Ruotsi

B1-oppimäärä

Pakolliset kurssit, numeroarvostelu

RUB11 Minun ruotsini

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa.

RUB12 Hyvinvointi ja ihmissuhteet

Kurssilla harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on.

Aihekokonaisuus: hyvinvointi ja turvallisuus

RUB13 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin. Aihekokonaisuudet: kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys ja monilukutaito ja mediat

RUB14 Monenlaiset elinympäristömme

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt. Aihekokonaisuus: teknologia ja yhteiskunta

RUB15 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja ja pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön. Aihekokonaisuus: aktiivinen kansalaisuus

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia.

RUB17 Kestävä elämätapa

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa. Aihepiirit: aktiivinen kansalainen ja kestävä kehitys

Soveltava kurssi, suoritusmerkintä

RUB18 KERTAUSKURSSI
Kerrataan kielioppia ja valmistaudutaan yo-kirjoituksiin.