Saksa

A-oppimäärä (SAA)

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

SAA01 Kieli ja maailmani

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita ja arvioidaan ja kehitetään omia kieltenopiskelutaitoja. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin. Aihekokonaisuus: kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys

SAA02 Ihminen verkostoissa

Kurssilla syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa ilmaista mielipiteitä sekä suullisesti että kirjallisesti. Harjoitellaan monipuolisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavia strategioita. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Aihekokonaisuus: hyvinvointi ja turvallisuus

SAA03 Kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt ja kohdekieliset mediat. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia, harjoitellaan mielipiteen ilmaisua ja keskustelutaitoja. Aihekokonaisuudet: kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, monilukutaito ja mediat

SAA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Aihekokonaisuus: aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä

SAA05 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Pohditaan erilaisia tulevaisuuden visioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuus: teknologia ja yhteiskunta

SAA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, työelämään ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Aihekokonaisuus: aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä

SAA07 Kestävä elämäntapa

Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia tulkita ja tuottaa erilaisia luontoon, luonnontieteisiin ja kestävään elämäntapaan liittyviä tekstejä. Aihekokonaisuus: kestävä elämäntapa ja globaali vastuu.

SAA08 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Puhumisen ja puheen ymmärtämisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja aikaisempien kurssien aihepiirit.

B2-oppimäärä (SAB2)

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

SAB21 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja ja asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

SAB22 Monenlaista elämää

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. Aihekokonaisuus: kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys

SAB23 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

Aihekokonaisuudet:  hyvinvointi ja turvallisuus, teknologia ja yhteiskunta

SAB24 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Aihekokonaisuudet: kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, monilukutaito ja mediat

SAB25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. Aihekokonaisuus: aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä

SAB26 Yhteinen maapallomme

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit käsittelevät luontoa, erilaisia asuinympäristöjä ja kestävää elämäntapaa. Aihekokonaisuus: kestävä elämäntapa ja globaali vastuu

SAB27 Kansainvälinen toiminta

Kurssilla hyödynnetään ja vahvistetaan kielitaitoa ja kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla esimerkiksi kansainväliseen yhteistyöhön. Kielelliset tavoitteet määräytyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla. Aihekokonaisuus: kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys

SAB28 Viesti puhuen ja kirjoittaen

Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aikaisemmin käsiteltyjä aihepiirejä. Aihekokonaisuus: monilukutaito ja mediat

B3-oppimäärä (SAB3)

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

SAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan opeteltavan kielen asemaan maailmassa. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet.

SAB32 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää viestintästrategioiden käyttöä.

SAB33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

SAB34 Monenlaista elämää

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. Aihekokonaisuus: kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys

SAB35 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

Aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus, teknologia ja yhteiskunta

SAB36 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Aihekokonaisuudet: kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, monilukutaito ja mediat

SAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. Aihekokonaisuus: aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä

SAB38 Yhteinen maapallomme

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit käsittelevät luontoa, erilaisia asuinympäristöjä ja kestävää elämäntapaa.

Aihekokonaisuus: kestävä elämäntapa ja globaali vastuu