Oppilashuolto

Uusi opiskeluhuoltolaki

Uusi opiskeluhuoltolaki on astunut voimaan 1.8.2014. Kemin kouluissa, myös Syväkankaalla, uuden lain edellyttämiä toimintatapoja ja käytäntöjä on alettu soveltamaan. Kehittämistyötä riittää vielä pitkäksi aikaa.

Lain keskeisiä periaatteita ovat painopisteen siirtäminen yksilökeskeisestä työstä yhteisölliseen työhön ja ennaltaehkäisyyn korjaavasta työstä. Opiskeluhuolto on opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaista suunnitelmallista yhteistyötä opiskelijoiden, huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kaikki ei muutu mutta monet käytännöt uudistuvat, kun kaikki opiskeluhuollon toimijat ovat mukana yhteisessä toimintakulttuurin ja toimien tarkastelussa sekä osallisuuden ja vuorovaikutuksen kehittämisessä.

Yksilöt kuitenkin voivat tarvita tukea ja on tärkeää, että tuki tarvitsevalle annetaan riittävän varhaisessa vaiheessa. Vastuu on kaikilla toimijoilla, myös tarvittavan tuen piiriin ohjaamisessa. Yksittäisen oppilaan tukena ovat

– yksilökohtainen koulu- ja opiskelijaterveydenhoidon palvelut
– opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut
– monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto

Oppilaalla on oikeus saada keskustella psykologin tai kuraattorin kanssa seitsemän koulupäivän kuluessa, kun hän itse tai huoltaja on sitä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa on toimittava samana päivänä tai seuraavana työpäivänä. Opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin arvion perusteella opiskelijalla on oikeus saada riittävä tuki ja ohjaus opiskeluunsa ja kehitykseensä liittyvien vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.

Opettajan tai muun koulun työntekijän tulee ottaa viipymättä yhdessä oppilaan kanssa (tai annettava ainakin tieto yhteydenotosta oppilaalle) yhteyttä psykologiin, sosiaalityöntekijään tai kuraattoriin, kun hän arvioi oppilaan tarvitsevan tukea. Asiasta on annettava tieto huoltajalle.

Yksittäisen oppilaan asiaa voidaan koota käsittelemään monialainen asiantuntija-ryhmä opiskelijan tai huoltajan kirjallisella suostumuksella. Yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella käsittelyyn voi osallistua opiskeluhuollon yhteistyötahoja tai opiskelija läheisiä.

Koulutuslautakunta on asettanut koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät, joiden kokoonpano on seuraava:
rehtori (johtaa ryhmää), opettajaedustaja, erityisopettaja, koulupsykologi, koulukuraattori, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, päiväkodin johtaja (esiopetus), koululunkäynninohjaaja, oppilaskunnan edustaja, huoltajien edustaja, lisäksi kutsuttuina (niissä asioissa, jotka heitä koskevat) lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä toimijoita

 

Koulupsykologi

Koulupsykologi on koulussa toimiva terveydenhuollon ammattilainen. Hänen tehtävänään on tukea sekä kouluyhteisön että yksittäisten oppilaiden hyvinvointia. Koulupsykologi on koulumme opiskeluhuoltoryhmän jäsen.

Koulupsykologi on käytettävissä mm. oppimiseen ja koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen, ihmissuhteisiin, elämänmuutoksiin ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Tavallisia syitä ottaa yhteyttä koulupsykologiin ovat oppimisen ja keskittymisen vaikeudet, mielialan vaihtelut, elämän äkilliset kriisit ja kasvatuskysymykset.

Oppimisasioissa koulupsykologi tekee tutkimuksia ja suunnittelee tukitoimia yhdessä opettajien ja muiden ammattilaisten kanssa. Muissa asioissa koulupsykologin kanssa voi käydä selventäviä ja tukea antavia keskusteluja. Tarvittaessa koulupsykologi voi ohjata asiakkaan muihin tutkimus- tai hoitopaikkoihin.

Oppilaat ja heidän huoltajansa voivat ottaa yhteyttä koulupsykologiin puhelimitse 040-487 2826. Myös Wilmaan voi jättää yhteydenottopyynnön. Opettajat, terveydenhoitajat, koulukuraattorit tai muut yhteistyökumppanit voivat ohjata oppilaan koulupsykologin asiakkaaksi. Työhuone on perheneuvolan tiloissa, osoitteessa Keskuspuistokatu 28. Tapaamisia järjestetään myös koululla.

Koulupsykologin palvelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Yhteistyöhön muiden tahojen kanssa pyydetään asiakkaalta lupa. Myös koulun henkilökunta voi käyttää psykologin palveluita, esimerkiksi konsultaatiota tai työnohjausta.

 

Koulukuraattori

Oppilaat ohjautuvat luokseni joko omatoimisesti, vanhempien tai koulun aloitteesta ja minun kutsumanani. Oppilas voi ottaa yhteyttä tai tulla keskustelemaan mikäli häntä mietityttää jokin koulunkäyntiin, kavereihin, perhesuhteisiin tai omaan vointiin ja kehitykseen liittyvä asia. Yhteydenoton jälkeen varaamme ajan ja lähdemme selvittelemään tilannetta yhdessä. Olen vaitiolovelvollinen, mutta oppilaan luvalla ja mielellään läsnä ollessa keskustelen ratkaisuista myös muiden hänen tukenaan olevien aikuisten ja huoltajan kanssa ratkaisujen löytämiseksi.

Yksittäisten oppilaiden tapaamisten lisäksi teen tiivistä yhteistyötä vanhempien ja viranomaisten kanssa. Tärkeimpiä viranomaisverkostoja ovat mm. nuorisotoimi, perheneuvola, nuorisopsykiatrian poliklinikka, lastensuojelu ja koulujen opettajat, kouluterveydenhoitaja ja koulupsykologi.

Olen tavattavissa koululla maanantaisin ja keskiviikkoisin ja sopimuksesta muinakin aikoina. Minulle voi soittaa tai ottaa yhteyttä Wilman tai sähköpostin kautta.

Johanna Pesälä, 259 844/0400 893 426
johanna.pesala@edukemi.fi

 

Kouluterveydenhoitaja

Koulumme terveydenhoitaja Sari Erholtzin tavoittaa puhelinnumeroista 259 840 ja 040 487 2825 klo 11.00 – 12.00. Vastaanotto on päivittäin. Sairastapauksissa ota yhteyttä terveydenhoitajaan. Sairasvastaanottoajat ovat klo 11.00 – 12.00 joka päivä ellei toisin ilmoiteta. Muina aikoina terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia ym. tarkastuksia/kontrolleja, joihin ajat on varattu etukäteen. Rokotustehosteet annetaan tarvittaessa.
Jos kouluterveydenhoitaja ei ole tavattavissa, ota yhteyttä Sauvosaaren terveysasemalle (Kirkkopuistokatu 1) tai päivystykseen (L-PKS). Koululääkäri on tavattavissa lukukauden aikana on n. 10 päivänä.

 

Koulutapaturmat

Koulullamme on vakuutus, joka vastaa tunneilla, välitunneilla ja koulumatkoilla sattuneista tapaturmista.

Terveydenhoitaja antaa ensiavun koululla ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin lääkärille. Jos tapaturma on sattunut koulumatkalla ja oppilas on viety kotoa lääkäriin, on oppilaan käytävä koulun kansliassa tekemässä tapaturmailmoitus. Vakuutus korvaa ainoastaan terveyskeskuslääkärikäynnit, ei yksityislääkäriä.