Elinvoima on eloisuutta, voimaa ja hyvinvointia.

Se on myös kasvua ja kehitystä, selviytymistä ja kilpailukykyä. Elinvoimahankkeiden tarkoituksena on kehittää ja parantaa asukkaiden ja yritysten elinvoimaa.

ÄRM-koordinaatiohanke case Veitsiluoto – Kemin äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman mukainen koordinaatiohanke

Rahoitus ja ohjelma: Hanke rahoitetaan 80 % osuudella Lapin liiton AKKE-rahoituksella. AKKE-rahoitus on alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen suunnattu rahoitusohjelma.
Toiminta-aika: 1.11.2021–31.10.2023
Budjetti koko toiminta-ajalle: Hankkeen kokonaisbudjetti on 344 616 euroa.
Kaupungin osuus: 68 923 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1
Yhteyshenkilö: Projektikoordinaattori Irina Ruohonen
Tiivistelmä: Hankkeella vastataan Kemissä olevaan äkilliseen rakennemuutokseen Stora Enson Veitsiluodon tehtaan sulkemisen johdosta. Hankkeella varmistetaan Kemin äkillisen rakennemuutoksen case Veitsiluoto -toimintasuunnitelman toimeenpano ja yhteistyön eteneminen toimintasuunnitelman mukaisesti. Äkillisen rakennemuutoksen koordinaatiohankkeen avulla varmistetaan tiedon jakaminen. Näin hanke tukee Veitsiluodon ÄRM-toiminnan laajan yhteistyöverkoston toimivuutta. Koordinaation kautta myös kootaan ja levittään ÄRM-toimintojen hyviä käytäntöjä, ratkaisuja ja työvälineitä muiden toimijoiden käyttöön. Tavoitteena on, että Kemin ja Meri-Lapin alueelle suunnatut ÄRM-rahoitukset ja niiden avulla käynnistetyt toimet hyödynnetään mahdollisimman hyvin ja kattavasti.

Matkailun ja palveluiden elpymissuunnitelma – master plan Kemi

Rahoitus ja ohjelma: Lapin liitto. Toimintalinja 8. REACT- EU:n EAKR- toimenpiteet, erityistavoite 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
Toiminta-aika: 1.10.2021-30.4.2023
Budjetti koko toiminta-ajalle: 256.506 euroa
Kaupungin osuus: 25.651 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 2
Yhteyshenkilöt: projektipäällikkö Virpi Pakarinen ja projektikoordinaattori Erkki Böhme
Tiivistelmä: Hankkeen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa Kemin alueen matkailun ja kaupan ja palvelualojen liiketoimintaa ja toimintaedellytyksiä yhteisellä kehittämissuunnitelmalla (master plan 2030), laajentamalla yhteistyöverkostoja sekä mahdollistamalla laadukkaammat ja kilpailukykyiset palvelut matkailijoille. Hankkeessa tehdään yhdessä matkailu- ja palvelutoimijoiden kanssa master plan 2030, jossa hankesuunnitelman mukaan keskiössä pitää olla kestävä ja ympärivuotinen matkailu. Master planissa huomioidaan muun muassa merellisyys, arktisuus, saavutettavuus ja digitaalisuus. Master plania tehdään esimerkiksi työpajojen, pilottien, työryhmien ja benchmarkkausmatkojen avulla. Hankkeessa luotava kehittämissuunnitelma mahdollistaa paikallisten pk-yritysten koronasta toipumisen ja luo edellytyksiä uuteen kasvuun koronan jälkeiseen aikaan. Suunnitelman myötä pystytään hyödyntämään kotimainen matkailu ja mahdollistamaan kansainvälisen matkailunelpyminen ja monipuolistamaan tarvittaessa kansainvälistä matkailua (esim. uudet kohderyhmät ja -maat). Lyhyen aikavälin tavoitteena on hyödyntää biotuotetehtaan rakentamisvaiheen tuoma työntekijöiden matkailu ja kiinnostus Kemiä kohtaan.

Kemin äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteet (case ÄRM-agentti) -hanke

Rahoitus ja ohjelma: Hanketta rahoitetaan 90 % osuudella Lapin liiton AKKE-rahoituksella, hankkeen kokonaisbudjetti on 145 616 euroa.
Toiminta-aika: 1.6.2021–31.12.2022
Budjetti koko toiminta-ajalle: 145 616 euroa.
Kaupungin osuus vuonna 2021: 4979,2 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1
Yhteyshenkilö: yrityskehittämisen asiantuntija Jussi Tuovinen
Tiivistelmä: Hankkeella vastataan Kemissä olevaan äkilliseen rakennemuutokseen, Metsä Fibren aiheuttamaan positiiviseen rakennemuutokseen ja Stora Enson Veitsiluodon paperitehtaan lopettamiseen liittyvään negatiiviseen rakennemuutokseen kääntämällä sitä positiiviseksi. Tavoitteena on 1000 uutta työpaikkaa Kemin seudulle. Päätavoite on aktivoida yrittäjyyttä ja saavuttaa kasvua yrityksiin sekä luoda edellytyksiä uusien koulutuksien käynnistämiselle. Toimijoiden yhteistyötä lisäämällä haetaan uutta Invest in -toimintaa ja luodaan uutta osaamista ja palveluliiketoimintoja. Hankkeen toimenpiteillä lisätään Kemin alueen houkuttelevuutta sekä vahvistetaan ja luodaan positiivista kaupunkikuvaa.

Vahvax-digiosaamista ja -palveluja aikuisuuden ja vanhemmuuden vahvistamiseksi

Rahoitus ja ohjelma: Toimintalinja 9. REACT- EU:n ESR- toimenpiteet, erityistavoite 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen
Toiminta-aika: 1.9.2021–31.7.2023
Budjetti koko toiminta-ajalle: 295 400 euroa
Kaupungin osuus: 29 540 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 2,5 (31.12.2021 saakka, minkä jälkeen 3,0)
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Anne Leppälä-Hast
Tiivistelmä: Vahvax- hanke jatkaa kaupungin aiemmin toteuttamaa Yhdessä etänä- hankkeen toimintaa juurruttamalla ja jalkauttamalla aikuissosiaalityön digitaalisia menetelmiä ja samalla vahvistamalla niiden henkilöiden tilanteita, jotka ovat korona-tilanteessa haavoittuvimmassa asemassa.  Hankkeen perheiden palvelujen osuudessa keskitytään kehittämään Kemin sähköistä perhekeskusta vanhemmuuden tuen vahvistamiseksi.  Lisäksi hankkeessa järjestetään sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan ja nuorisoalan ammattilaisille sekä järjestösektorille digitaitojen koulutuksia. 

Perämeren saaristomatkailun kehittämishanke

Rahoitus ja ohjelma: Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n ja valtion rahoitus 108 387 euroa, kuntien rahoitus 27 097 euroa.
Toiminta-aika: 1.6.2021–31.5.2022
Budjetti koko toiminta-ajalle: 135 484 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2021: 15 490 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1,5
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Oskar van Ieperen
Tiivistelmä: Perämeren saaristomatkailun kehittämishankkeen päätarkoitus on edistää Kemin houkuttelevuutta matkakohteena, merellisyyteen, saaristoon ja Sisäsatamaan nojaten. Tarkoitus on lisätä vierailijoiden määrä laajentamalla saaristoon liittyvää palvelutarjontaa, ja sitä myöten myös kasvattaa kävijöiden viipymistä sekä muiden palvelujen käyttämistä Kemissä.

Ympärivuotinen kaupunkiviljely ja lähiruoan tuottaminen Kemissä

Rahoitus ja ohjelma: Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n ja valtion rahoitus 359 904 euroa, kuntien rahoitus 89 976 euroa.
Toiminta-aika: 1.1.2020–30.6.2022
Budjetti koko toiminta-ajalle: 449 880 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2020: 31 670 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 3
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Anne Oikarinen
Tiivistelmä: Tavoitteena on käynnistää ympärivuotista kaupunkiviljelyä, kokeilla uudenlaisia viljelymenetelmiä sekä luoda paikallinen toimintamalli hävikkiruuan hyödyntämiselle.

Harrastusten jäänmurtajahanke

Rahoitus ja ohjelma: Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n ja valtion rahoitus 108 387 euroa, kuntien rahoitus 27 097 euroa.
Toiminta-aika: 1.8.2021 – 30.6.2022
Budjetti koko toiminta-ajalle: 61 875 euroa
Kaupungin osuus: 12 375 euroa
Hankehenkilökunnan määrä:
Yhteyshenkilö: Korrdinattori Janne Jylkkä
Tiivistelmä: Harrastusten Suomen mallin mukaisen harrastustoiminnan järjestämiseen koulupäivän yhteydessä lukuvuonna 2021-2022. Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1. – 9. luokan oppilaat sekä lisäopetuksen oppilaat. Kemin kaikki koulut ovat mukana hankkeessa ja hankeessa järjestetään säännöllistä viikoittaista toimintaa koulupäivien jälkeen. Jokaiselle koululla on Harrastuksiin tutustumisharrastus ja lisäksi kaksi muuta harrastusta, jotka kouluittain valitaan koulun harrastekyselyn pohjalta toteutettavaksi.

Koronasta kasvuun -hanke

Rahoitus ja ohjelma: Toimintalinja 9. REACT- EU:n ESR- toimenpiteet, erityistavoite 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen. ESR:n ja valtion rahoitus 151 661 euroa, kuntien rahoitus 16 851 euroa.
Toiminta-aika: 01.08.2021-31.07.2023
Budjetti koko toiminta-ajalle: 168 512 euroa
Kaupungin osuus: 16 851 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1
Yhteyshenkilö: Projektikoordinaattori Juha Simonaho
Tiivistelmä: Koronasta kasvuun hankkeen tarkoituksena on tukea Kemin alueen yrittäjiä vaikeasta koronatilanteesta toipumisessa. Hankkeen kohderyhmänä on Kemin alueen mikro- ja pk- yritykset ja yrittäjät, joiden toimintaa korona on vaikeuttanut. Hankkeen ydintavoitteena on tukea yrittäjien jaksamista ja työhyvinvointia sekä luoda uskoa tulevaisuuteen. Hankkeessa luodaan yrityksille matalan kynnyksen tuki- neuvonta ja ohjaustoimintaa ja vahvistetaan yritysten keskinäistä verkostoitumista sekä luodaan yrittäjien kehittämistoiminnalle puitteita.