Skolhälsovården

Skolhälsovården fortsätter den långvariga uppföljningen av barnets hälsotillstånd som startade på rådgivningscentralen. Elevernas tillväxt och utveckling följs genom kontroller och stöds med rådgivning. Eleverna får de vaccinationer de behöver och vid behov skickas de till läkare, sjukgymnast eller andra specialister.

Eleverna i årskurs ett, fem och åtta träffar både läkare och hälsovårdare. Dessa årskurser får alltså omfattande hälsokontroller och även elevernas vårdnadshavare kallas till dem. Vid behov kan stödåtgärder för familjen föras på tal under mötena. Lärarens återkoppling om elevens skolgång är en del av den omfattande hälsokontrollen.

Under avtalade tider och specifikt för varje skola kan eleven komma till hälsovårdarens mottagning utan att boka tid. Information om dessa mottagningstider ges i meddelanden i skolan och anges även på hälsovårdarens dörr.

Skolhälsovården innefattar inte egentlig sjukvård, förutom i fråga om första hjälpen och vård för någon som akut blivit sjuk eller råkat ut för en olycka i skolan.

Skolhälsovårdaren är expert på skolbarnens psykiska och fysiska hälsa. Hälsovårdaren fungerar även som kontaktperson mellan hemmet och skolan. Det lönar sig att kontakta hälsovårdaren även vid andra tillfällen än bara inför förestående hälsokontroller, särskilt vid frågor om hur eleven orkar i skolan eller om elevens psykiska hälsa.

Vaccinationer för skolbarn

Skolhälsovården sköter olika vaccinationer för skolbarnen. Dessa skyddar bl.a. mot vattkoppor, difteri, stelkramp och kikhosta. Flickorna får HPV-vaccination (papillomvirusvaccin).

Kontakta skolhälsovårdaren via Wilma.

Studenthälsovården

] Studenthälsovården är avsedd för gymnasieelever vid Kemin lyseo samt dem som studerar vid yrkesinstitutet Lappia och vid yrkeshögskolans filial i Kemi. 

En student kan komma till hälsovårdarmottagningen utan att boka tid, på tider som avtalas specifikt för varje läroanstalt. Information om dessa mottagningstider finns på den här webbplatsen, skolornas webbplatser och på hälsovårdarens dörr. Under övriga tider ska tid bokas för att komma till mottagningen.

Vi försöker arrangera hälsokontrollen för dem som startar med sina studier under det första läsåret. Studerande kan även själva boka tid för hälsokontrollen.

Det går även att boka tid för frågor som rör studieförmåga, psykisk hälsa, problem med rusningsmedel, förhindrande av graviditet och övrig sexuell hälsa samt vaccinationer.