Palveluseteli on vaihtoehto kaupungin itse tuottamalle palvelulle tai tuki palvelujen hankintaan.

Asiakas voi myönnettyjen palvelujen lisäksi ostaa omin kustannuksin erilaisia hoito- ja tukipalveluja. Näitä lisäpalveluja voi ostaa palveluseteliyrittäjäksi hyväksytyiltä palveluntuottajilta tai muilta yksityisiltä palveluntuottajilta. Yksityiset palveluntuottajat sivulta löytyy kaikki sosiaalipalvelujen tuottajat.

Palvelusetelin käyttöalueet

Ateriapalvelu

Kaupunki tukee palvelusetelillä kotiin kuljetettavan ateriapalvelun hankintaa säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Päätös edellyttää palveluntarpeen arviointia. Asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, johon palvelut kirjataan.

Ateriapalvelu voidaan myöntää, jos asiakkaan toimintakyky ja terveydentila on heikentynyt tilapäisesti tai pysyvästi. Tällöin asiakas ei kykene valmistamaan aterioitaan tai käymään kodin ulkopuolella aterioimassa.
Asiakas maksaa palvelusetelin ja tuottajan ateriahinnan erotuksen. Palvelusetelissä on tulorajaus. Palvelusetelin muoto on päätös.

Ateriapalvelun palvelukuvaus

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu voidaan myöntää vammaiselle henkilölle avustamiseen pienissä kodin askareissa ja kodin ulkopuoliseen asiointiin joko henkilökohtaisen avun keskuksen, työnantajamallin tai palvelusetelin avulla. Henkilökohtainen apu kodin ulkopuoliseen asiointiin järjestetään palvelusetelillä. Palvelua voidaan myöntää enintään 30 tuntia kuukaudessa. Palvelusetelistä ei tule asiakkaalle asiakasmaksua.

Kotipalvelu

Palvelusetelillä tuotetussa palvelussa on samat kriteerit kuin kaupungin itse tuottamassa palvelussa. Säännöllinen palvelu tarkoittaa vähintään kerran viikossa tapahtuvaa avustamista, hoitoa ja hoivaa päivittäisissä toiminnoissa.

Palvelusetelillä tuotettu kotihoito ei sisällä kotisairaanhoidon palveluita, kuten esimerkiksi näytteenottoa, INR- mittauksia, hoitokonsultaatioita. Palveluseteliasiakkaan kotisairaanhoidon palvelut tuottaa Kemin kaupungin kotihoito, K-tiimin sairaanhoitaja.

Lääkkeenjakoa voidaan myöntää palvelusetelillä säännöllisenä kotipalveluna asiakkaaksi pääsyn kriteerit täyttävälle henkilölle, mikäli asiakkaan lääkkeet eivät sovellu koneelliseen lääkeannosjakeluun. Tällöin lääkkeenjako on osa kotipalvelun kokonaisuutta. Koneellinen apteekin lääkeannosjakelu on kuitenkin ensisijainen tapa järjestää lääkkeenjako. Apteekit myyvät asiakkaille myös suoraan erilaisia lääkeannosjakeluun liittyviä palveluita.

Säännöllisen kotipalvelun asiakkaalle on mahdollisuus myöntää lisäksi tukipalveluna kotiin kuljetettavan ateriapalvelun ja siivouksen palveluseteli. Näiden perusteena on tarpeen lisäksi tulorajan alittuminen.

Omaishoidon sijaishoito

Omaishoitajan lyhytaikaisen vapaan järjestämistä varten on mahdollisuus saada kotiin sijaishoitaja. Palvelusta sovitaan omaishoidon palveluohjaajan kanssa, jolloin sovitaan myös muista omaishoitoa tukevista palveluista. Palvelusetelin muoto on päätös. Asiakas maksaa palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin erotuksen tuottajalle.


Kaupunki on hyväksynyt palvelusetelipalvelujen tuottajat palveluittain, joista asiakas voi valita palvelunsa tuottajan. Tuottajien yhteystiedot löytyvät palveluseteliesitteistä. Kaikki palveluesitteet löytyvät Esitteet ja hakemukset sivulta.


Sääntökirjat

Kotiin annettavien palveluiden sääntökirja 1.7.2022
Tukipalveluiden sääntökirja liitteineen 2022
Tehostetun palveluasumisen sääntökirja 1.2.2022
Sääntökirjan liitteet
Palveluntuottajan ja asiakkaan välisen sopimuksen sisältömalli

Asiointiohjeet tuottajille
Ikäihmisten palveluasuminen palvelusetelillä 19.10.22
Kotona asumista tukevat palvelut; kotipalvelu, veteraanipalvelut, ja
omaishoidon sijaishoito
19.10.22
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 19.10.22
Vammaispalvelujen henkilökohtainen apu ja palveluasuminen 19.10.22


Palveluntuottajaksi

Lain yksityisistä sosiaalipalveluista 11 §:n mukaisesti sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista toimielimelle siinä kunnassa, missä palveluja tuotetaan. Jos palvelutuottaja haluaa tuottaa kotiin tuotavia palveluja palvelusetelituottajana, tulee tästä tehdä hakemus erikseen.

Ilmoitus tehdään Kemin perusturvalautakunnalle täyttämällä Aluehallintoviraston lomake.

Palveluntuottajaksi palvelusetelipalveluihin

Kaupungilla on jatkuva haku palvelusetelillä tuotettavien palvelujen tuottajaksi.
Perusturvalautakunta 26.4.2022 § 50.

Hakemus kotona asumista tukevien palvelujen palvelusetelituottajaksi 19.10.22
Palveluntuottajalle, joka haluaa hakeutua tuottamaan palvelusetelipalveluita tai laajentaa palvelusetelipalveluitaan.

Hakemus palvelusetelipalveluiden tuottajaksi, ateriat ja siivous
Palveluntuottajahakemus palvelusetelillä järjestettäviin tukipalveluihin.

Hakemus ympärivuorokautisen palveluasumisen tuottajaksi 19.10.22
Ympärivuorokautista palvelua tuottava tekee toiminnastaan aina myös ilmoituksen Aluehallintovirastoon

Tuntiseurantalomakkeet, kotona asumista tukevat palvelut

Palveluntuottajan tuntiseuranta, runsas kotipalvelu
Palveluntuottajan tuntiseuranta, kotipalvelun tukipalvelut ja sijaishoito

Koronavirustartuntojen torjunta kotiin annettavissa palveluissa 2021

Palveluasuminen

Palveluasumista kaupunki järjestää omana toimintana ja palvelusetelillä.

Siivousapu

Kaupunki tukee siivousavun hankkimista säännöllisen kotipalvelun asiakkaille. Siivousavun palvelusetelistä tehdään päätös palveluntarpeen arvioinnin perusteella. Palvelun myöntämisen perusteena on tarpeen lisäksi myös tulorajat.

Palveluseteli siivoukseen
Siivousavun palvelukuvaus

Veteraanien palvelut

Veteraanien palvelusetelipalvelut löytyvät täältä.

Lisätietoja ikäihmisten palveluntarpeen arvioinnista.