Omaishoidontuen myöntäminen

Omaishoidon tuen myöntämisen edellytykset (3§)

Kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos

  1. henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa.
  2. hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla.
  3. hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia
  4. omaishoito yhdessä muiden tarvittavien palvelujen kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden turvallisuuden kannalta riittävää.
  5. hoidettavan koti on terveydellisistä syistä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva.
  6. tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Omaishoidontukea myönnetään määrärahojen perusteella. Mikäli määrärahoja ei hakemushetkellä ole ja omaishoidontuen edellytykset täyttyvät, hakemus jää odottamaan siihen asti kunnes rahoja vapautuu. Hakijat asetetaan jonoon hoitoisuuden perusteella.

Omaishoidontuen määrärahojen vapautuessa ensisijalla ovat eniten hoitoa – ja huolenpitoa vaativat henkilöt. Omaishoidontukea ei makseta em. tapauksissa takautuvasti. Omaishoidontuki tarkistetaan mikäli hoidon tarpeessa tai hoitajan tilanteessa tapahtuu muutoksia.
Omaishoidontuesta hakija saa aina päätöksen ja myönteisen päätöksen saatuaan hoito- ja palvelut sekä vapaat sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan
1. omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö
2. muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö
3. omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja sisältö
4. miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien ja muun poissaolon aikana
5. hoitopalkkion määrä