Hoitopalkkiot

Omaishoidon tuen maksuluokat 1.1.2015 alkaen

Maksuluokka 1, Valvottu hoito
– 384,67 € / kuukausi,                  1.1.2017 alkaen 392€/kk
– Rava 2,5 – 2,99
– Alle 16 – vuotiaiden toimintakykypisteet 25-34
– MMSE 20 -25 (alkava ja lievä dementia)

Tähän ryhmään kuuluvat tarvitsevat paljon hoitoa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa. Hoidettavan toimintakyky vasta lähes tehostetun palveluasumisen tarpeessa olevan toimintakykyä.Hoitotyö sitoo hoitajan kokopäiväisesti, mutta hoidettava voi olla osan vuorokaudesta yksin.

Lapsilla hoidon ja huolenpidon tarvetta verrataan samanikäisten terveiden lasten tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon.

Maksuluokka 2, Tehostettu hoito

– 491,08 € / kuukausi, summa muuttuu 1.1.2017 alkaen
– Rava 3,00 – 3,49
– Alle 16 – vuotiaiden toimintakykypisteet 35-44
– MMSE 12-20 (keskivaikea dementia)
Tähän ryhmään kuuluvat tarvitsevat runsaasti hoitoa ja huolenpitoa; jatkuvaa apua ympärivuorokautisesti eivätkä voi asua yksin. Hoidettavuus on samaa tasoa kuin tehostetun palveluasumisen piirissä olevilla asiakkailla. Lapsilla hoidon ja huolenpidon tarvetta verrataan samanikäisten terveiden lasten tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon.
Osa omaishoidontuesta voidaan vaihtaa maksuttomaksi intervallihoidoksi siten, että hoitopalkkio on 384,67 euroa ja maksutonta intervallihoitoa neljä (4) vuorokautta / kuukausi.

Maksuluokka 3, Täysin autettava
611,60 € / kuukausi, summa muuttuu 1.1.2017 alkaen
Rava 3,50 – 4,02
Alle 16 – vuotiaiden toimintakykypisteet 45-54
MMSE 0-12 (täysin dementoitunut)

Tähän ryhmään kuuluva hoidettava tarvitsee jatkuvaa hoivaa ja huolenpitoa ympärivuorokautisesti eikä voi asua yksin. Hoidettavuus on samaa tasoa kuin tehos-tetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa olevalla asiakkaalla. Lapsilla hoidon ja huolenpidon tarvetta verrataan samanikäisten terveiden lasten tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon.

Osa omaishoidontuesta voidaan vaihtaa maksuttomaksi intervallihoidoksi siten, että hoitopalkkio on 384,67 euroa ja
maksutonta intervallihoitoa seitsemän (7) vuorokautta/kuukausi.

Erityismaksuluokka
– 769,33 € / kuukausi,   1.1.2017 alkaen 748,01€/kk

Erityismaksuluokan hoitopalkkiota voidaan maksaa hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana edellyttäen, että omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai päätoimista opiskelua. Edellytyksenä korotetun hoitopalkkion maksamiselle on se, ettei hoitajalla ole oikeutta vähäisiä suurempia työtuloja, oikeutta sairasvakuutuslain mukaiseen erityishoitorahaan tai vuorotteluvapaalain mukaiseen vuorottelukorvaukseen.
Erityismaksuluokan mukaista hoitopalkkiota voidaan maksaa enintään kuuden (6) kuukauden ajalta.

Omaishoidontuen ulkopuolelle jäävät
– alle 3-vuotiaat lapset ellei omaishoidontuen myöntämiseen ole erityistä perustetta esim. vaikea kehitysvammaisuus, laaja-alainen kehitysviive tai muu vaikea sairaus.

Omaishoidon tukea vähentävät runsaat palvelut:

Mikäli omaishoitaja hoitaa hoitotyön sitovuudeltaan II- maksuluokkaan kuuluvaa hoidettavaa ja hoidettava osallistuu säännöllisesti kodin ulkopuoliseen toimintaan tai saa runsaasti kunnallisia hoito- ja avopalveluja, maksetaan tuki I- maksuluokan mukaan. Vastaavasti, mikäli omaishoitaja hoitaa sitovuudeltaan III- maksuluokkaan kuuluvaa hoidettavaa, maksetaan tuki II – maksuluokan mukaan. Tänä aikana omaishoitaja ei hoida asiakasta vaan hoidon sitovuus on oleellisesti helpottunut.

Runsailla palveluilla tarkoitetaan:
1. asiakas käy säännöllisessä päivätoiminnassa yli kuusi (6) tuntia päivässä
vähintään neljänä (4) päivänä viikossa,
2. asiakas käy säännöllisesti päivätoiminnoissa yli kuusi (6) tuntia päivässä 1-3
päivänä viikossa ja saa kunnan järjestämää muuta sosiaali- ja terveyspalvelua
30 tuntia kuukaudessa tai
3. asiakas saa säännöllistä kotihoitoa tai muuta kotiin järjestettävää palvelua yli 30
tuntia kuukaudessa.
Osa omaishoidontuesta voidaan vaihtaa maksuttomaksi intervallihoidoksi siten, että hoitopalkkio on 381,00 euroa ja maksutonta intervallihoitoa II- maksuluokassa 4 päivää tai III- maksuluokassa 7 päivää.