Vähähiilisyys ja kestävä kehitys ovat strategisia periaatteitamme ja ohjenuorana toiminnassamme ja samaa toivomme vahvasti sidosryhmiltämme.

Maastopyöraäilijä Kemin pyöräreitillä.
Maastopyöräilijä Kemin retkeilyreitillä. KUVA: JANICA KARASTI

ISO-sertifiointien edelläkävijäkunta

Kemin kaupungilla on ainoana suomalaisen kuntana sekä ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatti että ISO 45001:2018 työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti. Vuodesta 2019 lähtien sertifiointia on laajennettu niin että jompi kumpi ISO-sertifikaatti on tällä hetkellä 19 kohteella tai toiminnolla. Siksi Kemi on ISO.

Sertifioidut kohteet:

 • Keskusvirasto: kaupunginkanslia, hankintatoimi ja materiaalikeskus
 • Hyvinvointitoimiala: Kemin lyseon lukio, Hepolan, Karihaaran, Kivikon, Koivuharjun, Sauvosaaren ja Syväkankaan koulut, Hepolan, Kivikon, Pajarinrannan ja Sauvosaaren päiväkodit sekä Syväkankaan esiopetus, kirjasto, historiallinen museo ja taidemuseo
 • Ympäristötoimiala: energiatehokkuustoiminto

Sertifikaatit on myöntänyt Bureau Veritas Certification.

Tällä sivulla on seuraavat asiat:

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda 2030

Kemin kaupunginvaltuusto teki vuonna 2017 Suomi 100 -juhlapäätöksen sitoutuen edistämään Yhdistyneiden kansakuntien Agenda 2030 -ohjelman kestävän kehityksen tavoitteita. Päämääränä on saavuttaa asetetut 17 tavoitetta vuoteen 2030 mennessä ja tehdä siten maailmasta, Suomesta ja Kemistä parempi paikka meille kaikille ottamalla huomioon ympäristön, ihmisten, ihmisoikeuksien ja talouden näkökulmat. Tavoitteet kytketään Kemin strategisiin toimenpideohjelmiin. Siksi Kemi on kestävä.

Takaisin sivun alkuun

Kohti hiilineutraalia kuntaa – Hinku-verkosto

Kemi liittyi Hinku–verkostoon kaupunginvaltuuston päätöksellä vuonna 2020. Tavoitteena on vähentää Kemin kaupunkialueen päästöjä 80 prosenttia aikavälillä 2007-2030. Tavoite on realistinen, mutta mukaan tarvitaan kaikki Kemin alueen toimijat, kaupunkiorganisaation lisäksi muun muassa asukkaat, yritykset, järjestöt ja oppilaitokset. Kemin Energia ja Vesi Oy:n tuottama kaukolämpö on syksystä 2024 lähtien fossiilitonta, kun turpeen poltosta luovutaan kokonaan ja kaukolämpö tuotetaan puulla. Yli puolet kemiläisistä asuu kaukolämmitetyissä asunnoissa, joten siirtyminen fossiilittomaan kaukolämpöön edistää merkittävästi Kemin Hinku-tavoitteen saavuttamista. Siksi Kemi on vihreä.

Takaisin sivun alkuun

Energiatehokkuussopimus

Kemin kaupunki on ollut mukana kunta-alan energiatehokkuussopimusjärjestelmässä vuodesta 2008. Energiatehokkuussopimukset ovat Suomen valtion ja eri toimialojen keino täyttää Euroopan unionin energiatehokkuusdirektiivin kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. Sopimuksen keskeinen tavoite on 7,5 prosentin säästö Kemin kaupungin omien toimintojen energiankulutuksessa vuosina 2017–2025. Säästö lasketaan energiansäästötoimenpiteiden avulla, jolloin laskennassa tulee huomioitua esimerkiksi kiinteistöjen määrän muutokset. Energiansäästötoimenpiteet raportoidaan vuosittain Motivalle ja tilannetta seurataan energiatyöryhmän kokouksissa.

Takaisin sivun alkuun

Arktisen puurakentamisen toimenpideohjelma

Kemi on vauhdittanut puurakentamista kaupunginvaltuuston päätöksellä vuodesta 2016 lähtien arktisen puurakentamisen toimenpideohjelman avulla. Tavoitteena on ottaa huomioon puurakentamisen mahdollisuudet kaupunkikonsernin omien rakennusten rakennuttamisessa tapauskohtaisen arvioinnin pohjalta. Toimenpideohjelmaan kuuluu puurakentamisen edistäminen kaavoituksen puurakentamiseen liittyvän neuvonnan avulla. Ohjelma tukee myös arktisen puurakentamisen tutkimusta, koulutusta ja tuotekehitystä sekä toimintaa alan verkostoissa. Tuoreimpia esimerkkejä toimenpideohjelman toteuttamisesta ovat hirsirakenteinen Pajarinrannan päiväkoti ja syksyllä 2024 valmistuva Sauvosaaren monitoimihalli, jonka runko on massiiviliimapuuta, ulkoseinärakenne CLT:tä ja myös julkisivuissa on käytetty puuta.

Takaisin sivun alkuun

Lumiukko-Save Our Snowman

Kemi on julistautunut Lumiukon kotikaupungiksi. Talvisin Lumiukko jalkautuu ihmisten joukkoon erilaisissa tapahtumissa ja tervehtii iloisesti kaikkia. Kesäisin se lepäilee ja lomailee LumiLinnan Snowexperience365 lumen ja jään tilassa. Lumiukko muistuttaa meitä siitä, että voimme pitää hauskaa vaikkapa rakentamalla erinäköisiä ja -kokoisia lumiukkoja. Samalla se kuitenkin muistuttaa meitä myös siitä, että meidän kaikkien tulee elää ja toimia niin, että Lumiukonkin elinolosuhteet säilyvät suotuisina myös tulevaisuudessa. Siihen tähtää vihreä ja kestävä Kemi

Takaisin sivun alkuun

Hankkeet

Vihreän ja kestävän Kemin kehittämiseen on saatu merkittäviä lisäresursseja erilaisten hankkeiden avulla. Uusien toimintamallien kokeilut on ollut helpompi toteuttaa muun muassa hankkeissa:

Vihreä ja kestävä Kemi 1.6.2018-28.2.2021

 • Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Lapin liitto ja Kemin kaupunki
 • Pääkohderyhmä: Kemin kaupungin henkilökunta, johto, päättäjät, kaupungin tytäryhtiöt ja kuntalaiset
 • Päätuloksia: ISO 14001 ympäristösertifikaatti ja ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti ainoana suomalaisena kuntana, Hinku-verkostoon liittyminen, konkreettisten tekojen toteuttaminen, mm. jätelajittelun laaja organisointi ja seurannan kehittäminen sekä vihreän viestinnän edistäminen. Yleisökilpailun avulla keksitty ja käyttöön otettu sana ”hyvikki” ilmoitettiin Kotimaisten kielten keskuksen (KOTUS) uudissanatietokantaan (ks. seuraava hanke).

Ympärivuotinen kaupunkiviljely ja lähiruoan tuottaminen Kemissä 1.1.2020-30.6.2022

 • Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Lapin liitto ja Kemin kaupunki
 • Pääkohderyhmä: Kemin kaupungin asukkaat, yritykset, yhdistykset ja järjestöt
 • Päätuloksia: Siirtolapuutarhayhdistyksen toiminta käynnistettiin, Vihreä ja kestävä Kemi -hankkeessa käynnistettyä ruokahävikkiä vähentävää hyvikki-mallia kehitettiin edelleen. Hankkeen päätyttyä mallia jatkaa SPR Lapin piiri. Kaupunkiviljelykoulutusten ja muun viestinnän toteuttaminen. ”Hävikistä hyvikkiä” –reseptivihko. Yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun Resurssiviisas Meri-Lappi –hankkeen kanssa luotu materiaalipaketti ”Siirtolapuutarhan perustaminen resurssiviisaasti ”. Molemmat materiaalit ladattavissa hankkeen sivulla.

Yritysten vihreä ja kestävä Kemi 1.3.2021-30.6.2023

 • Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kemin kaupunki
 • Pääkohderyhmä: Kemin alueella toimivat mikro- ja pk-yritykset, yritysneuvojat ja muut aiheesta kiinnostuneet toimijat
 • Päätuloksia: Ympäristökäsikirjapohja ohjeineen avuksi yrityksille ympäristöjärjestelmänsä kuvaamiseen – ladattavissa tällä sivustolla. Tietoiskut ja viestintäyhteistyö.

Lumiukon kotikaupunki Kemi 1.8.2023-31.3.2024

 • Rahoittaja: AKKE, Lapin liitto ja Kemin kaupunki
 • Pääkohderyhmä: Kemin alueen asukkaat, yrittäjät, kotimaiset matkailijat ja matkailualan toimijat
 • Päätuloksia: Elävän ja piirretyn Lumiukko-hahmon kehittäminen ja käyttö viestinnällisiin tarkoituksiin paitsi tuottamaan iloa myös muistuttamaan kaikkia koskevan ilmastotyön tärkeydestä

Takaisin sivun alkuun

Seurantaa

ISO-sertifikaatit, Hinku-verkostoon kuuluminen ja Energiatehokkuussopimus edellyttävät ympäristövaikutteisten toimintojen jatkuvaa parantamista. Toiminnalle asetetaan tavoitteita, joita seurataan muun muassa vuosittaisten ISO-sertifiointiauditointien avulla.

Aurinkovoimalat

Vuonna 2021 käyttöön otetun Pajarinrannan päiväkodin katolla on 320 neliömetriä aurinkopaneeleita, joiden tuotto on noin 30 kilowattipiikkiä (kWp), mikä vastaa suunnilleen päiväkodin kesäajan käytön energiamäärää. Myös syksyllä 2024 valmistuvan Sauvosaaren monitoimihallin katolle asennetaan aurinkopaneelit.

Kemin kaupungilla on teholtaan 30 kilowatin aurinkovoimala uimahallin laajennusosan katolla. Voimalassa on 109 aurinkopaneelia, jotka tuottavat energiaa uimahallin tarpeeseen.

Kemin kaupungin tytäryhtiö Kemin Energia ja Vesi Osakeyhtiön Karjalahden lämpölaitoksella on kaksi aurinkovoimalaa: toinen 25 kilowatin ja toinen 5 kilowatin. Voimaloiden 125 paneelin tuottamaa sähköä käytetään kaukolämmön tuotannon sähköntarpeeseen.

Kasvihuonekaasut

Kemin kaupungin kasvihuonekaasupäästöt löytyvät Suomen ympäristökeskuksen julkaisemista kunta- ja aluekohtaisista laskelmista. CO2 –päästöjä voi seurata Sitowisen raporteista viikko- ja vuosiraporteista:

Takaisin sivun alkuun

Ympäristöpolitiikka

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.8.2018.

Ympäristöpolitiikka on osa Kemin kaupungin ympäristöjärjestelmää ja strategiaa. Ympäristöpolitiikalla ohjataan ympäristön tilasta huolehtimista. Tavoitteena on lisätä Kemin kaupungin kaikkien työntekijöiden, asukkaiden, yritysten, järjestöjen ja muiden sidosryhmien tietämystä ympäristövaikutteista ja saada ympäristömyönteinen asenne osaksi kaikkea toimintaa.

Kemin kaupunki sitoutuu ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn, jatkuvaan ympäristönsuojelutason parantamiseen, lainsäädännön sekä muiden ympäristövelvoitteidensa täyttämiseen. Kaikessa Kemin kaupungin suunnittelussa, toiminnassa ja päätöksenteossa huomioidaan ympäristövaikutukset. Vastuu ympäristöasioiden huomioon ottamisesta osana työtehtäviä ja päätöksentekoa kuuluu kaikille Kemin kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöille. Kaupungin ympäristöpolitiikka ohjaa myös tytäryhtiöiden, palveluntuottajien ja muiden sidosryhmien toimintaa.

Ympäristöpolitiikka hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Ympäristöpolitiikan toteuttaminen sisällytetään kaupungin talousarviosuunnitteluun ja vuosittaisiin käyttösuunnitelmiin ja ohjelmiin. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan vastuualueittain ja niistä raportoidaan kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä.

Takaisin sivun alkuun