Elinvoima on eloisuutta, voimaa ja hyvinvointia.

Se on myös kasvua ja kehitystä, selviytymistä ja kilpailukykyä. Elinvoimahankkeiden tarkoituksena on kehittää ja parantaa asukkaiden ja yritysten elinvoimaa.

Kaupungin hallinnoimat hankkeet

Kemin äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteet (case ÄRM-agentti) -hanke

Rahoitus ja ohjelma: Hanketta rahoitetaan 90 % osuudella Lapin liiton AKKE-rahoituksella, hankkeen kokonaisbudjetti on 145 616 euroa.
Toiminta-aika: 1.6.2021–31.12.2022
Budjetti koko toiminta-ajalle: 145 616 euroa.
Kaupungin osuus vuonna 2021: 4979,2 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1
Yhteyshenkilö: yrityskehittämisen asiantuntija Jussi Tuovinen
Tiivistelmä: Hankkeella vastataan Kemissä olevaan äkilliseen rakennemuutokseen, Metsä Fibren aiheuttamaan positiiviseen rakennemuutokseen ja Stora Enson Veitsiluodon paperitehtaan lopettamiseen liittyvään negatiiviseen rakennemuutokseen kääntämällä sitä positiiviseksi. Tavoitteena on 1000 uutta työpaikkaa Kemin seudulle. Päätavoite on aktivoida yrittäjyyttä ja saavuttaa kasvua yrityksiin sekä luoda edellytyksiä uusien koulutuksien käynnistämiselle. Toimijoiden yhteistyötä lisäämällä haetaan uutta Invest in -toimintaa ja luodaan uutta osaamista ja palveluliiketoimintoja. Hankkeen toimenpiteillä lisätään Kemin alueen houkuttelevuutta sekä vahvistetaan ja luodaan positiivista kaupunkikuvaa.

Vahvax-digiosaamista ja -palveluja aikuisuuden ja vanhemmuuden vahvistamiseksi

Rahoitus ja ohjelma: Toimintalinja 9. REACT- EU:n ESR- toimenpiteet, erityistavoite 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen
Toiminta-aika: 1.9.2021–31.7.2023
Budjetti koko toiminta-ajalle: 295 400 euroa
Kaupungin osuus: 29 540 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 2,5 (31.12.2021 saakka, minkä jälkeen 3,0)
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Anne Leppälä-Hast
Tiivistelmä: Vahvax- hanke jatkaa kaupungin aiemmin toteuttamaa Yhdessä etänä- hankkeen toimintaa juurruttamalla ja jalkauttamalla aikuissosiaalityön digitaalisia menetelmiä ja samalla vahvistamalla niiden henkilöiden tilanteita, jotka ovat korona-tilanteessa haavoittuvimmassa asemassa.  Hankkeen perheiden palvelujen osuudessa keskitytään kehittämään Kemin sähköistä perhekeskusta vanhemmuuden tuen vahvistamiseksi.  Lisäksi hankkeessa järjestetään sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan ja nuorisoalan ammattilaisille sekä järjestösektorille digitaitojen koulutuksia. 

Perämeren saaristomatkailun kehittämishanke

Rahoitus ja ohjelma: Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n ja valtion rahoitus 108 387 euroa, kuntien rahoitus 27 097 euroa.
Toiminta-aika: 1.6.2021–31.5.2022
Budjetti koko toiminta-ajalle: 135 484 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2021: 15 490 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1,5
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Oskar van Ieperen
Tiivistelmä: Perämeren saaristomatkailun kehittämishankkeen päätarkoitus on edistää Kemin houkuttelevuutta matkakohteena, merellisyyteen, saaristoon ja Sisäsatamaan nojaten. Tarkoitus on lisätä vierailijoiden määrä laajentamalla saaristoon liittyvää palvelutarjontaa, ja sitä myöten myös kasvattaa kävijöiden viipymistä sekä muiden palvelujen käyttämistä Kemissä.

Ympärivuotinen kaupunkiviljely ja lähiruoan tuottaminen Kemissä

Rahoitus ja ohjelma: Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n ja valtion rahoitus 359 904 euroa, kuntien rahoitus 89 976 euroa.
Toiminta-aika: 1.1.2020–30.6.2022
Budjetti koko toiminta-ajalle: 449 880 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2020: 31 670 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 3
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Anne Oikarinen
Tiivistelmä: Tavoitteena on käynnistää ympärivuotista kaupunkiviljelyä, kokeilla uudenlaisia viljelymenetelmiä sekä luoda paikallinen toimintamalli hävikkiruuan hyödyntämiselle.

Kemi valmistautuu kasvuun, teollisuuden suurinvestoinnit Meri-Lapissa -projekti

Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n ja valtion rahoitus 320 000 euroa, kuntien rahoitus 79 999 euroa.
Toiminta-aika: 1.9.2019–30.11.2021
Budjetti koko toiminta-ajalle: 399 999 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2020: 20 000 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Marjo Hautala
Tiivistelmä: Aluetaloudellisten vaikutusten selvittäminen. Talousalueen julkisen sektorin toiminnan valmiusasteen nosto investointiprojektin käynnistyessä. Osaavan työvoiman saatavuus- ja koulutustarpeiden selvitys. Talousalueen pienten ja keskisuurten yritysten aktivointi ja valmiuksien kehittäminen. Ekosysteemin mahdollisuuksien tunnistaminen.

Silver Economy Kemi -valmisteluhanke (haettu 10/2019)

Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n ja valtion rahoitus 56 792 euroa.
Toiminta-aika: 1.9.2020–31.8.2021
Budjetti koko toiminta-ajalle: 70 990 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2020: 14 198 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1
Yhteyshenkilö: Hanketyöntekijä Anne Oikarinen
Tiivistelmä: Tavoitteena yli 54-vuotiaiden asiakastarpeiden selvittäminen sekä pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnan kehittäminen Silver Economy -teemaan liittyen.

Liikettä Kemiin! -liikuntaneuvontahanke

Rahoitus: Aluehallintovirasto 113 250 euroa
Toiminta-aika: 1.1.2020–31.12.2022
Budjetti koko toiminta-ajalle: 226 500 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2020: 48 000 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 2
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Riitta Saari
Tiivistelmä: Hankkeella edistetään kemiläisten liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta. Sen tavoitteena on myös vahvistaa yhdenvertaisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa liikunnassa. Kohderyhmään kuuluvat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ja siten riskiryhmässä olevat työikäiset. Neuvonta suunnataan erityisesti työelämän ulkopuolella oleville, maahanmuuttajataustaisille kotiäideille sekä kaupungin henkilöstölle.  Neuvonnan avulla tuetaan liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista ja työssäjaksamista sekä haetaan kustannussäästöjä.  

Yhdessä etänä – osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukena

Rahoitus/ohjelma: Euroopan sosiaalirahaston ESR:n ja valtion rahoitus 78 314 euroa, kuntien rahoitus 11 997 euroa, yksityinen rahoitus 7 582 euroa.
Toiminta-aika: 1.5.2020–31.12.2020
Budjetti koko toiminta-ajalle: 97 893 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2020: 11 997 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1,2
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Sini Nissinen
Tiivistelmä: Kemin kaupunki, Meriva-säätiö ja Saura-säätiö kehittävät yhdessä matalan kynnyksen digitaalisen alustan palvelujen toteuttamiseen, osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen etänä.

Kemistä vastuullinen ja houkutteleva lähimatkailun destinaatio

Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n ja valtion rahoitus 89 999 euroa, kuntien rahoitus 10 000 euroa.
Toiminta-aika: 1.7.2020-31.12.2020
Budjetti koko toiminta-ajalle: 99 999 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2020: 10 000 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 2
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Vilma Klemetti
Tiivistelmä: Hankkeen tavoitteena on auttaa ja kehittää koronapandemian häiriötilanteessa vaikeuksiin joutuneita matkailuyrityksiä, tavoittaa ohikulkevat automatkailijat ja samalla laajentaa Kemin kaupungin vihreät arvot matkailun toimialalle ympäristösertifiointien avulla.

Hankkeet, joihin kaupunki antaa omarahoituksen tai muuta rahoitusta

Monikulttuurinen kohtaamispaikka Mikseri Hankkeen toteuttaja Toivola-Luotolan Setlementti Ry

Rahoitus: STEA:n kohdennettu toiminta-avustus
Toiminta-aika: Jatkuva
Budjetti koko toiminta-ajalle: 170 875 euroa vuodelle 2020
Kaupungin osuus vuonna 2020: 31 800 euroa
Hankehenkilökunnan määrä:
Yhteyshenkilö:
Tiivistelmä:
Matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jonka järjestölähtöinen toiminta tukee alueen maahanmuuttajien kotoutumista. Toiminta perustuu osallistavaan kaksisuuntaiseen kotoutumiseen. Mikserin toiminnassa keskeistä ovat avoin kohtaamispaikkatoiminta, ryhmätoiminnot sekä palveluneuvonta ja -ohjaus.

Harrastusten jäänmurtajahanke

Rahoitus ja ohjelma: Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n ja valtion rahoitus 108 387 euroa, kuntien rahoitus 27 097 euroa.
Toiminta-aika: 1.8.2021 – 30.6.2022
Budjetti koko toiminta-ajalle: 61 875 euroa
Kaupungin osuus: 12 375 euroa
Hankehenkilökunnan määrä:
Yhteyshenkilö: Korrdinattori Janne Jylkkä
Tiivistelmä: Harrastusten Suomen mallin mukaisen harrastustoiminnan järjestämiseen koulupäivän yhteydessä lukuvuonna 2021-2022. Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1. – 9. luokan oppilaat sekä lisäopetuksen oppilaat. Kemin kaikki koulut ovat mukana hankkeessa ja hankeessa järjestetään säännöllistä viikoittaista toimintaa koulupäivien jälkeen. Jokaiselle koululla on Harrastuksiin tutustumisharrastus ja lisäksi kaksi muuta harrastusta, jotka kouluittain valitaan koulun harrastekyselyn pohjalta toteutettavaksi.

Koronasta kasvuun -hanke

Rahoitus ja ohjelma: Toimintalinja 9. REACT- EU:n ESR- toimenpiteet, erityistavoite 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen. ESR:n ja valtion rahoitus 151 661 euroa, kuntien rahoitus 16 851 euroa.
Toiminta-aika: 01.08.2021-31.07.2023
Budjetti koko toiminta-ajalle: 168 512 euroa
Kaupungin osuus: 16 851 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1
Yhteyshenkilö: Projektikoordinaattori Juha Simonaho
Tiivistelmä: Koronasta kasvuun hankkeen tarkoituksena on tukea Kemin alueen yrittäjiä vaikeasta koronatilanteesta toipumisessa. Hankkeen kohderyhmänä on Kemin alueen mikro- ja pk- yritykset ja yrittäjät, joiden toimintaa korona on vaikeuttanut. Hankkeen ydintavoitteena on tukea yrittäjien jaksamista ja työhyvinvointia sekä luoda uskoa tulevaisuuteen. Hankkeessa luodaan yrityksille matalan kynnyksen tuki- neuvonta ja ohjaustoimintaa ja vahvistetaan yritysten keskinäistä verkostoitumista sekä luodaan yrittäjien kehittämistoiminnalle puitteita.