Omaishoidontuki

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilö avulla.
Läheisellä henkilöllä tarkoitetaan esim. hoidettavan aviopuolisoa tai läheistä ystävää. Ns. vierashoitaja ei voi toimia omaishoitajana.

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon
järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan
kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista ja omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.  Omaishoidontuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu.

Omaishoidontukeen eivät ole oikeutettuja henkilöt, joilla avuntarve kohdistuu pelkästään asiointi ja kodinhoitotehtäviin. Palvelutaloissa ja kodeissa asuvilla henkilöillä ei ole oikeutta omaishoidon tukeen.

Omaishoidon tuesta laaditaan kaupungin ja omaishoitajan välille toimeksiantosopimus, jonka liitteenä on hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidon tuki ei ole tarkoitettu korvaamaan sairaudesta tai vammasta aiheutuvia kustannuksia, kuten Kansaneläkelaitoksen maksamat hoitotuet ja vammaistuki.

Omaishoidontuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin (950/2006,
318/2011, 511/2016) sekä Lapin maakunnan hyväksymiin toimintaohjeisiin ja palkkioluokkiin.

Omaishoidontukea haetaan erillisellä hakulomakkeella,
joita saa Keskustan palvelukeskuksen toimistokäytävän lomakelokerikosta tai se voidaan pyynnöstä lähettää.
Omaishoidontuesta on omat hakemukset lapsille ja aikuisille.
Henkilön hakiessa omaishoidontukea, tehdään aina laaja palveluntarpeen arvio ja asiakassuunnitelma, jossa sovitaan asiakkaan palveluista. Asiakkaan palveluntarpeen arviointi aloitetaan viimeistään seitsemäntenä (7) arkipäivänä siitä, kun hakemus on saapunut, jos henkilö on yli 75-vuotias tai saa Kelan erityishoitotukea tai kun kyseessä on erityistä tukea tarvitseva lapsi.

Omaishoidon hakemukset, arviointikäynnit, päätökset ja
omaishoidon vapaan järjestelyt hoitaa
Kemin palveluntarpeen arviointi
puh. 016 259 552 arkisin kello 9-12

Ikäihmisten  palvelut
Keskustan palvelukeskus
Sauvosaarenkatu 25,
94100 Kemi

Omaishoidontuen kriteerit
Omaishoidon hoitoilmoitus

Omaishoidon sähköisen hoitoilmoituksen linkki virtuun alla:

Omaishoidontukihakemus, aikuiset
Omaishoidontukihakemus, lapset
Laki omaishoidontuesta 2.12.2005
Hoivaparkki, kevät 2019