Hoitopalkkiot

Omaishoidon tuen maksuluokat 1.6.2018 alkaen

Tukiluokka / ennaltaehkäisevä luokka
– Palkkio on 50% alimmasta maksuluokasta.

Tässä luokassa hoidettava tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa toimissa ja arjen askareissa lähes päivittäin, mutta hoidettavan avun tarve ei täytä tukiluokan 1 kriteereitä. Tuki voidaan myöntää sivukylällä, kaukana palveluista asuvasta henkilöstä edellyttäen, että omaishoitajan antama hoito korvaa kotihoidon palveluja osaltaan tai kokonaan. Lisäksi edellytyksenä on, ettei palvelua ole saatavilla palvelusetelillä. Korvaus voidaan maksaa myös muulle kuin läheiselle henkilölle.

Maksuluokka 1, palkkio 395 € 
– Alle 16 v: pisteet 25-35
– Alle 65 v: pisteet 19-28
– Rava:  2,2 – 3
– RAI: Maple 3, ADL 2, CPS 2
– MMSE 20 -25 (alkava ja lievä dementia). Muistisairautta arvioitaessa ikä ei ole rajoittava tekijä.

Hoidettava tarvitsee paljon hoitoa, huolenpitoa, ohjausta ja valvontaa useissa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa. Hoidon ja huolenpidon tarve on jatkuvaa. Hoidettava voi olla lyhyehkön aikaa yksin päivittäin eikä tarvitse säännöllisesti apua yöllä. Hoidettava tarvitsee hoitajan apua säännöllisesti useita kertoja päivässä. Päävastuu hoidosta on omaishoitajalla.

Lapsilla ja nuorilla hoidon ja huolenpidon tarvetta verrataan saman ikäisten lasten tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon. Hoidettava tarvitsee jatkuvasti apua päivittäisissä toiminnoissa, mutta hänellä ei ole yöllistä avuntarvetta tai avuntarve öisin on vähäinen.

Alle 65 – vuotiaan toimintakykyarvion tuloksen tulee olla suurimmaksi osaksi autettava.
Omaishoidontuen vaihtoehtona olisi säännöllinen kotihoito ja tukipalvelut.

Maksuluokka 2, palkkio 530 €
– Alle 16: pisteet 36-45
– Alle 65 v: pisteet 29-50
– Rava: 3 -3.49
– RAI: Maple 4, ADL 3, CPS 3
– MMSE 12-20 (keskivaikea dementia). Muistisairautta arvioitaessa ikä ei ole rajoittava tekijä.

Hoidettava tarvitsee runsaasti hoitoa, huolenpitoa, ohjausta ja valvontaa useimmissa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa. Hoidettava ei kykene itsenäiseen asumiseen. Hoidettava tarvitsee hoitajan apua vuorokauden eri aikoina, säännöllisesti myös yöllä. Päävastuu hoidosta on omaishoitajalla.

Lasten ja nuorten kohdalla hoidon ja huolenpidon tarvetta verrataan saman ikäisten lasten tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon. Hoidettava tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa sekä jatkuvaa apua tai läsnäoloa päivittäisissä toiminnoissa. Hoidettava tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa myös yöaikaan. Yöaikaan tarvittava hoito ja huolenpito on toistuvaa ja säännöllistä. Hoidettava ei voi olla lyhyttäkään aikaa yksin, vaan lapsen tai nuoren hoidosta huolehtivan on oltava jatkuvasti varuillaan tai lapsi tarvitsee valvojaa karkailun ja impulsiivisuuden vuoksi tai koska lapsi tai nuori voi vahingoittaa itseään tai muita.

Alle 65-vuotiaiden toimintakykyarvion tuloksen on oltava suurimmaksi osaksi autettava.
Omaishoidon vaihtoehtona olisi tehostettu palveluasuminen.

Maksuluokka 3,  Palkkio 708 €
– Alle 16 v: pisteet 46-54
– Alle 65 v: pisteet 51-
– Rava: 3,5 –
– RAI: Maple 5, ADL 4, CPS 4
– MMSE 0-11 (täysin dementoitunut). Muistisairautta arvioitaessa ikä ei ole rajoittava tekijä.

Hoidettava tarvitsee jatkuvaa hoitoa, huolenpitoa, ohjausta ja valvontaa kaikissa henkilökohtaisissa päivittäsissä toiminnoissa, sekä runsaasti hoivaa ja huolenpitoa myös yöaikaan. Erityisen vaikeavammaiset tai vaikeasti sairaat hoidettavat, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa. Omaishoitaja asuu hoidettavan kanssa eikä hoidettavaa voi jättää ilman valvontaa.

Lasten ja nuorten osalta lapsen hoidon ja huolenpidon tarvetta verrataan saman ikäisten lasten tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon. Hoitotyö edellyttää omaishoitajalta ympärivuorokautista työpanosta ja on fyysisesti/psyykkisesti raskasta.

Alle 65- vuotiaiden hoidettavien toimintakykyarvion tuloksen on oltava suurimmaksi osaksi autettava.
Omaishoidon  tuen vaihtoehtona olisi tehostettu palveluasuminen tai vaikeasti vammaiselle henkilölle tarkoitettu erityistason vaativa tai tehostettua palveluasumista antava asumisyksikkö.

Erityismaksuluokka, palkkio 895

Hoidettavan toimintakyky arvioidaan käytössä olevilla arviointimenetelmillä:
RAI/RAVA,  toimintakykykartoitus, palveluntarvekartoitus.

Hoidettavalla  on lyhytaikainen ja ympärivuorokautinen hoidon ja huolenpidon tarve (enintään 6 kk). Hoitaja on raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä. Edellytyksenä on, että hoitajalla ei ole tältä ajalta vähäistä suurempia työtuloja tai oikeutta vuorotteluvapaalain (1305/2002) 13§:n mukaiseen vuorottelukorvaukseen.

Hoidollisesti raskas siirtymävaihe voi olla esimerkiksi saattohoitotilanne tai siirtyminen hoitomuodosta toiseen, jonka aikana hoidettava tarvitsee lyhytaikaisesti normaalia hoivaa tai huolenpitoa.

Huoltaja hoitaa erittäin vaikeasti vammaista tai sairasta lastaan kotona (mm. palliatiivinen hoito) eikä voi olla ansiotyössä tai opiskella päätoimisesti. Päävastuu hoidosta on omaishoitajalla.

Omaishoidon tuen alentaminen  erityistapauksissa:

Hoitopalkkioiden 2 ja 3 maksuluokkia alennetaan yhdellä maksuluokalla, mikäli hoidettava saa runsaasti kunnallisia hoito- ja avopalveluja.

Runsaiden palveluiden esimerkkejä:
– asiakas käy säännöllisesti päivätoiminnoissa vähintään neljänä (4) päivänä viikossa,
– asiakas käy säännöllisesti päivätoiminnoissa 1-3 päivänä viikossa ja saa kunnan järjestämää
muuta sosiaali- ja terveyspalvelua 30 tuntia kuukaudessa tai
– asiakas saa henkilökohtaista apua, säännöllistä kotihoitoa tai muuta kotiin järjestettävää
palvelua yli 30 tuntia kuukaudessa tai
– palvelusuunnitelman mukaista säännöllistä vuorohoitoa yli 7 vrk/kk. Tähän ei sisälly omaishoidon vapaat.