Det högsta beslutsfattande organet i Kemi stad är förvaltningen med de 43 stadsfullmäktige.  Valet av stadsfullmäktige och deras suppleanter sker i kommunalvalet som äger rum vart fjärde år.   

Stadsstyrelsen ansvarar för stadens ekonomi och hushållning samt genomför fullmäktiges beslut. 

Protokollen från stadsfullmäktiges och -styrelsens samt nämndernas möten publiceras i det allmänna datanätet. Sekretessbelagd information samt personuppgifter som inte har något kommunikationsintresse tas bort före publiceringen. Kommuninvånarna anses ha fått meddelande om informationen sju dagar efter att protokollet har publicerats i det allmänna datanätet.