeistä on myös oppimiseen liittyvä psykologinen tieto ja oman opiskelun pohtiminen sen pohjalta. Kurssilla käytetään monipuolisia työskentelytapoja ja hyödynnetään teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Ohjelmistoina käytetään mm. LibreOfficea. Aihekokonaisuudet: aktiivinen kansalaisuus, hyvinvointi ja turvallisuus

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

PS02 Kehittyvä ihminen

Kurssilla tarkastellaan ihmisen psyykkistä kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä elämänkaaren eri vaiheissa. Lisäksi kurssilla perehdytään kehityspsykologiaan liittyviin tutkimuksiin ja teorioihin. Kurssilla käytetään monipuolisia työskentelytapoja ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään paikallisia toimijoita esimerkiksi vierailujen muodossa. Ohjelmistoista käytetään mm. LibreOfficea. Aihekokonaisuudet: aktiivinen kansalaisuus, hyvinvointi ja turvallisuus

PS03 Tietoa käsittelevä ihminen

Kurssi esittelee ihmisen kognitiivisia toimintoja kuten tarkkaavaisuutta, havaitsemista ja muistamista sekä niihin liittyvää tutkimusta. Lisäksi perehdytään hermoston perusrakenteeseen ja toimintaan sekä aivotutkimuksen. Kurssilla käytetään monipuolisia työskentelytapoja ja hyödynnetään teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Ohjelmistoina käytetään mm. LibreOfficea. Aihekokonaisuudet: aktiivinen kansalaisuus, hyvinvointi ja turvallisuus

PS04 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

Kurssilla käsitellään tunteita, mielenterveyttä ja mielenterveyden häiriöitä. Tarkoituksena on myös, että opiskelija kurssin avulla saisi välineitä oman psyykkisen hyvinvointinsa tueksi.

Kurssilla käytetään monipuolisia työskentelytapoja ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään paikallisia toimijoita esimerkiksi vierailujen muodossa. Ohjelmistoista käytetään mm. LibreOfficea. Kurssilla sivutaan seuraavia aihekokonaisuuksia: aktiivinen kansalaisuus, hyvinvointi ja turvallisuus

PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

Kurssilla tarkastellaan ihmisen persoonallisuutta yksilöllisestä ja yhteisöllisestä näkökulmasta. Opetusmenetelminä käytetään yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyn ohella argumentointiin kannustavaa keskustelua vaihtelevissa kokoonpanoissa modernia opetusteknologiaa hyödyntäen. Ohjelmistoina mm. LibreOffice. Kurssilla sivutaan mm. seuraavia aihekokonaisuuksia: aktiivinen kansalaisuus, hyvinvointi ja turvallisuus

Soveltavat kurssit, numeroarvostelu tai suoritusmerkintä

PS06 Ajankohtainen psykologia
Kurssilla tutustutaan myös psykologiseen tutkimukseen monella tavalla ja tarkoituksena on, että opiskelija oppii soveltamaan psykologista tutkimustietoa. Lisäksi kurssilla käsitellään sosiaalipsykologiaa sekä käytännön että teorian näkökulmasta. Kurssi on hyödyllinen jokaiselle psykologiasta kiinnostuneelle.

PS07 KERTAUSKURSSI
Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kertauskurssi. Edellyttää syventävien kurssien suorittamista.