Kemin kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 43 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kuntavaaleissa.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä panee valtuuston päätökset toimeen.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä lautakuntien kokousasiakirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Ennen julkaisemista niistä poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa.