Oppilashuolto

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia

  • terveydenhuollon palveluja
  • opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja
  • monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.

Yksittäisen oppilaan oppilashuoltoasiassa (esim. poissaolot, kiusaaminen) voidaan koota monialainen asiantuntijaryhmä tapauskohtaisesti. Oppilaalla on oikeus saada keskustella psykologin tai kuraattorin kanssa seitsemän koulupäivän kuluessa, kun hän itse tai huoltaja on sitä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa on toimittava samana päivänä tai seuraavana työpäivänä. Opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin arvion perusteella opiskelijalla on oikeus saada riittävä tuki ja ohjaus opiskeluunsa ja kehitykseensä liittyvien vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.

Opettajan tai muun koulun työntekijän tulee ottaa viipymättä yhdessä oppilaan kanssa (tai annettava ainakin tieto yhteydenotosta oppilaalle) yhteyttä psykologiin, sosiaalityöntekijään tai kuraattoriin, kun hän arvioi oppilaan tarvitsevan tukea. Asiasta on annettava tieto huoltajalle.

Yksittäisen oppilaan asiaa voidaan koota käsittelemään monialainen asiantuntijaryhmä opiskelijan tai huoltajan kirjallisella suostumuksella. Yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella käsittelyyn voi osallistua opiskeluhuollon yhteistyötahoja tai opiskelijan läheisiä. Yksilökohtaisesta palaverista tulee laatia opiskeluhuoltokertomus. Kertomuksia säilytetään koulun arkistossa.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan koulun toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään koko kouluyhteisön hyvinvointia. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän muodostavat rehtorit, koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, opo, Hepolan päiväkodin johtaja ja esikoulun opettaja, henkilökunnan edustajat (opettaja ja ohjaaja) sekä esim. vanhempien edustajat ja oppilasjäseniä ja sosiaalityöntekijä erikseen kutsuttuna.

Koulukuraattori

Koulukuraattori Johanna Pesälä auttaa oppilasta koulunkäyntiin, kavereihin, perhesuhteisiin tai omaan vointiin ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Oppilaiden tapaamisten lisäksi koulukuraattori tekee tiivistä yhteistyötä vanhempien, opettajien ja eri viranomaisten kanssa. Koulukuraattori on koululla tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin. Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä puhelimitse 040 089 3426 tai wilman kautta.

Koulupsykologi

Koulupsykologi Aili Ryyppö on käytettävissä oppilaiden kehitykseen, kasvatukseen, oppimiseen, ihmissuhteisiin, elämänmuutoksiin ja mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä. Hän arvioi ja tutkii tarvittaessa oppilaiden oppimisedellytyksiä ja -vaikeuksia sekä psyykkisen tuen ja hoidon tarvetta. Hän käy keskusteluja oppilaan ja vanhempien kanssa ja suunnittelee tukitoimia yhteistyössä opettajien ja muiden ammattilaisten kanssa. Tarvittaessa hän ohjaa asiakkaan muihin tutkimus- tai hoitopaikkoihin. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä puhelimitse 040 487 2826 tai wilman kautta.

Perheneuvola

Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä myös perheneuvolaan lasten kehitykseen, kasvatukseen ja koulunkäyntiin liittyvissä huolissa. Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista. Kemin Perheneuvola, Keskuspuistokatu 28   94100 Kemin kaupunki puh. 0400-703 790.

Kouluterveydenhoito

Vuosiluokilla 1 ja 5 tehdään laaja terveystarkastus, joihin sisältyy lääkärintarkastus ja yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä perheen hyvinvoinnin arvio.

Terveydenhoitaja Mari Petäjäjärvi on tavattavissa koululla maanantai-torstai ja terveydenhoitaja Hanna Ylikärppä perjantaisin. Viikkokohtainen aikataulu löytyy terveydenhoitajan ovelta.

Päivystysaika eli vastaanotto ilman ajanvarausta on joka päivä klo 11.00-12.00, tuolloin terveydenhoitajalta voi varata aikoja, kertoa vaivoista tai huolista ja hoitaa rokotusasioita. Huoltaja tai oppilas voivat varata ajan terveydenhoitajalle myös joko puhelimitse tai Wilman kautta. Terveydenhoitajan puhelinnumero on 040-4867163

Koulutapaturmat

Koulumme oppilaat kuuluvat tapaturmavakuutuksen piiriin, joka korvaa koulussa, koulumatkoilla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa sattuneet tapaturman hoitokulut. Jos tapaturma vaatii lääkärissä käyntiä, pyritään oppilaalle löytämään saattaja lapsen kotoa. Mikäli kotoa ei tavoiteta ketään aikuista, saattajana toimii koulunkäynninohjaaja, terveydenhoitaja tai opettaja. Taksissa ja Mehiläinen Länsi-Pohjan poliklinikalla tulee ilmoittaa, että kyseessä on koulutapaturma. Koulutapaturmasta opettaja täyttää koulutapaturmailmoituksen Wilmassa, jonka koulu lähettää vakuutusyhtiöön (Protector).

Mikäli oppilas saa lääkärintodistuksen tapaturmastaan johtuvaa koulukuljetusta varten, on todistus tuotava kouluun. Koulu tilaa taksin kuljetusta varten.

HUOM! Mikäli oppilas poistuu luvatta koulun alueelta, tapaturmavakuutus ei korvaa oppilaalle tällöin sattuneita vahinkoja.

Kouluhammashuolto

Koululaisten suun terveystarkastukset suoritetaan lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan vähintään 1,5 vuoden välein. Kutsut tarkastuksiin lähetetään pääsääntöisesti kotiosoitteeseen. Hammaslääkäri matkat ovat oppilaalle ilmaisia. Koulusta ja hammashoitolasta saa matkaliput linja-automatkaa varten. Hammashoitola on Syväkankaan hammashoitola, Kivalontie 19 (Syväkankaan terveysasemalla). Hammaslääkärinä on Hilkka Tervahauta, puh. 016-259769 (keskitetty ajanvaraus).

Oppilaanohjaus/ opo

Yläluokkien (7-9) opinto-ohjaaja, OPO, antaa ohjausta luokkatunneilla, pienryhmissä ja henkilökohtaisesti. Opo huolehtii oppilaiden ainevalinnoista, tet-jaksoista, tutustumiskäynneistä toisen asteen oppilaitoksiin ja jatko-opintoihin hakeutumisesta yhdessä huoltajien kanssa. Opo osallistuu myös oppilashuoltotyöhön. Lisäksi opo pitää yhteyttä huoltajiin, koulun ulkopuolisiin tahoihin kuten työvoimaviranomaisiin, työelämän edustajiin sekä toisen asteen oppilaitoksiin. Huoltajat voivat ottaa yhteyttä opinto-ohjaaja Lea Leminahoon puhelimitse 040 674 0246 tai sähköpostitse: lea.leminaho@edukemi.fi. Opinto-ohjaaja on Hepolan koululla kolme päivää viikosta tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin.