Kemi är en grön kommun, alldeles på riktigt. Vi vill följa principerna om koldioxidsnålhet och hållbar utveckling både i vår egen och i våra intressegruppers verksamhet.

Här hittar du information om:

Cyklaren i skogen i Kemi
FOTO: JANICA KARASTI

Den första miljöcertifierade kommunen på det finska fastlandet

Kemi har som första kommun på det finska fastlandet fått miljöcertifikatet ISO 14001:2015. I februari 2019 fick följande av stadens verksamheter certifikatet:

  • Centralkontoret: Stadskansliet
  • Utbildningssektorn: Sauvosaari skola
  • Social- och hälsovårdssektorn: Läkemedelshanteringen i Sauvosaari sjukhus, Leipätehdas verksamhetscenter för funktionsnedsatta 
  • Tekniska sektorn: Maskincentret, centrallagret och den allmänna energieffektiviteten 

Certifikatet beviljades av Bureau Veritas Certification.
I mars 2020 utvidgades certifikatet till nya verksamheter. Nu ingår även:

  • Centralkontoret: Inköp
  • Utbildningssektorn: Kemin lyseos gymnasium samt Hepola, Karihaara, Kivikko, Koivuharju och Syväkangas skolor

Därmed har alla skolorna i Kemi, som de första i Finland, fått miljöcertifikat.

Tillbaka till början

Energieffektivitetsavtal

Kemi gick med i kommunalbranschens system för energieffektivitetsavtal i februari 2008. Stadsstyrelsen godkände undertecknandet av energieffektivitetsavtalet mellan arbets- och näringsministeriet och Kemi 2017.

Avtalets centrala mål är en besparing på 7,5 procent av energikonsumtionen i stadens verksamhet under perioden 2017–2025. Bakgrunden till energieffektivitetsavtalen är energitjänstdirektivet som trädde i kraft i maj 2006 och som ålägger den offentliga sektorn att fungera som ett exempel i främjandet av energibesparingar.

Tillbaka till början

Miljöpolitik

Godkänt av stadsfullmäktige 27.8.2018.

Miljöpolitiken är en del av Kemis miljösystem och strategi. Miljöpolitiken används till att styra skötseln av miljöns tillstånd. Målet är att öka medvetenheten om påverkan på miljön hos stadens personal, invånare, företag, organisationer och andra intressegrupper samt att se till att en miljövänlig inställning blir en del av all verksamhet.

Kemi åtar sig att förhindra miljöförstöring, att kontinuerligt förbättra miljöskyddets nivå och att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter och andra miljöåtaganden. Miljöeffekterna beaktas i all planering, all verksamhet och allt beslutsfattande i Kemi. Hela stadens personal och alla förtroendevalda ansvarar för att beakta miljöfrågorna som en del av arbetsuppgifterna och beslutsfattandet. Stadens miljöpolitik styr även dotterbolagens, tjänsteleverantörernas och andra intressegruppers verksamhet.

Miljöpolitiken godkänns av stadsfullmäktige. Förverkligandet av miljöpolitiken läggs in i stadens budgetplanering och i de årliga dispositionsplanerna och programmen. De olika ansvarsområdena följer upp hur målen och åtgärderna förverkligas och rapporterar om detta till stadsfullmäktige i samband med bokslutet.

Tillbaka till början

Projektet Ett grönt och hållbart Kemi

Projektet Ett grönt och hållbart Kemi har som mål att få till stånd en miljöpolitik och ett miljöprogram som omfattar hela staden. Projektet innefattar alla branscher och intressegrupper.

Med ett beslut från stadsfullmäktige som fattades i december 2017 engagerade sig Kemi för Förenta nationernas mål i fråga om hållbar utveckling (Agenda 2030). 

År 2018 gjorde staden ett nationellt samhälleligt åtagande. I enlighet med Sitoumus 2050 lovade vi att minska användningen och öka återvinningen av plast.

Åtgärdsmodellen Ett grönt och hållbart Kemi ingår även i stadens strategi. För att genomföra åtagandena och strategin i praktiken startade projektet Ett grönt och hållbart Kemi i juni 2018.

Projektet har som mål att 

  • skapa en reproducerbar miljöpolitik och ett reproducerbart miljöprogram för Kemi,
  • få stadens verksamhetsområden och intressegrupper att agera i enlighet med principerna för hållbar utveckling och koldioxidsnålhet,
  • öka medvetenheten om miljövänlighet och arbetssätt som efterlever miljöstandarden ISO 14001:2015.

Projektkostnaderna uppgår totalt till 365 812 euro. Av det beloppet har Lapin liitto beviljat finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och staten, till ett belopp på 274 359 euro. Stödets andel av de godtagbara nettokostnaderna som är berättigade till stöd är högst 75 procent. Projekttiden är 1.6.2018–31.12.2020.

Tillbaka till början

Projektet Stadsodling och lokal produktion av livsmedel i Kemi året runt

Projektet har som mål att starta en stadsodling året runt, prova nya slags odlingssätt och skapa en lokal modell för användning av svinnmat. 

Projektet stöder målet Ett grönt Kemi som ingår i Kemis stadsstrategi och förverkligar samtidigt för sin del samarbetsavtalet mellan Kemi och samkommunen för utbildning, Lappia.

Delmålet är att öka den sociala välfärden och öka kommuninvånarnas delaktighet samt att främja förverkligandet av principerna om koldioxidsnålhet och målen i FN:s Agenda 2030. 

Projektet stödjer tekniska lösningar som behövs för stadsodling. Vilka förutsättningar krävs för att staden ska kunna grunda en koloniträdgård, en ätlig park, takodlingar eller ett växthus för gemensamt bruk? Eller går det kanske att använda spillvärme från industrin för växthusodling?

Syftet är även att arrangera kurser och att ge stadsborna råd om odlingsfrågor.

Projektet begrundar modellen om lokal användning av svinnmat, tillsammans med enheter inom handeln, restauranger och lokala matproducenter. Målet är självfallet att minska matsvinnet, främja hållbar utveckling och att stödja principerna om koldioxidsnålhet. 

Enligt planerna provar man även användningen av sociala kök och gemensamma matbord i saluhallen för svinnmat. Tanken är att det ska finnas en butik för lokalproducerade livsmedel i saluhallen och att lokala aktörer ska kunna sälja sina produkter till konsumenterna där. 

Som resultat av projektet minskar Kemis koldioxidutsläpp och den lokala ekonomin stärks. Dessutom ökar självförsörjningsgraden för livsmedelsförsörjningen liksom Kemibornas kunnande, delaktighet och miljömedvetenhet.

Projektet utvecklar stadsodling i samarbete med samkommunen för utbildning, Lappia. På så sätt stärks även Lappias kunnande inom hydrokultur, stadsodling och genomförandet av nya modeller i praktiken.

Projektkostnaderna uppgår totalt till 449 880 euro. Av det beloppet har Lapin liitto beviljat finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och staten, till ett belopp på 359 904 euro. Stödets andel av de godtagbara nettokostnaderna som är berättigade till stöd är högst 80 procent. Projekttiden är 1.1.2020–30.6.2022.

Tillbaka till början