Perhehoito on ikäihmisen hoivan ja huolenpidon järjestämistä hoidettavan kotona tai perhehoitajan kodissa.

Perhehoidon käynnistäminen Kemissä

Kemin kaupungin ikäihmisten palveluissa valmistellaan perhehoidon käyttöönottoa. Perhehoitajaksi kiinnostuneille on pidetty tiedotustilaisuuksia asiasta maalis- ja huhti- ja kesäkuussa ja uusia tilaisuuksia tulee myöhemmin syksyn aikana. Perhehoitajille järjestetään myös koulutusta ja perhehoidon valmennusta. Ensimmäinen perhehoitajien valmennus on ollut kesäkuussa. Tukea ja ohjausta perhehoitajat saavat Ikäihmisten palveluntarpeen arviointiyksikön vastuutyöntekijöiltä. Päätökset perhehoitajista tekee hoiva- ja hoitotyön johtaja vastuutyöntekijöiden esityksen perusteella.

Palveluntarpeen arvioinnin perusteella arviointitiimin ohjaaja tekee päätöksen asiakkaan lyhytaikaisesta perhehoidosta. SAS-työryhmä tekee päätöksen asiakkaan pitkäaikaisesta perhehoidosta palveluntarpeen arvioinnin perusteella.

Mitä on perhehoito

Ikäihmisen perhehoito voi olla jatkuvaa, lyhytaikaista tai osavuorokautista, tarpeen mukaan ennalta sovittua hoitoa, jonka avulla voidaan järjestää omaishoitajan tai perhehoitajan vapaita, tukea ikäihmisen kotona asumista tai toimia välimuotoisena asumisena tai kuntouttavana jaksona sairaalasta kotiutuessa, ennen omaan kotiin siirtymistä.

Perhehoitomuodot

Jatkuva pitkäaikainen perhehoito on toistaiseksi voimassa olevaa ympärivuorokautista perhehoitoa, jossa ikäihminen muuttaa perhekotiin. Pitkäaikaista perhehoitoa voidaan tarjota silloin, kun ikäihmisen toimintakyky on alentunut, mutta hän kykenee toimimaan ohjauksen ja valvonnan avulla, eikä yöaikaista avuntarvetta pääsääntöisesti ole.

Lyhytaikainen määräaikainen perhehoito voi olla ennalta tiedetty hoitojakso tai äkilliseen tarpeen mukaan järjestetty hoitojakso. Määräaikaista perhehoitoa voidaan tarjota omaishoitajan tai perhehoitajan vapaiden ajaksi, tukemaan ikäihmisen kotona asumista tai välimuotoisena palveluna sairaalasta kotiutuessa.

Osavuorokautinen perhehoito voi olla päivä- tai yöhoitoa. Se voi olla kertaluonteista tai toistuvia jaksoja, aina ennalta sovitun ajan. Hoidon kesto on päiväaikana alle 10 tuntia ja yöaikana alle 12 tuntia vuorokaudessa.

Perhehoito ikäihmisen kodissa mahdollistaa omaishoitajan vapaan niissä tilanteissa, kun ikäihminen ei voi tai ei halua lähteä pois omasta kodistaan. Tällöin perhehoito on pääsääntöisesti lyhytaikaista tai osavuorokautista.

Perhehoitajan sijaistaminen on lyhytaikaista perhehoitoa, jossa sijaishoitaja eli kiertävä perhehoitaja tulee varsinaisen perhehoitajan kotiin hänen vapaapäiviensä ajaksi ja vastaa perhekodin ikäihmisten hoivasta ja huolenpidosta tänä aikana.

Ammatillinen perhehoito on perhehoitoa, jota annetaan yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 7§:ssä tarkoitetun luvan perusteella ammatillisessa perhekodissa.

Omaishoidon ja perhehoidon ero

Omaishoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hoidettavan kotona omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä ympärivuorokautisesti hänen omassa kodissaan tai oman kodin ulkopuolella yksityiskodissa jonkun muun kuin oman lapsen, vanhemman, avo- tai aviopuolison toimesta.

Perhehoidosta perittävät asiakasmaksut

Perhehoidon maksu määräytyy asiakasmaksulain mukaan. Maksu on pitkäaikaisessa, ympärivuorokautisessa perhehoidossa enintään 85% hoidossa olevan nettokuukausitulosta, kun siitä on ensin tehty lakisääteiset vähennykset (mm. vuokra ja lääkemenot). Maksua määrättäessä huomioidaan, että asiakkaalle jää vähintään lakisääteinen käyttövara, joka on 167 euroa/kuukausi.

Lyhyt- tai osa-aikaisessa perhehoidossa olevalta voidaan periä lyhytaikaisen laitoshoidon maksu, joka on 49,60 euroa/vuorokausi. Osapäiväisen perhehoidon maksu on 22,80 euroa/päivä. Mikäli lyhytaikaista perhehoitoa järjestetään omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi, peritään hoidosta 11,60 euroa/päivä.

Perhehoidossa olevalta ei peritä päällekkäin muita avohoidon maksuja, esimerkiksi kotisairaanhoidon maksua tai päivätoiminnan ateriamaksua. Perhehoitajan vapaan johdosta asiakkaalle ei tule lisäkuluja vaan häneltä peritään perhehoidon asiakasmaksun suuruinen summa.

Perhehoitajan ja perhekodin hyväksyminen

Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Perhehoidon vastuutyöntekijät; sosiaaliohjajaa ja sosiaalityöntekijä palveluntarpeen arviointitiimistä arvioivat perhetyöntekijän soveltuvuuden hoitajaksi sekä perhehoitokodin fyysiset puitteet. Tulevan perhehoitajan tulee osallistua ennakkovalmennukseen ja saada siitä hyväksytty arvio ennen perhehoitajaksi hyväksyntää. Perhehoitajan tulee omata hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Hänen tulee olla terve ja ihmissuhteiden tulee olla kunnossa sekä perheen talouden tulee olla vakaa. Perheen muiden jäsenten tulee hyväksyä perhehoito, sillä perhehoidossa olevalla ikäihmisellä on tasaveroinen asema perheen muiden jäsenten kanssa. Perhehoidon toimintaohjeessa on tarkemmin määritelty mm. perhehoidon sisältöä, perhehoitajana toimimista, asiakasmaksuja ja palkkioita sekä korvauksia ja sijaisjärjestelyjä.

Perhehoidon toimintaohje