Lapsella on oikeus erityiseen suojeluun, turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen.

Lapsen kasvatus ja hoito ovat vanhempien vastuulla. Yhteiskunnan tehtävänä on kuitenkin turvata, että vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia tuetaan riittävän varhain ja tarkoituksenmukaisin toimin.

Lastensuojelussa tuetaan ja ohjataan perheitä ja lapsia erityisesti elämän kriisitilanteissa. Tavoitteena on löytää ja vahvistaa perheen omia valmiuksia ja voimavaroja.

Lastensuojelutyöntekijöiden velvollisuutena on auttaa ja tukea lasta ja hänen perhettään, jos lapsen kotiolot tai kasvuolosuhteet eivät ole riittävän turvalliset, vanhemmat laiminlyövät lapsen hoitoa tai lapsi omalla toiminnallaan vaarantaa hyvinvointiaan.

Sosiaalitoimiston palveluohjaukseen tai kiireellisissä tapauksissa sosiaalipäivystykseen voi olla yhteydessä lapsi tai nuori itse, vanhempi tai kuka tahansa asiaa tunteva yksityishenkilö. Viranomaisilla on lastensuojelua tarvitsevista tapauksista ilmoitusvelvollisuus.

Miten lastensuojelu voi auttaa?

Lastensuojeluilmoituksen tai yhteydenoton saatuaan sosiaalityöntekijän velvollisuutena on selvittää, edellyttävätkö ongelmat lastensuojelun toimia.

Suurin osa lastensuojelutyötä on avohuollon työskentelyä ja tukea, kuten esimerkiksi perhetyötä. Lasta ja hänen perhettään tuetaan, niin että lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan. Sosiaalityöntekijä arvioi yhdessä lapsen ja hänen perheensä kanssa, kuinka lapsi tulee parhaiten autetuksi.

Lastensuojelun työtä tehdään verkostomaisesti yhteistyössä perheen ja tarvittavien viranomaisten kanssa.

Avohuollon tuki on suurimmalle osalle perheistä riittävä. On kuitenkin tilanteita, joissa lapsen etu vaatii kiireellisiä toimia. Kiireellinen sijoitus on tehtävä, jos lapsen huolenpidossa on äkillinen puute tai selkeästi uhkaava vaara.

Huostaanotto ja sijaishuolto ovat lastensuojelussa viimesijaisia keinoja turvata lapsen kasvu ja kehitys. Niihin turvaudutaan vain, jos kodin olosuhteet tai lapsen käyttäytyminen uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä ja kehitystä.

Kunnalla on velvollisuus järjestää jälkihuoltoa, kun sijaishuolto on päättynyt. Sen tavoitteena on tukea nuorta itsenäiseen elämään.

Kemin kaupungin sosiaalitoimessa lastensuojelutyötä tekee tiimi, johon kuuluvat sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, perhetyöntekijät sekä konsultoiva perheterapeutti.

Kaivarin Vintti

Kemin kaupungilla on seitsenpaikkainen lastensuojelun vastaanotto- ja arviointiyksikkö Kaivarin Vintti. Se on tarkoitettu lyhytaikaisiin ja kiireellisiin sijoituksiin.

Kaivarin Vintissä on myös perhepaikka ja itsenäistymisasunto.

Perhepaikka on pieni yksiö omalla sisäänkäynnillä ja keittomahdollisuudella. Se on varattu perheille, jotka tarvitsevat yksikön henkilökunnan ohjausta, neuvontaa ja tukea vanhemmuuteen.

Asunto on tarkoitettu nuorelle, joka tarvitsee tukea itsenäiseen elämään siirtymisessä.