Hoitopalkkiot

Omaishoidon tuen maksuluokat 1.1.2018 alkaen

Maksuluokka 1, Valvottu hoito
– Hoitopalkkio 392,57 € / kuukausi,
– Ohjeelliset Rava-arvot 2,2 – 2,99
– MMSE 20 -25 (alkava ja lievä dementia)
– Alle 16-vuotiaiden toimintakykypisteet 25-35

Tähän ryhmään kuuluva tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa.
Hoitotyö sitoo hoitajan päivittäin ja kokopäiväisesti, mutta hoidettava voi olla osan vuorokaudesta yksin.

Lapsilla hoidon ja huolenpidon tarvetta verrataan samanikäisten terveiden lasten tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon.

Maksuluokka 2, Tehostettu hoito

– Hoitopalkkio 501,16 € / kuukausi
– Rava 3,00 – 3,49
– MMSE 12-20 (keskivaikea dementia)
– Alle 16-vuotiaiden toimintakykypisteet 26-44
Tähän ryhmään kuuluva tarvitsee runsaasti hoitoa ja huolenpitoa. Hän tarvitsee jatkuvaa
apua ja/tai valvontaa muistamattomuuden, kehitysvamman tai psyykkisen vammansa vuoksi ympärivuorokauden.
Hoidettava voi olla lyhytaikaisesti ilman valvontaa, mutta ei voi asua yksin. Hoitotyö sitoo hoitajan kokopäiväisesti
ympäri vuorokauden.  Hoidettavuus on samaa tasoa kuin tehostetun palveluasumisen piirissä olevilla asiakkailla.

Maksuluokka 3, Täysin autettava
– Hoitopalkkio 624,17 € / kuukausi
– Rava 3,5 – 4,02
– MMSE 0-11 (täysin dementoitunut)
– Alle 16 – vuotiaiden toimintakykypisteet 46-54

Tähän ryhmään kuuluva hoidettava tarvitsee jatkuvaa hoivaa ja huolenpitoa ympärivuorokautisesti eikä voi asua yksin. Hoidettavuus on samaa tasoa kuin tehos-tetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa olevalla asiakkaalla. Lapsilla hoidon ja huolenpidon tarvetta verrataan samanikäisten terveiden lasten tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon.

Osa omaishoidontuesta voidaan vaihtaa maksuttomaksi intervallihoidoksi siten, että hoitopalkkio on 384,67 euroa ja
maksutonta intervallihoitoa seitsemän (7) vuorokautta/kuukausi.

Erityismaksuluokka
– Hoitopalkkio 785,14 € / kuukausi

Hoitopalkkio on vähintään 785,14 € hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen (saattohoito, äkillinen vaikea sairasu tai vammautuminen) aikana edellyttäen, että omaishoitaja on  lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai päätoimista opiskelua. Edellytyksenä korotetun hoitopalkkion maksamiselle on, ettei hoitajalla ole vähäistä suurempia työtuloja (kokouspalkkiot), oikeutta sairasvakuutuslain mukaiseen erityishoitorahaan tai vuorotteluvapaalain mukaiseen vuorottelukorvaukseen. Erityismaksuluokan mukaista hoitopalkkiota voidaan maksaa enintään kuuden (6) kuukauden ajalta.

Osa omaishoidontuesta voidaan vaihtaa maksuttomaksi intervallihoidoksi siten, että hoitopalkkio on 392,57 €/kk ja maksutonta intervallihoitoa 2- maksuluokassa neljä (4) vuorokautta ja 3-maksuluokassa seitsemän (7) vuorokautta.

Omaishoidon tukea vähentävät runsaat palvelut:

Mikäli omaishoitaja hoitaa hoitotyön sitovuudeltaan 2- maksuluokkaan kuuluvaa hoidettavaa ja hoidettava osallistuu säännöllisesti kodin ulkopuoliseen toimintaan tai saa runsaasti kunnallisia hoito- ja avopalveluja, maksetaan tuki 1- maksuluokan mukaan. Vastaavasti, mikäli omaishoitaja hoitaa sitovuudeltaan 3- maksuluokkaan kuuluvaa hoidettavaa, maksetaan tuki II – maksuluokan mukaan. Tänä aikana omaishoitaja ei hoida asiakasta vaan hoidon sitovuus on oleellisesti helpottunut.

Runsailla palveluilla tarkoitetaan:
1. Asiakas saa säännöllistä kotihoitoa tai muuta kotiin järjestettävää palvelua yli 30 tuntia kuukaudessa
2. tai yli 30h/kk kodin ulkopuolista apua esim. henkilökohtainen apu.