Omaishoidontuen myöntäminen

Omaishoidon tuen myöntämisen edellytykset

Lain omaishoidon tuesta 3 §:n perusteella voidaan myöntää omaishoidontukea, jos

  1. henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa,
  2. hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla,
  3. hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia,
  4. omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden turvallisuuden kannalta riittävää,
  5. hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja
  6. tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Omaishoidontuen myöntämisen lähtökohtana on, että henkilö tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, jotta hän voisi selviytyä omissa kotioloissaan. Omaishoidontukea ei myönnetä sosiaali- ja terveydenhuollon asumisyksiköihin, hoitokoteihin tai kunnan palvelutaloasuntoihin.

Omaishoidontuen määrärahojen vapautuessa ensisijalla ovat eniten hoitoa – ja huolenpitoa vaativat henkilöt. Omaishoidontukea ei makseta em. tapauksissa takautuvasti. Omaishoidontuki tarkistetaan mikäli hoidon tarpeessa tai hoitajan tilanteessa tapahtuu muutoksia.
Omaishoidontuesta hakija saa aina päätöksen ja myönteisen päätöksen saatuaan hoito- ja palvelut sekä vapaat sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Hoito- ja palvelusuunnitelmaan (Omaishoidon tuen suunnitelma) kirjataan
– hoidon tavoitteet
– omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö
– muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö
– omaishoitajan hoitotehtävää tukevien palvelujen määrä ja sisältö
– omaishoitajalle tarvittaessa järjestettävä koulutus ja valmennus hoitotehtävää varten
– miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, hoitajan terveydenhoitoon liittyvien käyntien tai
muun poissaolon aikana (esim terveydenhoitoon liittyvien käyntien aikana)
– seuranta- ajankohdat
– tarvittaessa: saamen kieleen ja kulttuuriin liittyvät tarpeet

Omaishoidontuen asiakkaalle nimetään tarvittaessa asiakkuuden ajaksi sosiaalihuoltolaine 42 §:n
mukaisesti omatyöntekijä, joka kirjataan suunnitelmaan.

Suunnitelma ja omaishoitosopimus tarkistetaan, kun hoidon tarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu oleellisia muutoksia.
Omaishoitajalla on ilmoitusvelvollisuus, jos hoidossa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia.