Kemin kaupunki on aidosti vihreä kunta. Haluamme noudattaa vähähiilisyyden ja kestävän kehityksen periaatteita sekä omassa että sidosryhmiemme toiminnassa.

Maastopyöraäilijä Kemin pyöräreitillä.
Maastopyöräilijä Kemin retkeilyreitillä. KUVA: JANICA KARASTI

ISO-sertifiointien edelläkävijäkunta

Kemin kaupungille on myönnetty vuonna 2019 ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatti Manner-Suomen ensimmäisenä kuntana. Sertifikaattia on vuosittain laajennettu ja se on tällä hetkellä 17 kohteella. Kaikilla alla luetelluilla kouluilla ja päiväkodeilla on myös ISO 45001:2018 työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti:

  • Keskusvirasto: Kaupunginkanslia ja hankintatoimi
  • Hyvinvointitoimiala: Kemin lyseon lukio, Hepolan, Karihaaran, Kivikon, Koivuharjun, Sauvosaaren ja Syväkankaan koulut, Hepolan päiväkoti, Kivikon päiväkoti, Kirjasto, Historiallinen museo ja Taidemuseo
  • Ympäristötoimiala: Konekeskus, materiaalikeskus sekä energiatehokkuustoiminto

Sertifikaatit on myöntänyt Bureau Veritas Certification.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda 2030

Kemin kaupunginvaltuusto päätti Suomi 100 vuotta -juhlapäätöksellä sitoutua edistämään Agenda 2030 -ohjelman tavoitteita, jotka on huomioitu myös kaupunkistrategiassa.

Kestävän kehityksen tavoitteet hyväksyttiin Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa syyskuussa 2015. Tavoitteita on 17 ja ne on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Kestävän kehityksen tavoitteiden päämääränä on tehdä maailmasta, Suomesta ja Kemistä parempi paikka meille kaikille. Se on mahdollista, kun huomioimme ympäristön, ihmiset, ihmisoikeudet ja talouden näkökulmat.

Suomi on sitoutunut tavoitteiden saavuttamiseen sekä kotimaassa että kansainvälisessä yhteistyössä. Suomen hallituksen Agenda 2030 -toimeenpanosuunnitelma valmistui alkuvuodesta 2017. Toimeenpanon painopisteinä kotimaassa ovat “Hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi” sekä “Yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osaava Suomi”.

Kohti hiilineutraalia kuntaa – Hinku-verkosto

Kemi liittyi Hiilineutraalit kunnat (Hinku) –verkostoon kaupunginvaltuuston päätöksellä lokakuussa 2020. Hinku-verkoston tavoitteena on vähentää Kemin kaupunkialueen päästöjä 80 prosenttia aikavälillä 2007-2030. Tavoite on realistinen, mutta sen saavuttamiseksi mukaan tarvitaan kaikki Kemin alueen toimijat: kaupunkiorganisaation lisäksi asukkaat, yritykset, järjestöt, oppilaitokset ynnä muut sellaiset.

Hinku-verkostoon kuuluminen, Energiatehokkuussopimus ja ISO-sertifikaatit edellyttävät ympäristövaikutteisten toimintojen jatkuvaa parantamista. Tavoitteita toiminnalle asetetaan ja niitä seurataan muun muassa vuosittaisten ISO-sertifiointiauditointien avulla. Sertifioitavien kohteiden lukumäärää laajennetaan vuosittain resurssien mukaan.

Energiatehokkuussopimus

Kemin kaupunki on ollut mukana kunta-alan energiatehokkuussopimusjärjestelmässä vuodesta 2008. Energiatehokkuussopimusten taustalla on Euroopan unionin energiatehokkuusdirektiivi ja energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet.

Sopimuksen keskeinen tavoite on 7,5 prosentin säästö Kemin kaupungin omien toimintojen energiankulutuksessa vuosina 2017–2025.

Aurinkovoimalat

Vuonna 2021 käyttöön otetun Pajarinrannan päiväkodin katolla on 320 neliömetriä aurinkopaneeleita, joiden tuotto on noin 30 kilowattipiikkiä (kWp), mikä vastaa suunnilleen päiväkodin kesäajan käytön energiamäärää.

Kemin kaupungilla on teholtaan 30 kilowatin aurinkovoimala uimahallin laajennusosan katolla. Voimalassa on 109 aurinkopaneelia, jotka tuottavat energiaa uimahallin tarpeeseen.

Kemin kaupungin tytäryhtiö Kemin Energia ja Vesi Osakeyhtiön Karjalahden lämpölaitoksella on kaksi aurinkovoimalaa: toinen 25 kilowatin ja toinen 5 kilowatin. Voimaloiden 125 paneelin tuottamaa sähköä käytetään kaukolämmön tuotannon sähköntarpeeseen.

Ympäristöpolitiikka

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.8.2018.

Ympäristöpolitiikka on osa Kemin kaupungin ympäristöjärjestelmää ja strategiaa. Ympäristöpolitiikalla ohjataan ympäristön tilasta huolehtimista. Tavoitteena on lisätä Kemin kaupungin kaikkien työntekijöiden, asukkaiden, yritysten, järjestöjen ja muiden sidosryhmien tietämystä ympäristövaikutteista ja saada ympäristömyönteinen asenne osaksi kaikkea toimintaa.

Kemin kaupunki sitoutuu ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn, jatkuvaan ympäristönsuojelutason parantamiseen, lainsäädännön sekä muiden ympäristövelvoitteidensa täyttämiseen. Kaikessa Kemin kaupungin suunnittelussa, toiminnassa ja päätöksenteossa huomioidaan ympäristövaikutukset. Vastuu ympäristöasioiden huomioon ottamisesta osana työtehtäviä ja päätöksentekoa kuuluu kaikille Kemin kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöille. Kaupungin ympäristöpolitiikka ohjaa myös tytäryhtiöiden, palveluntuottajien ja muiden sidosryhmien toimintaa.

Ympäristöpolitiikka hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Ympäristöpolitiikan toteuttaminen sisällytetään kaupungin talousarviosuunnitteluun ja vuosittaisiin käyttösuunnitelmiin ja ohjelmiin. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan vastuualueittain ja niistä raportoidaan kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä.

Kasvihuonekaasujen päästöseuranta

Kemin kaupungin kasvihuonekaasupäästöt löytyvät Suomen ympäristökeskuksen julkaisemista kunta- ja aluekohtaisista laskelmista:

Vihreä ja kestävä Kemi –hanke vauhditti vuosina 2018-2021 Kemin kestävää kehitystä erityisesti ympäristönäkökulmasta.

Vuonna 2018 Kemin kaupunki teki kansallisen yhteiskuntasitoumuksen: Sitoumus 2050:n mukaisesti kaupunki lupasi vähentää muovin käyttöä ja lisätä sen kierrättämistä. Vihreä ja kestävä Kemi -toimintamalli sisältyy kaupunkistrategiaan. Sitoumuksia ja strategiaa on viety käytäntöön Vihreä ja kestävä Kemi –hankkeen avulla.

Hankkeen tavoitteet saavutettiin:

  • Kemin kaupungille luotiin ympäristöpolitiikka ja -ohjelma
  • Kemin kaupungin toimialat ja sidosryhmät on saatu enenevässä määrin toimimaan kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden periaatteita noudattaen
  • ISO 14001:2015 –ympäristösertifikaatti on Kemin kaupungin 17 kohteella

Lisäksi Kemi liittyi hankkeen aikana Hiilineutraalit kunnat (Hinku) –verkostoon kaupunginvaltuuston päätöksellä lokakuussa 2020.

Hanke toteutettiin 1.6.2018-28.2.2021 suunniteltujen kustannusten rajoissa: kokonaiskustannusarvio oli 365 812 euroa, josta Lapin liitto myönsi Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 274 359 euroa eli 75 prosenttia, Kemin kaupungin omarahoitusosuus oli 25 prosenttia.

Yritysten vihreä ja kestävä Kemi -hankkeen (2021-2023) avulla tuetaan Kemissä toimivia mikroyrityksiä sekä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä vihreän siirtymän mukaisessa toiminnassa. Hanke edistää täten myös Kemin Hinku-tavoitteiden saavuttamista. Hankkeen rahoittaja 80 prosentin osuudella on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) / Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Rahoitus ja ohjelma: Pohjois-Pohjanmaan ELY on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 226 032 euroa. Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on enintään 80 prosenttia.
Toiminta-aika: 1.3.2021–30.6.2023
Budjetti: Kokonaiskustannukset ovat 282 540 euroa.
Kaupungin osuus: 56 508 euroa
Henkilökunnan määrä: 1,7
Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Eija Kinnunen, hanketyöntekijä Senja Raappana, hankesihteeri Anne Rahkola
Tiivistelmä: Hanke jatkaa työtä kestävän kehityksen ja vähähiilisten toimintatapojen edistämiseksi, nyt kohderyhmänä ovat Kemissä toimivat mikro- ja pk-yritykset. Hankkeen tavoitteena on:
• lisätä Kemin alueella toimivien mikro- ja pk-yritysten tietämystä kestävistä ja vähähiilisistä toimintatavoista ja
• saada Kemin alueen mikro- ja pk-yritykset toimimaan kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden periaatteita noudattaen sekä viestimään kestävän kehityksen toiminnastaan.

Hankkeen tuloksena on mm. ympäristökäsikirjapohja, jonka avulla yritysten kestävän kehityksen mukainen toiminta ja siitä viestiminen helpottuu ja tehostuu.

Vihreä Kemi -yhteistyötä tehdään tiiviisti myös Ilmastoviisas Meri-Lappi -hankkeen kanssa.

Vihreiden hankkeiden työväki, neljä naista, ryhmäkuvassa.
Kemin vihreiden hankkeiden väki ryhmäkuvassa Jänkälän pihalla. Vasemmalla Heidi Nikkilä ja Tarja Sipilä kaupunkiviljelyhankkeesta, oikealla Eija Kinnunen ja Senja Raappana Vihreä ja kestävä Kemi -hankkeesta. KUVA: AKI SÄRKELÄ