Vammaispoliittinen ohjelma

 1. Ohjelman tavoitteet
 2. Asenteet
 3. Viestintä
 4. Elinympäristö (rakentaminen ja liikkuminen)
 5. Asumiseen liittyvät palvelut
 6. Kuntoutus
 7. Työllistäminen ja taloudellinen turva
 8. Koulutus
 9. Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajan palvelut
 10. Kansainvälinen yhteistyö
 11. Vammaisjärjestöt ja vammaisneuvosto
 12. Ohjelman seuranta

Vammaispoliittisen ohjelman tavoitteena on turvata kaikille kemiläisille yhdenvertaiset osallistumisen mahdollisuudet ja luoda edellytykset täysivaltaistumiselle ja edellytykset hyvään ja mielekkääseen elämään hänen omista kyvyistään lähtien.

Vammaispoliittisen ohjelman tavoitteena on vaikuttaa päätöksentekijöihin, palveluntuottajiin ynnä muihin vastaaviin tahoihin kaikille soveltuvien ratkaisujen löytämiseksi. Vammaispoliittisessa ohjelmassa korostuu yhteistyö ja yhteistoiminta. Tavoitteena on myös lisätä julkisen sektorin ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä.

Vammaispoliittisen ohjelman yhtenä merkittävänä tavoitteena on tiedotustoiminnan lisääminen sekä vammaisneuvoston työstä että vammaisten kuntalaisten tarpeista. Eri hallintoelinten tulisi ottaa vammaisten kuntalaisten tarpeet huomioon jo suunnittelussa, koska esteetön ympäristö on hyvä kaikille kuntalaisille. Vammaispolitiikka on osa koko kunnan politiikkaa, ei pelkästään sosiaali- ja terveyspolitiikkaa.

Vammaispoliittisen ohjelman tavoitteita ja toimenpide-ehdotusten toteutumista seurataan kahden vuoden välein. Osa tavoitteista ja toimenpiteistä ovat laajoja ja vaativat pidemmän aikavälin toteutuakseen.

Vammaispoliittiseen ohjelmaan sisältyy mm. Seuraavanlaisia toimenpide-ehdotuksia vammaisten aseman turvaamiseksi:

Asenteet

 1. Vammaisjärjestöjen ja vammaisneuvoston toiminnalle on suotava riittävät taloudelliset ja fyysiset tukitoimet. Vammaisten ihmisten asiantuntijuutta heitä koskevissa asioissa on hyödynnettävä kunnallisessa päätöksenteossa.
 2. Vammaisten henkilöiden palvelut järjestetään ensisijaisesti normaalipalveluina.
 3. Vammaisilla lapsilla on mahdollisuus sijoittua päiväkoteihin ja kouluihin yhdenvertaisina muiden lasten kanssa. Vammaisten henkilöiden erityistarpeet huomioidaan mm. Palkkaamalla riittävä määrä henkilökohtaisia avustajia.
 4. Eri oppilaitosten opetussuunnitelmiin sisällytetään vammaisuutta käsitteleviä aiheita.

Viestintä

 1. Tiedottamista tulee tehostaa erityisesti silloin, kun lainsäädännössä, palveluissa tai elinympäristössä tapahtuu vammaisia ihmisiä koskevia muutoksia.
 2. Tiedottamisen keskittämiseksi ja selkeyttämiseksi kehitetään palveluohjaustoimintaa.
 3. Tiedottaminen järjestetään kaikille kohderyhmille soveltuvassa muodossa.
 4. Viittomakielen-, puhe ja kirjoitustulkkipalvelujen saatavuutta lisätään tarvetta vastaavasti.

Elinympäristö

 1. Kaupungin sisäistä joukkoliikennettä sekä liikkumis- ja toimimisesteisten kuljetuspalveluita kehitetään vastaamaan nykyistä paremmin kaikkien kuntalaisten tarpeita.
 2. Yleisten pysäköintialueiden, katu- ja tienvarsipysäkkien sekä kiinteistöjen pysäkkien yhteyteen on varattava riittävä määrä liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvia pysäköintipaikkoja.
 3. Kulkuväylät ja tilat rakennetaan tai muutetaan kynnyksettömiksi ja portaattomiksi hyödyntäen hissejä ja loivia luiskia.
 4. Kulkuväylät ja erilaiset tilat rakennetaan tai muutetaan riittävän väljiksi myös pyörätuolia käyttävää henkilöä ajatellen.
 5. Liikkumisen helpottamiseksi tilat ja kulkuväylät valaistaan riittävästi.

Asumiseen liittyvät palvelut

 1. Palvelusuunnittelun turvaamiseksi kehitetään hoito- ja palvelusuunnitelmien käyttöä vastaamaan paremmin asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita.
 2. Vaikeavammaiselle ihmisille taataan mahdollisuus asua kotona ja heille turvataan ympärivuorokautiset asumispalvelut. Henkilökohtaiseen avustajajärjestelmään varataan todellisen tarpeen mukaiset resurssit.
 3. Vammaisille lapsille järjestetään mahdollisuus tilapäishoitoon
 4. Omaishoitajien lakisääteiset vapaat järjestetään todellisen tarpeen mukaisesti huomioiden hoidettavan ja hoitajan toivomukset.
 5. Harkinnanvaraisten vammaispalveluiden tarvetta kartoitetaan jatkuvasti ja niihin varataan määrärahat vastaamaan kunnassa esiintyvää tarvetta.
 6. Asunnon muutostöiden tekniset ratkaisut suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja eri asiantuntijoiden kanssa.
 7. Tukihenkilötoimintaa kehitetään yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Kuntoutus

 1. Kuntoutussuunnitelma laaditaan kaikille sitä tarvitseville
 2. Apuvälineiden tarjonta ja huolto turvataan riittävin määrärahoin
 3. Kaupunki huolehtii vammaisten ihmisten kuntoutuksesta, jos Kela, perusterveydenhuolto tai sairaanhoitopiiri eivät kustanna kuntoutusta. Kunta takaa kuntoutusta myös 65 vuotta täyttäneille.

Työllistäminen ja taloudellinen turva

 1. Painopiste vammaisten työllistymisessä on ensisijaisesti tavanomaiseen ansiopohjaiseen työhön.
 2. Kaupungin tulee olla vammaisten työllistämisessä suunnannäyttäjä.
 3. Vaikeavammaiselle työntekijälle turvataan työntekijän ja työnantajan kannalta tarpeelliset työssäkäynnin mahdollistavat apuvälineet ja tukimuodot.
 4. Muiden toimenpiteiden lisäksi kehitetään vammaisten ja vajaakuntoisten tuettua ja avotyöllistymistä.
 5. Mikäli vammaisen henkilön ei ole mahdollista osallistua työelämään, kaupungin tulee järjestää työ- ja päivätoimintaa.

Koulutus

 1. Vammaiselle henkilölle tarjotaan vaihtoehtoja valita oppilaitos, jossa on mahdollisuus esteettömään liikkumiseen. Oppilaitokseen, jossa vammainen opiskelee, osoitetaan tarvittavat tukimuodot, apuvälineet ja avustajapalvelut ja liikkumisesteet poistetaan.
 2. Koululaisten iltapäivä- ja loma-ajan välttämätön hoito turvataan riittävin resurssein.
 3. Koulukuljetuksista huolehditaan.
 4. Mukautettuja ammatillisen kouluttautumisen mahdollisuuksia kehittämällä turvataan tasavertainen mahdollisuus henkilökohtaiseen ammatilliseen suuntautumiseen ja opiskelupaikan valitsemiseen.

Kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika

 1. Kunnassa ryhdytään toimenpiteisiin muuttamalla kaikille kuntalaisille avoimet virkistys- ja liikuntatilat esteettömiksi. Vammaisten henkilöiden kulttuuritoimintaa, liikunta- ja vapaa-ajan palveluita tuetaan avustuksin ja esimerkiksi tarjoamalla toimintoihin soveltuvia tiloja.
 2. Asiantuntemuksen säilyminen turvataan riittävällä liikunta- ja virkistyspalveluihin perehtyneellä henkilöstöllä.
 3. Vammaisten henkilöiden osallistumista kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaan helpotetaan turvaamalla riittävät apuväline- ja avustajamahdollisuudet. Myös riittävät tulkkipalvelut mahdollistetaan osallistumisen turvaamiseksi.
 4. Vammaisjärjestöjen ja kaupungin eri hallintokuntien keskinäistä yhteistyötä lisätään ja kehitetään.

Kansainvälinen yhteistyö

 1. Kansalaisjärjestöseminaarien ja konferenssien järjestäminen ja niihin osallistuminen

Vammaisjärjestöt ja vammaisneuvosto

 1. Kaupungin tulee tukea vammaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä hankkimalla järjestöille yhteiseen käyttöön kokoontumis- ja toimitilat, joiden varustukseen kuuluvat arkistointimahdollisuudet, konttoritekniikka, keittiö ja kahvio.
 2. Kaupungin virallisissa delegaatioissa tulee olla mukana vammaisjärjestöjen edustaja.
 3. Kemin kaupungin tulisi kaikilla toimintatasoilla päätöksenteosta toteutukseen hyödyntää laajan vammaisjärjestökentän monipuolista asiantuntemusta vammaiskysymyksissä.