Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun, turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen. Lähtökohtana on, että lapsen kasvatus ja hoito ovat vanhempien vastuulla. Yhteiskunnan tehtävänä on kuitenkin turvata, että vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia tuetaan riittävän varhain ja tarkoituksenmukaisin tukitoimin.

Lastensuojelussa tuetaan ja ohjataan perheitä ja lapsia erityisesti elämän kriisitilanteissa. Tavoitteena on löytää perheen valmiudet ja olemassa olevat voimavarat sekä tarvittaessa vahvistaa niitä.

Sosiaalitoimiston lastensuojelutyöntekijöiden velvollisuutena on auttaa ja tukea lasta ja hänen perhettään, jos lapsen kotiolot tai kasvuolosuhteet eivät ole riittävän turvalliset ja vanhemmat laiminlyövät lapsen hoitoa tai lapsi omalla toiminnallaan vaarantaa hyvinvointiaan.

Kuka voi ottaa yhteyttä?
Sosiaalitoimiston lastensuojelutyöntekijään voi olla yhteydessä kuka tahansa yksityinen henkilö, joka on huolissaan lapsen ja perheen tilanteesta. Huolta voi aiheuttaa esim. päihteiden käyttö tai mielenterveysongelmat, joiden takia lapsen hoitoa laiminlyödään ja lapsi kokee turvattomuutta.

Vanhempi voi ottaa yhteyttä lastensuojelutyöntekijään, kun kokee tarvitsevansa apua esim. väsymyksen ja uupumuksen takia. Huolta voi aiheuttaa myös lapsen käyttäytyminen, jolloin tilanteen selvittämiseen tarvitaan tukea.

Lapsi voi itse ottaa yhteyttä, jos kokee turvattomuutta ja tarvitsee apua esim. vanhempien päihteiden käytön tai väkivaltaisen käyttäytymisen takia.

Viranomaiset ovat ilmoitusvelvollisia, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelutarpeen selvitystä.

Miten lastensuojelu voi auttaa?
Lastensuojeluilmoituksen saatuaan sosiaalityöntekijän velvollisuutena on ryhtyä selvittämään onko lapsen tilanteessa sellaisia ongelmia, jotka edellyttävät lastensuojelun toimenpiteitä.

Suurin osa lastensuojelutyöstä on ns. avohuollon tukitoimenpiteitä. Lapsia ja heidän perheitään tuetaan niin, että lapsi voi turvallisesti kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan. Sosiaalityöntekijä arvioi yhdessä lapsen ja hänen perheensä kanssa, kuinka lapsi tulee parhaiten autetuksi.

Avohuollon tukitoimenpiteet ovat suurimmalle osalle perheistä riittäviä. On kuitenkin tilanteita, joissa lapsen etu vaatii kiireellisiä toimenpiteitä. Kiireellinen sijoitus on tehtävä, jos lapsen huolenpidossa on äkillinen puute tai selkeästi uhkaava vaara.

Kunnalla on velvollisuus järjestää jälkihuoltoa sijaishuollon päättymisen jälkeen. Jälkihuoltovelvoite päättyy, kun nuori täyttää 21 vuotta. Jälkihuollon tavoitteena on tukea nuorta itsenäiseen elämään.

Kemin kaupungin sosiaalitoimessa lastensuojelutyötä toteuttaa lapsi- ja perhetyön tiimi. Työtä tehdään yhteistyössä perheen ja tarvittaessa muiden viranomaisten kanssa.

Yhteystiedot
Puhelinnumerot käytössä puhelinaikana ma-ti ja to-pe klo 12 – 13

Nimike Nimi Puhelin
sosiaalityöntekijä Nina Matinlassi 016 258 788
sosiaalityöntekijä Päivi Leinonen 016 258 781
sosiaalityöntekijä Sirpa Tervahauta 016 258 784
sosiaalityöntekijä Anu Lumpus 016 258 786
jälkihuollon sosiaaliohjaaja Eveliina Hipsi-Tuokkola 040 840 0898

Kemin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut
Lastensuojelu
Keskuspuistokatu 30
94100 KEMI

KIIREELLISISSÄ LASTENSUOJELUASIOISSA YHTEYDENOTOT
SOSIAALIPÄIVYSTYKSEEN puh.  0400 291 141

Sosiaalitoimiston Palveluohjaus maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12 – 15 puh. 050 370 7951.