Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun ja turvalliseen kasvuympäristöön. Tee lastensuojeluilmoitus, kun epäilet, että lapsen tarve suojeluun pitäisi selvittää.

Milloin ilmoitus on syytä tehdä? Perusteita voivat olla

 • lapsen tarpeiden laiminlyönti
 • lapsen heitteillejättö
 • pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö tai niiden uhka
 • puutteet hoidossa tai huolenpidossa
 • lapsen huoltajan päihde- tai mielenterveysongelmat, jaksamattomuus, oman hoidon laiminlyöminen
 • arjen tukiverkon puute, jos se vaarantaa lapsen hyvinvoinnin
 • lapsen oma päihteidenkäyttö, mielenterveysongelmat, rikoksilla oireilu tai itsetuhoisuus
 • vanhemman ja lapsen väliset vakavat vuorovaikutusongelmat
 • jatkuva koulunkäynnin laiminlyönti
 • lapsen suhteeton vastuu perheen arjesta esimerkiksi vanhemman sairauden vuoksi
 • heikko taloudellinen tilanne, joka vaarantaa lapsen huolenpidon tai kehityksen

Jos et ole varma, pitäisikö lastensuojeluilmoitus tehdä, kysy ensin neuvoa sosiaalitoimiston palveluohjauksesta kertomatta lapsen henkilöllisyyttä

Tärkeintä on, että teet ilmoituksen viipymättä. Sosiaalihuollon ammattilaiset arvioivat, johtaako ilmoitus kiireellisiin toimenpiteisiin.

Älä jätä ilmoitusta tekemättä, vaikka arvelisitkin, että joku muu on jo tehnyt ilmoituksen. Älä myöskään jätä ilmoitusta tekemättä, vaikka tietäisit, että perhe on jo lastensuojelun asiakas. Uusi ilmoitus tai useat ilmoitukset auttavat näkemään kokonaistilanteen paremmin.

Miten teen lastensuojeluilmoituksen?

Kiireettömät lastensuojeluilmoitukset voit tehdä palveluohjaukseen puhelimitse, sähköisesti virtu.fi kautta, kirjallisena tai käymällä sosiaalitoimistossa. Suojaamattomalla sähköpostilla ei pidä koskaan tehdä ilmoitusta. Nopea toiminta on erityisen tärkeää silloin, kun asiaan liittyy rikos.

Kiireelliset, välitöntä puuttumista vaativat ilmoitukset tulee tehdä viipymättä sosiaalipäivystykseen.

 • Tee kiireellinen ilmoitus virka-aikana ensisijaisesti lapsen asuinkunnan sosiaalipäivystykseen.  
 • Ota yhteyttä kunnan sosiaalipäivystykseen tai hätäkeskukseen (112), jos teet ilmoituksen virka-ajan ulkopuolella.
 • Soita hätänumeroon 112, jos tilanne on kiireellinen etkä voi selvittää lapsen asuinkuntaa tai kunnan lastensuojelun yhteystietoja.

Kerro tiedossasi olevat lapsen henkilötiedot, ilmoituksen syy sekä se, onko lapselle tai hänen huoltajalleen kerrottu lastensuojeluilmoituksesta.

Kenellä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus?

Suomessa monien tahojen työntekijöillä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. Näitä tahoja ovat

 • sosiaali- ja terveydenhuolto ja lasten päivähoito
 • sosiaali- tai terveydenhuollon palvelujen tuottaja
 • opetustoimi
 • nuorisotoimi
 • opetuksen tai koulutuksen järjestäjä
 • poliisitoimi
 • Rikosseuraamuslaitos
 • palo- ja pelastustoimi
 • seurakunta
 • muu uskonnollinen yhdyskunta
 • vastaanottokeskus
 • hätäkeskustoimintaa harjoittava yksikkö
 • koululaisten aamu- tai iltapäivätoimintaa tarjoava yksikkö
 • Tulli
 • Rajavartiolaitos
 • ulosottoviranomainen
 • Kansaneläkelaitos

Vaitiolovelvollisuus ei estä tekemästä lastensuojeluilmoitusta.

Jos sinulla on ilmoitusvelvollisuus, et voi tehdä ilmoitusta anonyymisti. Huoltajalla ja lapsella on oikeus tietää, kuka ilmoituksen on tehnyt.

Jos sinulla ei ole työn puolesta velvollisuutta tehdä lastensuojeluilmoitusta, voit tehdä sen nimettömänä. Jos lastensuojelun työtekijä tietää henkilöllisyytesi, hän ei voi luvata, että tieto salataan lapselta ja hänen huoltajaltaan. Heillä on pääsääntöisesti oikeus tietää, kuka on tehnyt lastensuojeluilmoituksen.

On kuitenkin tilanteita, joissa henkilöllisyyden paljastaminen voisi vaarantaa lapsen edun tai ilmoittajan turvallisuuden. Muita syitä salaamiseen voivat olla esimerkiksi väkivallan tai muiden vastatoimenpiteiden uhka. Silloin ilmoituksen tekijää voidaan suojella.

Joissain yksittäistapauksissa tiedon antaminen saattaisi vaarantaa lastensuojelun tarkoituksen toteutumisen. Läheiset voivat esimerkiksi viedä lapsen pois maasta tai yrittää estää lastensuojelun tarpeen selvittämisen. Tällöin tietoja voidaan jättää antamatta.

Jos ilmoituksen tekijän henkilöllisyys salataan, lastensuojelun työntekijän täytyy merkitä muistiin salaamisen perusteet.