Kemin kaupunki on aidosti vihreä kunta. Haluamme noudattaa vähähiilisyyden ja kestävän kehityksen periaatteita sekä omassa että sidosryhmiemme toiminnassa.
Maastopyöraäilijä Kemin pyöräreitillä.
Maastopyöräilijä Kemin retkeilyreitillä. KUVA: JANICA KARASTI

ISO-sertifiointien edelläkävijäkunta

Kemin kaupungille on myönnetty vuonna 2019 ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatti Manner-Suomen ensimmäisenä kuntana. Sertifikaattia on vuosittain laajennettu ja se on tällä hetkellä 18 kohteella:

  • Keskusvirasto: Kaupunginkanslia ja hankinnat
  • Sivistystoimiala: Kemin lyseon lukio, Hepolan, Karihaaran, Kivikon, Koivuharjun, Sauvosaaren ja Syväkankaan koulut, Kivikon päiväkoti, Kirjasto, Historiallinen museo ja Taidemuseo
  • Sosiaali- ja terveystoimiala: Sauvosaaren sairaalan lääkkeiden käsittely, Leipätehtaan toimintakeskus kehitysvammaisille
  • Tekninen toimiala: Konekeskus, keskusvarasto sekä energiatehokkuus

Helmikuussa 2021 Kemin kaupungille myönnettiin tiettävästi ensimmäisenä suomalaisena kuntana myös ISO 45001:2018 työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti. Sertifioituja kohteita ovat:

  • Sauvosaaren koulu
  • Syväkankaan koulu
  • Kivikon päiväkoti

Sertifikaatit on myöntänyt Bureau Veritas Certification.

Kasvihuonekaasujen päästöseuranta

Lapista seurannassa mukana ovat Kemi, Posio ja Rovaniemi. Klikkaamalla haluamaasi kuntaa kartalla, näet kaaviona ko. alueen päästötiedot.

Energiatehokkuussopimus

Kemin kaupunki liittyi kunta-alan energiatehokkuussopimusjärjestelmään helmikuussa 2008. Kaupunginhallitus hyväksyi allekirjoitettavaksi työ- ja elinkeinoministeriön ja Kemin kaupungin välisen energiatehokkuussopimuksen vuonna 2017.

Sopimuksen keskeinen tavoite on 7,5 prosentin säästö kaupungin omien toimintojen energiankulutuksessa vuosina 2017–2025. Energiatehokkuussopimusten taustalla on toukokuussa 2006 voimaan tullut energiapalveludirektiivi, joka velvoittaa julkisen sektorin toimimaan esimerkkinä energiansäästön edistämisessä.

Aurinkovoimalat

Kemin kaupungilla on teholtaan 30 kilowatin aurinkovoimala uimahallin laajennusosan katolla. Voimalassa on 109 aurinkopaneelia, jotka tuottavat energiaa uimahallin energian tarpeeseen vuodessa 25 000 kilowattituntia.

Kemin kaupungin tytäryhtiö Kemin Energia ja Vesi Oy:n Karjalahden lämpölaitokselle on kaksi aurinkovoimalaa. Toinen voimaloista on 25 kilowatin, ja toinen 5 kilowatin aurinkovoimala. Voimaloiden yhteensä 125 paneelin tuottamaa sähköä tullaan käyttämään kaukolämmön tuotannon sähköntarpeeseen.

Ympäristöpolitiikka

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.8.2018.

Ympäristöpolitiikka on osa Kemin kaupungin ympäristöjärjestelmää ja strategiaa. Ympäristöpolitiikalla ohjataan ympäristön tilasta huolehtimista. Tavoitteena on lisätä Kemin kaupungin kaikkien työntekijöiden, asukkaiden, yritysten, järjestöjen ja muiden sidosryhmien tietämystä ympäristövaikutteista ja saada ympäristömyönteinen asenne osaksi kaikkea toimintaa.

Kemin kaupunki sitoutuu ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn, jatkuvaan ympäristönsuojelutason parantamiseen, lainsäädännön sekä muiden ympäristövelvoitteidensa täyttämiseen. Kaikessa Kemin kaupungin suunnittelussa, toiminnassa ja päätöksenteossa huomioidaan ympäristövaikutukset. Vastuu ympäristöasioiden huomioon ottamisesta osana työtehtäviä ja päätöksentekoa kuuluu kaikille Kemin kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöille. Kaupungin ympäristöpolitiikka ohjaa myös tytäryhtiöiden, palveluntuottajien ja muiden sidosryhmien toimintaa.

Ympäristöpolitiikka hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Ympäristöpolitiikan toteuttaminen sisällytetään kaupungin talousarviosuunnitteluun ja vuosittaisiin käyttösuunnitelmiin ja ohjelmiin. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan vastuualueittain ja niistä raportoidaan kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Suomi 100 vuotta -juhlapäätös, hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.12.2017.

Kestävän kehityksen tavoitteet hyväksyttiin Yhdistyneiden kansakuntien YK:n yleiskokouksessa syyskuussa 2015. Tavoitteita on 17, ja ne on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Kestävän kehityksen tavoitteiden päämääränä on tehdä maailmasta, Suomesta ja Kemistä parempi paikka meille kaikille. Se on mahdollista, jos huomioimme sekä ympäristön, ihmiset, ihmisoikeudet että talouden näkökulmat.

Suomi on sitoutunut tavoitteiden saavuttamiseen sekä kotimaassa että kansainvälisessä yhteistyössä. Suomen hallituksen Agenda 2030 -toimeenpanosuunnitelma valmistui alkuvuodesta 2017. Toimeenpanon painopisteinä kotimaassa ovat “Hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi” sekä “Yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osaava Suomi”.

Kemin kaupunginvaltuusto päätti Suomi 100 vuotta -juhlapäätöksenä sitoutua toiminnassaan edistämään Agenda 2030 -ohjelmassa esitettyjä tavoitteita. Ohjelman tavoitteet on huomioitu myös kaupunkistrategian laadinnassa.

Kemi sitoutui kaupunginvaltuuston päätöksellä joulukuussa 2017 Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin, Agenda 2030.

Vuonna 2018 kaupunki teki kansallisen yhteiskuntasitoumuksen: Sitoumus 2050:n mukaisesti kaupunki lupasi vähentää muovin käyttöä ja lisätä sen kierrättämistä.

Vihreä ja kestävä Kemi -toimintamalli sisältyy myös kaupunkistrategiaan. Sitoumuksia ja strategiaa on viety käytäntöön Vihreä ja kestävä Kemi –hankkeen vauhdittamana.

Hankkeen tavoitteet saavutettiin:
• Kemin kaupungille on luotu ympäristöpolitiikka ja -ohjelma
• Kemin kaupungin toimialat ja sidosryhmät on saatu enenevässä määrin toimimaan kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden periaatteita noudattaen
• ISO 14001:2015 –ympäristösertifikaatti on Kemin kaupungin 18 kohteella

Lisäksi Kemi liittyi Hiilineutraalit kunnat (Hinku) –verkostoon lokakuussa 2020 kaupunginvaltuuston päätöksellä.

ISO-sertifikaatit edellyttävät toimintojen jatkuvaa parantamista. Sertifiointiauditoinnit tehdään vuosittain ja sertifioitavien kohteiden lukumäärää laajennetaan jatkossa resurssien mukaan. ISO- ja Hinku-toimintaa sekä muita kestävän kehityksen toimia koordinoi hankkeen päätyttyä hankkeen projektipäällikkö osa-aikaisesti.

Hanke toteutettiin 1.6.2018-28.2.2021 suunniteltujen kustannusten rajoissa: kokonaiskustannusarvio oli 365 812 euroa, josta Lapin liitto myönsi Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 274 359 euroa eli 75 %, Kemin kaupungin omarahoitusosuus oli 25 %.

Vihreiden hankkeiden työväki, neljä naista, ryhmäkuvassa.
Kemin vihreiden hankkeiden väki ryhmäkuvassa Jänkälän pihalla. Vasemmalla Heidi Nikkilä ja Tarja Sipilä kaupunkiviljelyhankkeesta, oikealla Eija Kinnunen ja Senja Raappana Vihreä ja kestävä Kemi -hankkeesta. KUVA: AKI SÄRKELÄ