Uskonto

Pakolliset kurssit, numeroarvostelu

UE01 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

Kurssilla tarkastellaan uskontoa yleismaailmallisena, kulttuuria luovana ilmiönä. Lisäksi opitaan tuntemaan juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä juuria, niiden keskeisiä piirteitä ja vaikutusta yhteiskuntaan sekä niihin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä.

Opetusmenetelminä käytetään yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Ohjelmistoina mm. LibreOffice.

Kurssilla sivutaan mm. seuraavia aihekokonaisuuksia: kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, aktiivinen kansalaisuus

UE02 Maailmanlaajuinen kristinusko

Kurssilla käsitellään kristinuskon asemaa eri näkökulmista. Kurssi lisää tietoa kristinuskon keskeisistä suuntauksista ja perehdyttää kristinuskon erilaisiin tulkintatapoihin.

Kurssilla pyritään tutustumaan paikkakunnalla vaikuttaviin kristinuskon suuntauksiin, lisäksi opetuksessa hyödynnetään mm. mediaa. Opetusmenetelminä käytetään yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Käytettäviä ohjelmistoja mm. LibreOffice. Kurssilla sivutaan mm. seuraavia aihekokonaisuuksia: kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, aktiivinen kansalaisuus

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Kurssilla tutustutaan Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin ja niiden vaikutuksiin kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Lisäksi perehdytään luonnonuskontoihin sekä uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin. Kurssi kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympyröissä.

Kurssilla tehdään mahdollisesti yhteistyötä aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen tai jonkin muun paikallisen toimijan kanssa. Opetusmenetelminä yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely. Lisäksi opetuksessa hyödynnetään mediaa. Käytettäviä ohjelmistoja mm. LibreOffice. Kurssilla sivutaan mm. seuraavia aihekokonaisuuksia: aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä, kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, monilukutaito ja mediat

UE04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Kurssilla perehdytään monipuolisesti suomalaiseen uskonnollisuuteen ja uskonnon vaikutukseen nyky-Suomessa. Tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskunnan eri osa-alueilla ja varsinkin työelämässä. Kurssilla käytetään monipuolisia työskentelytapoja ja pyritään tekemään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Opetusmenetelminä käytetään yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Käytettäviä ohjelmistoja mm. LibreOffice.

Kurssilla sivutaan mm. seuraavia aihekokonaisuuksia: aktiivinen kansalaisuus, kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys

UE05 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Kurssilla keskitytään siihen, miten uskonnot näkyvät taiteessa ja populaarikulttuurissa. Lisäksi tutustutaan uskonnon tutkimukseen. Kurssilla tehdään monipuolisesti analyysiä siitä, miten uskonnot näkyvät taiteessa ja populaarikulttuurissa. Työskentelytapoina ovat yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely. Kurssin aikana pyritään opiskelijaa aktivoivien työskentelytapojen käyttöön modernia opetusteknologiaa hyödyntäen. Ohjelmistoina mm. LibreOffice. Kurssilla sivutaan mm. seuraavia aihekokonaisuuksia: aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä, monilukutaito ja mediat

UE06 Uskonnot ja media

Kurssilla tutustutaan uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa ja analysoidaan uskonnon ja median välisiä suhteita. Kurssilla tuotetaan uskontoon liittyvä mediasisältö tai media-analyysi. Opetusmenetelminä käytetään yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Kurssin aikana pyritään opiskelijaa aktivoivien työskentelymenetelmien käyttöön modernia opetusteknologiaa hyödyntäen. Ohjelmistoina mm. LibreOffice.

Kurssilla sivutaan mm. seuraavia aihekokonaisuuksia: aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä monilukutaito ja mediat, kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys

Soveltava kurssi, numeroarvostelu tai suoritusmerkintä

UE07 KERTAUSKURSSI
Opiskelija kertaa opiskelemansa kurssit ja syventää uskonnon tietämystään.