Sosiaalityö tukee kemiläisten sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista elämän muutosvaiheissa sekä edistää sosiaalista turvallisuutta.

Palveluohjaus ja sosiaalitoimiston aukiolo

Sosiaalitoimiston ulko-ovi on suljettuna ajalla 27.6.2022 – 17.7.2022. Ajan varanneet asiakkaat haetaan ulko-ovelta. Palveluohjaus toimii normaalisti puhelimitse ja sähköisesti arkisin kello 9-11 ja 12-15.

Sosiaalitoimiston ulko-ovi ja palveluohjaus on avoinna arkisin kello 9–11 ja 12–15. Samalla aikavälillä toimii palveluohjaus ilman ajanvarausta toimistolla, puhelimitse ja sähköisesti virtu.fi kautta. Jos sinulla ei ole tiedossa asiaa hoitavaa työntekijää ota ensimmäisenä yhteyttä palveluohjaukseen. Ulko-oven ollessa kiinni ajanvarausasiakkaat haetaan ulko-ovelta.

Voit ottaa yhteyttä palveluohjaukseen esimerkiksi
– lapsiin, nuoriin, perheisiin kohdistuvissa huolissa
– sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa
– kun tarvitset harkinnanvaraista toimeentulotukea
– kun haluat tehdä kiireettömän huoli- tai lastensuojeluilmoituksen

Äkillisissä kriiseissä ja kiireellisissä lastensuojeluasioissa yhteydenotto sosiaalipäivystyksen numeroon 0400 291 141.

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityöllä tuetaan 18–64-vuotiaiden kemiläisten sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista elämän erilaisissa ongelmatilanteissa. Kemin aikuissosiaalityössä sinua palvelevat sosiaalialan ammattilaiset, jotka yhdessä asiakkaan kanssa tekevät suunnitelmallista muutostyötä elämäntilanteen parantamiseksi.

Palveluohjauksen kautta voit saada yhteyden aikuissosiaalityöhön, kun tarvitset sosiaalityön tai sosiaaliohjauksen tukea:

  • Arkielämäsi hallintaan
  • Sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvissä asioissa
  • Talousongelmiesi selvittelyissä
  • Tarvitset täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea
  • Toimintakykysi selvittelyssä yhteistyössä tarvittavien tahojen kanssa
  • Sinua on kohdannut äkillinen elämäntilanteen muutos, kuten esim. taloudellisen tilanteen kriisiytyminen.

Perhesosiaalityö

Perhesosiaalityö tukee ja ohjaa perheitä ja lapsia erityisesti elämän erilaisissa kriisitilanteissa. Perhesosiaalityön asiakkuuteen tullaan yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen kautta. Ilmoituksen tai yhteydenoton voi tehdä perhe itse, läheiset, muu henkilö tai viranomainen, jolla on herännyt perheen tai lapsen tilanteesta huoli.

Asiakkuuden alkaessa lapsen ja perheen tuen ja palveluiden tarvetta arvioidaan palvelutarpeen arviolla, joka tehdään yhteistyössä perheen ja tarvittavien verkostojen kanssa. Perhesosiaalityön käytössä olevien tukitoimien avulla perheen arkeen tarjotaan tukea perheohjauksen, perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun, tukiperheen tai tukihenkilötoiminnan avulla.

Tarja Evesti 050 427 5651
Jorma Kotiranta 040 667 2224
Maija-Liisa Yliviuhkola 040 067 9064
Tiina Puotiniemi 040 485 4528
Perhetyö/tapaamiset 040 162 9067

Perheiden kanssa työskentely ja tuki toimii moniammatillisessa verkostossa, jonka järjestämisestä säädetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 41 §:ssä.

Lastensuojelu

Lapsella on oikeus erityiseen suojeluun, turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen.

Lapsen kasvatus ja hoito ovat vanhempien vastuulla. Yhteiskunnan tehtävänä on kuitenkin turvata, että vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia tuetaan riittävän varhain ja tarkoituksenmukaisin toimin.

Lastensuojelussa tuetaan ja ohjataan perheitä ja lapsia erityisesti elämän kriisitilanteissa. Tavoitteena on löytää ja vahvistaa perheen omia valmiuksia ja voimavaroja.

Lastensuojelutyöntekijöiden velvollisuutena on auttaa ja tukea lasta ja hänen perhettään, jos lapsen kotiolot tai kasvuolosuhteet eivät ole riittävän turvalliset, vanhemmat laiminlyövät lapsen hoitoa tai lapsi omalla toiminnallaan vaarantaa hyvinvointiaan.

Sosiaalitoimiston palveluohjaukseen tai kiireellisissä tapauksissa sosiaalipäivystykseen voi olla yhteydessä lapsi tai nuori itse, vanhempi tai kuka tahansa asiaa tunteva yksityishenkilö. Viranomaisilla on lastensuojelua tarvitsevista tapauksista ilmoitusvelvollisuus.