Kehittämistyö

Kemiläisen työllistämismallin kehittäminen

Kemiläinen työllistämismalli-hankkeen tarkoituksena on luoda kemiläinen työllistymisen toimintamalli, joka tuottaa monipuolisia ja koordinoituja työllisyyspalveluja ja tarjoaa työnhakijalle joustavat ja yksilölliset työllistymis-, koulutus- ja kuntoutuspolut. Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaista yrittäjien, oppilaitosten ja työllisyyspalvelujen yhteistyötä pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistymisen lisäämiseksi. Hankkeella pyritään lisäämään työttömänä olevien työelämäosallisuutta ja hyvinvointia ja vähentämään syrjäytymistä. Hankkeessa pyritään selvittämään työteon esteitä ja kannustinloukkuja ja saada työn tekeminen ”kannattavaksi”.

Kemiläisen työllistämismalli -hankkeen kehittämiskohteeksi on valittu neljä kokonaisuutta, jotka muodostavat asiakkaan näkökulmasta palveluprosessin työelämävalmiuksien lisäämisestä siirtymisen avoimille tai tuetuille työmarkkinoille. Samalla ne muodostavat saumattomasti toimiessaan Kemiläisen työllistämismallin. Kuntakokeilussa pääpaino on asiakkaiden palveluprosessien ja uusien palvelumallien kehittämisessä. Niiden kautta arvioidaan ja kehitetään myös palvelurakennetta siten, että kaupunki voi jatkossa koordinoida ja seurata pitkään työttömänä olleiden työllistymistä ja työllistymistä edistävien palveluiden käyttöä ja kohdentumista.

Asiakasohjauksen kehittäminen ja koordinointi

Asiakasohjauksella tarkoitetaan asiakkaan ohjautumista oikeaan työllistymistä edistävään palveluun. Asiakasohjausta tapahtuu TE-toimiston, sosiaalitoimiston ja terveydenhuollon palveluissa ja niiden välillä. Vastuunjako eri toimijoiden välillä on ennallaan eli TE-toimisto vastaa julkisten työvoimapalvelujen järjestämisestä ja kunta järjestää järjestämisvastuullaan olevat palvelut.

Asiakasohjauksen koordinoinnilla pyritään asiakashankinnan aktivointiin ja asiakasohjauksen tehostamiseen. Tavoitteena on, että asiakkaan työttömyystilanteeseen voidaan puuttua varhaisemmin ja nopeammin sekä rakentaa asiakkaan ja muiden työllisyyspalvelujen toimijoiden kanssa asiakkaan tarpeenmukainen yksilöllinen polku työelämään, koulutukseen tai kuntoutukseen. Asiakasohjauksen koordinoinnilla pyritään työllisyyden hoidon työkäytäntöjen ja eri toimijoiden yhteistyön kehittämiseen. Samalla voidaan keskitetysti seurata ja ohjata asiakkaan kulkua työllistymispolulla.

Työhönkuntoutukseen liittyvien palveluiden kehittäminen

Kuntakokeilun myötä Kemin kaupungin kuntoutus- ja terveydenhuollon palveluissa kehitetään työ- ja toimintamalleja, siten että ne tukevat laajan asiakasjoukon työmarkkinoille kuntoutumista ja siirtymistä.

Kemin kaupungilla ja Meri-Lapin työhönvalmennussäätiöllä on sopimus vaikeasti työllistettävien valmennus- ja työllistämispalveluista. Tavoitteena on nykyisten palveluiden tehokkaampi käyttö ja niiden kehittäminen. Kuntouttavan työtoiminnan kehittämisellä pyritään vastaamaan kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työhönkuntoutuksen tarpeisiin. Järjestöjen työllistämismahdollisuudet kartoitetaan ja kehitetään palkkatuen vastikkeellisuutta yhteistyössä TE-toimiston kanssa. "Seinätön paja" -malli mahdollistaa asiakkaan tarvitseman sosiaalisen tuen ja työhönvalmennuksen viemisen kaupungin yksiköihin, järjestöihin ja yrityksiin. Kaupungin järjestöille myöntämää kuntatukea arvioidaan ja kehitetään työllistämisen välineenä.