Palveluseteli on vaihtoehtona palvelun tuottamiselle tai tuki palvelujen hankintaan. Lapin hyvinvointialue vastaa Sote-palveluista 1.1.2023 alkaen.

Asiakas voi myönnettyjen palvelujen lisäksi ostaa omin kustannuksin erilaisia hoito- ja tukipalveluja. Näitä lisäpalveluja voi ostaa palveluseteliyrittäjäksi hyväksytyiltä palveluntuottajilta tai muilta yksityisiltä palveluntuottajilta. Yksityiset palveluntuottajat sivulta löytyy kaikki sosiaalipalvelujen tuottajat.

Palvelusetelin käyttöalueet

Ateriapalvelu

Palvelusetelillä tuetaan kotiin kuljetettavan ateriapalvelun hankintaa. Päätös edellyttää palveluntarpeen arviointia. Asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, johon palvelut kirjataan.

Ateriapalvelu voidaan myöntää, jos asiakkaan toimintakyky ja terveydentila on heikentynyt tilapäisesti tai pysyvästi. Tällöin asiakas ei kykene valmistamaan aterioitaan tai käymään kodin ulkopuolella aterioimassa.
Asiakas maksaa palvelusetelin ja tuottajan ateriahinnan erotuksen. Palvelusetelissä on tulorajat, jotka tulee alittua. Palvelusetelin muoto on päätös.

Ateriapalvelun palvelukuvaus

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu voidaan myöntää vammaiselle henkilölle avustamiseen pienissä kodin askareissa ja kodin ulkopuoliseen asiointiin joko henkilökohtaisen avun keskuksen, työnantajamallin tai palvelusetelin avulla. Henkilökohtainen apu kodin ulkopuoliseen asiointiin järjestetään palvelusetelillä. Palvelusetelistä ei tule asiakkaalle asiakasmaksua.

Kotipalvelu

Palvelusetelillä tuotetussa palvelussa on samat kriteerit kuin hyvinvointialueen itse tuottamassa palvelussa. Säännöllinen palvelu tarkoittaa vähintään kerran viikossa tapahtuvaa avustamista, hoitoa ja hoivaa päivittäisissä toiminnoissa.

Palvelusetelillä tuotettu kotihoito ei sisällä kotisairaanhoidon palveluita, kuten esimerkiksi näytteenottoa, INR- mittauksia, hoitokonsultaatioita. Palveluseteliasiakkaan kotisairaanhoidon palvelut tuottaa Kemin kotihoito, K-tiimin sairaanhoitaja.
Kotipalvelun sääntökirja
Palveluseteleiden sääntökirja tukipalveluista

Lääkkeenjakoa voidaan myöntää palvelusetelillä säännöllisenä kotipalveluna asiakkaaksi pääsyn kriteerit täyttävälle henkilölle, mikäli asiakkaan lääkkeet eivät sovellu koneelliseen lääkeannosjakeluun. Tällöin lääkkeenjako on osa kotipalvelun kokonaisuutta. Koneellinen apteekin lääkeannosjakelu on kuitenkin ensisijainen tapa järjestää lääkkeenjako. Apteekit myyvät asiakkaille myös suoraan erilaisia lääkeannosjakeluun liittyviä palveluita ja siihen on tulossa myös säännöllisen hoivan ja hoidon asiakkaille palveluseteli.

Ateria- ja siivouspalveluihin on myös palveluseteli. Palvelusetelin myöntämiseen vaikuttaa asiakkaan tarve ja tulorajan alittuminen.

Omaishoidon sijaishoito

Omaishoitajan lyhytaikaisen vapaan järjestämistä varten on mahdollisuus saada kotiin sijaishoitaja. Palvelusta sovitaan omaishoidon palveluohjaajan kanssa, jolloin sovitaan myös muista omaishoitoa tukevista palveluista. Palvelusetelin muoto on päätös. Asiakas maksaa palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin erotuksen tuottajalle.

Palveluntuottajaksi

Lain yksityisistä sosiaalipalveluista 11 §:n mukaisesti sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista toimielimelle siinä kunnassa, missä palveluja tuotetaan. Jos palvelutuottaja haluaa tuottaa kotiin tuotavia palveluja palvelusetelituottajana, tulee tästä tehdä hakemus erikseen.

Palveluntuottajaksi palvelusetelipalveluihin

Kaupungilla on jatkuva haku palvelusetelillä tuotettavien palvelujen tuottajaksi.
Perusturvalautakunta 26.4.2022 § 50. Sote-palvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueiden vastuulle.
Palveluntuottajaksi hakeudutaan täyttämällä Lapin hyvinvointialueen palveluntuottajahakemus.

Tuntiseurantalomakkeet, kotona asumista tukevat palvelut

Palveluntuottajan tuntiseuranta, runsas kotipalvelu
Palveluntuottajan tuntiseuranta, kotipalvelun tukipalvelut ja sijaishoito

Koronavirustartuntojen torjunta kotiin annettavissa palveluissa 2021

Palveluasuminen

Palveluasumista on omana toimintana, palvelusetelillä ja rajoitetusti ostopalveluina.

Siivousapu

Kaupunki tukee siivousavun hankkimista säännöllisen kotipalvelun asiakkaille. Siivousavun palvelusetelistä tehdään päätös palveluntarpeen arvioinnin perusteella. Palvelun myöntämisen perusteena on tarpeen lisäksi myös tulorajat.

Palveluseteli siivoukseen
Siivousavun palvelukuvaus