Omaishoidontuki

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilö avulla.
Läheisellä henkilöllä tarkoitetaan esim. hoidettavan aviopuolisoa tai läheistä ystävää. Ns. vieras-
hoitaja ei voi toimia omaishoitajana.

Omaishoidontuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan hoitopalkkiosta, omaishoidon vapaasta sekä omaishoitoa tukevista palveluista.
Runsas hoitopalveluiden käyttö vaikuttaa hoitopalkkion määrään.

Omaishoidontukeen eivät ole oikeutettuja henkilöt, joilla avuntarve kohdistuu pelkästään asiointi ja kodinhoitotehtäviin. Palvelutaloissa ja kodeissa asuvilla henkilöillä ei ole oikeutta omaishoidon tukeen.

Omaishoidon tuesta laaditaan kaupungin ja omaishoitajan välille toimeksiantosopimus, jonka liitteenä on hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidon tuki ei ole tarkoitettu korvaamaan sairaudesta tai vammasta aiheutuvia kustannuksia, kuten Kansaneläkelaitoksen maksamat hoitotuet ja vammaistuki.

Omaishoidontukea haetaan erillisellä hakulomakkeella, joita saa Keskustan palvelukeskuksen toimistokäytävän lomakelokerikosta tai se voidaan pyynnöstä lähettää.
Omaishoidontuesta on olemassa oma esite ja erikseen hakemukset lapsille ja aikuisille.

Omaishoidon hakemukset ja päätökset sekä arviointikäynnit hoitaa
Palveluntarpeen arviointi  puh. 016 259 552 arkisin kello 9-13

Ikäihmisten  palvelut
Keskustan palvelukeskus
Sauvosaarenkatu 25,
94100 Kemi

Omaishoidontuki
Omaishoidontuen myöntämiskriteerit
Omaishoidon kuukausi-ilmoitus

Omaishoidontukihakemus, aikuiset
Omaishoidontukihakemus, lapset
Laki omaishoidontuesta 2.12.2005
Hoivaparkki, kevään ajat