Yleisavustusten jakoperusteet uusitaan loppuvuonna 2021. Uuden toimintamallin valmistelun vuoksi vuoden 2022 osalta yleisavustuksia järjestöille ei avata hakuun kaupunginkanslian toimesta lainkaan loppuvuonna 2021 vaan ne tulevat hakuun hyvinvointitoimialan toimesta tammikuussa 2022.

Kemin kaupunki voi myöntää avustuksia rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille ja järjestöille.
Anomukset liitteineen tulee toimittaa kaupunginhallitukselle lokakuun loppuun mennessä alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Kaupunginhallitukselta anottavista avustuksista ilmoitetaan lehti-ilmoituksella ja kaupungin tietoverkossa avustusvuotta edeltävän syyskuun loppuun mennessä.

Päivätty ja allekirjoitettu anomus vaadittuine liitteineen on jätettävä avustusvuotta edeltävän lokakuun loppuun mennessä kaupungin kirjaamoon.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt avustussäännön yleisohjeet syyskuussa 2019.

Avustussäännön sisältö
1. Ohjeiden soveltamisala
2. Avustuksen myöntämisen yleiset ehdot
3. Kaupunginhallitukselta haettavat avustukset
4. Muut avustukset
5. Avustuksen käytön valvonta
6. Muut määräykset
7. Voimaantulo

1. Ohjeiden soveltamisala

Myönnettäessä avustuksia Kemin kaupungin varoista on noudatettava näitä ja asianomaisia avustuksia myöntävien palvelualueiden antamia ohjeita sekä sopimuksia, lakeja ja asetuksia ja niiden perusteella annettuja ohjeita.

Avustuksia voidaan myöntää niille rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille ja järjestöille, joiden kotipaikka on Kemi tai joiden toiminta selvitysten perusteella kohdistuu Kemin kaupungin asukkaisiin Kemissä. Yhdistysten ja järjestöjen nimen-kirjoittajien tulee olla täysi-ikäisiä.

Ensi kertaa avustusta hakevan rekisteröidyn yhdistyksen tai järjestön on esitettävä oikeustoimikelpoisuutensa yhdistysrekisterin oikeaksi todistetulla jäljennöksellä.

Paluu avustusohjeiden alkuun

2. Avustuksen myöntämisen yleiset ehdot

Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan tärkeyteen ja sen merkitykseen kaupungin elinvoiman ja vetovoiman kehittämisessä sekä kaupungin ylläpitämän toiminnan täydennyksenä.

Yleisenä periaatteena on, että tuetaan toimintaa, joka on Kemin kaupungin strategiaa tukevaa toimintaa ja toiminta edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelutuotantoa. Avustuksia myönnettäessä painopiste olisi terveyden edistämiseen, kuntalaisten osallistamiseen ja kunnan elinvoimaa tukevien toimintojen avustaminen strategian toimenpideohjelman painopisteiden mukaisesti.

Avustuksia voidaan myöntää vain, jos anojan toiminta- ja rahoitussuunnitelmat ovat avustusohjeiden mukaiset ja hyväksyttävät.

Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Kemin kaupungin asukkaisiin. Anomuksesta tulee käydä ilmi anottu rahamäärä ja käyttötarkoitus.

Avusta voi hakea vain yhdeltä kaupungin toimialalta ja vain yhteen käyttötarkoitukseen.

Avustuksia myönnetään yhteisöjen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen sekä tapahtumien, hankkeiden ja produktioiden toteuttamiseen.

Avustuksia ei myönnetä järjestöille siinä tarkoituksessa, että nämä jakaisivat saamansa varat muille yhdistyksille tai yksityisille.

Kaupungin yhdistyksille ja järjestöille antamat avustukset ovat käyttötalousmenoja, joita ei saa käyttää esimerkiksi lainanmaksuun eikä muihin pääomatalousmenoihin.

Jos avustusta anoo keskusjärjestö, jonka alaisena toimii kaupungissa paikallisia alajärjestöjä, kaupungin avustus myönnetään suoraan alajärjestöille. Jos keskusjärjestö kuitenkin ylläpitää yksinään kemiläisten hyväksi sellaista toimintamuotoa, jonka tukemisen kaupunki katsoo tarkoituksenmukaiseksi, voidaan kaupungin avustus tältä osin myöntää keskusjärjestölle, joiden tulee antaa riittävän tarkka selostus siitä kuinka anottu raha käytetään Kemissä kemiläisten hyväksi.

Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat voidaan vaatia palautettaviksi, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai jos niiden käytölle asetettuja muita mahdollisia erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaisille virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja avustusta koskevissa asioissa.

Avustuksia jakavat tahot voivat halutessaan vuosittain painottaa tärkeäksi katsomaansa teemaa tai teemoja.

Avustuksen saajien tulee antaa kaupungin viranomaisille niiden tarpeellisiksi katsomat tiedot avustusanomuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten sekä sallia tilintarkastajien ja sisäisen tarkastajan tarkastaa yhteisön kirjanpito ja hallinto.

Avustuksen anoja voi hakea avustusta vain yhdeltä avustuksia myöntävältä toimialalta.

Paluu avustusohjeiden alkuun

3. Kaupunginhallitukselta haettavat avustukset

Avustusten haettavaksi julistaminen

Kaupunginhallitukselta haettavista avustuksista ilmoitetaan lehti-ilmoituksella ja kaupungin tietoverkossa avustusvuotta edeltävän syyskuun loppuun mennessä.

Avustusten hakeminen

Anomukset vaadittuine liitteineen on jätettävä avustusvuotta edeltävän lokakuun loppuun mennessä.

Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Avustusta haetaan kaupungin asiakaspalvelupisteestä saatavalla tai kaupungin internet-sivuilta tulostettavalla lomakkeella.

Päivätty ja allekirjoitettu hakemus vaadittuine liitteineen toimitetaan määräaikaan mennessä kaupungin kirjaamoon.

Avustushakemukseen on liitettävä jäljennökset:
– kuluvan vuoden talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta,
– edellisen vuoden toimintakertomuksesta, tulos- ja taselaskelmasta, tilintarkastuskertomuksesta ja tilintarkastajan lausunnosta.

Enintään 500 euron toiminta-avustuksen hakemiseen riittää yhdistyksen hallituksen hyväksymä toimintakertomus hakuvuotta edeltävältä vuodelta.

Avustusten maksatus

Avustusten maksatus tapahtuu kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä.

Myönnetystä avustuksesta ilmoitetaan saajalle sähköpostilla anomuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Mikäli myöntämispäätöksestä on valitettu, tulee avustuksen myöntäjän harkita, mikä määrä avustuksen hakijalle voidaan suorittaa ennakkona. Hakijan on kirjallisesti sitouduttava palauttamaan ennakkona saamansa avustus, mikäli päätös valituksen johdosta kumotaan.

Avustus maksetaan hakijan avustusanomuksessa ilmoittamalle pankkitilille.

Paluu avustusohjeiden alkuun

4. Muut avustukset

Avustuksen haettavaksi julistaminen

Kaikista niistä avustuksista, jotka myönnetään talousarviossa avustuksen saajia erityisesti nimeämättä osoitetuista määrärahoista, on kuulutettava avustuksen myöntävän palvelualueen toimesta lehti-ilmoituksella vuosittain.

Avustusten hakeminen

Avustuksia myönnetään vain kirjallisen hakemuksen perusteella. Hakemus on laadittava tarkoitusta varten hyväksytylle lomakkeelle, johon on liitettävä hakemuslomakkeessa mainitut ja muut näissä ohjeissa edellytetyt asiakirjat.

Avustuksen maksatus

Avustukset maksetaan pääsääntöisesti yhdessä erässä hakijan avustusanomuksessa ilmoittamalle pankkitilille avustuspäätöksen saatua lainvoiman.

Mikäli myöntämispäätöksestä on valitettu, tulee avustuksen myöntäjän harkita, mikä määrä avustuksen hakijalle voidaan suorittaa ennakkona. Hakijan on kirjallisesti sitouduttava palauttamaan ennakkona saamansa avustus, mikäli päätös valituksen johdosta kumotaan.

Avustuksen maksatuksen ehtona on, että avustuksen saaja on toimittanut ao. palvelualueelle avustusanomuksen liitteeksi vaaditut asiapaperit.

Muut ohjeet

Palvelualueella on mahdollisuus laatia omia ohjeita avustuksen myöntämiselle näiden ohjeiden määräysten puitteissa.

Paluu avustusohjeiden alkuun

5. Avustuksen käytön valvonta

Avustuksen käytölle asetettujen yleisten ja erityisten ehtojen noudattamista valvoo ensisijaisesti avustuksen myöntänyt palvelualue. Lisäksi valvontaa suorittaa yleisen tarkastustoimensa puitteissa kaupungin tilintarkastajat ja sisäinen tarkastaja.

Mikäli havaitaan, että avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei ole noudatettu, tulee avustuksen maksamisesta huolehtineen palvelualueen välittömästi keskeyttää maksatukset ja tutkia, onko avustuksen saajan tarkistettua toimintaansa, edellytyksiä maksatuksen jatkamiseen vai onko ryhdyttävä toimenpiteisiin ao. vuonna jo suoritettujen avustuserien takaisinperimiseksi.

Paluu avustusohjeiden alkuun

6. Muut määräykset

Kaupungin avustusta saavien yhdistysten tulee noudattaa kirjanpitonsa järjestämisessä kirjanpitolain ja –asetuksen määräyksiä.

Avustusta myönnetään hakijalle vain yhden palvelualueen tileiltä. Avustushakemukset osoitetaan palvelualueelle, jonka toimialaan avustuksen anojan pääasialliseksi katsottava toiminta liittyy.

Paluu avustusohjeiden alkuun

7. Voimaantulo

Näillä ohjeilla kumotaan aikaisemmin annetut avustusten hakua ja tilitystä koskevat ohjeet. Nämä ohjeet tulevat voimaan 16.9.2019.

Paluu avustusohjeiden alkuun