Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.1.2022 kaupunkistrategian toimenpideohjelman, jonka yhtenä keskeisenä toimenpiteenä on palveluverkkosuunnitelman laatiminen.

Palveluverkkoon liittyy merkittäviä tilajärjestelyjä ja useiden eri toimintojen tarkastelua ja sijoittelua kuntalaisten sujuvan arjen mahdollistamiseksi. Kaupunginvaltuusto päätti 2.5.2022, että Kemin palveluverkko suunnitellaan yhden yläkoulun mallilla ja tiiviimmällä alakouluverkolla. 

Kunnilla on merkittävä asema opetuksen järjestäjinä ja siten ne joutuvat koulujen ylläpitäjinä tarkastelemaan peruskouluverkon kattavuutta ja palvelujen laatua sekä saatavuutta. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siirtymiin varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen. Lasten, nuorten ja huoltajien kokemusta koulupolun ennustettavuudesta ja jatkuvuudesta on vahvistettava. 

Kemin palveluverkkovalmistelun kuulemistilaisuus

Hallintolain 41 pykälän mukaan ennen palveluverkkopäätöksen tekemistä kuntalaisia kuullaan ja
heille annetaan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Palveluverkkoon liittyy merkittäviä tilajärjestelyjä ja useiden eri toimintojen tarkastelua ja
sijoittelua kuntalaisten sujuvan arjen mahdollistamiseksi.

Kuntalaisilla on mahdollisuus ideoiden, mielipiteiden ja kysymysten esille tuomiseen
meneillä olevaa Kemin palveluverkkovalmistelua varten kuulemistilaisuuksissa, sekä
sähköisen kuulemisen avulla.

Kuntalaiskuulemiset järjestettiin seuraavasti:

  • 7.9.2023 kello 17-19 Kulttuurikeskuksen pieni auditorio
  • 8.9.2023 kello 10-12 Kulttuurikeskuksen pieni auditorio

Molemmissa tilaisuuksissa on sama ohjelmarunko.

Sähköinen kuuleminen kuntalaisille oli avoinna 28.8.-10.9.2023 välisenä aikana Kemin kaupungin nettisivuilla.

Alta voi tutustua valmistelutilanteen aineistoon.

Oppilasmäärä ja oppilasmäärän ennuste 

Kemin kaupungin lapsimäärä vähenee merkittävästi lähivuosien aikana ja on jo tähän mennessä vähentynyt, joka näkyy merkittävimmin varhaiskasvatuksessa ja alaluokilla. 

Kunnan asukasrekisterin mukaan esioppilaita on lukuvuonna 2022-2023 yhteensä 158, seuraavana vuonna 170 ja sitä seuraavana 157. Sen jälkeen ikäluokat putoavat 125 tasolle. 

Perusopetusikäisten oppilasmäärä on lukuvuonna 2022-2023 yhteensä 1856 oppilasta, joista alakoululaisia 1198 ja yläkoululaisia 658. Viiden vuoden kuluttua (vuonna 2027) alakoululaisia on 903 ja yläkoululaisia 600, yhteensä 1503 oppilasta. Oppilasmäärä laskee viidessä vuodessa 353 oppilasta eli lähes viidenneksen. Ryhmien määrä vähenee alakoulussa 11 ja yläkoulussa kolme. 

Kymmenen vuoden kuluttua (vuonna 2032) alakoululaisia on 739 ja yläkoululaisia 453, yhteensä 1192. Kymmenessä vuodessa alakoululaisten määrä vähenee 459 oppilaalla ja yläkoululaisten määrä 205 oppilaalla, yhteensä 664 oppilasta. Ryhmien määrä vähenee alakoulussa 16 ja yläkoulussa 10.  

Lukiokoulutuksessa on 255 oppilasta. Keskimäärin lukioon siirtyy 37 prosenttia ikäluokasta. Lukiolaisten määrään tulee oleellisia muutoksia siinä vaiheessa, kun perusopetuksen päättävien oppilaiden määrä on 160.

Tästä sivun alkuun

Palveluverkko pedagogisesta näkökulmasta

Kaupunginhallitus nimesi palveluverkkotyöryhmän 20.6.2022. Palveluverkkotyöryhmässä on käsitelty tulevaisuuden palveluverkkoa pedagogisesta näkökulmasta. Alakoulujen opetus on syytä keskittää kolmeen ja myöhemmin kahteen alakouluun, jolloin pystytään rakentamaan vahvat alakoulupedagogiikkaa kehittävät yksiköt. Varhaiskasvatus ja esiopetus liitetään osaksi opinpolkua. 

Yläkoulun sijoittaminen keskeiselle kaupunkialueelle mahdollistaa oppilaille sujuvat ja lähellä olevat mahdollisuudet moninaiseen liikuntaan sekä kulttuuri- että musiikkikokemuksiin osana opetussuunnitelman toteuttamista. Kemin kaupungin lyhyet etäisyydet tukevat tiiviimmän kouluverkon rakentamista. 

Palveluverkkotyöryhmä ei ole toimeksiannossaan tarkastellut kasvatuksen ja opetuksen kiinteistökokonaisuutta tai yksittäisten kiinteistöjen kuntoa syksyllä 2022. 

Hyvinvointilautakunta käsitteli palveluverkon pedagogista näkökulmaa 27.10.2022. 

Hyvinvointilautakunta käsitteli palveluverkon pedagogista näkökulmaa 25.5.2023.

Tästä sivun alkuun

Oppilaskyselyn tulokset

Kemin perusopetuksen oppilaat ovat osallistuneet kevään 2023 aikana lapsivaikutusten arviontiin vastaamalla oppilaskyselyyn. Oppilaiden vastausten koonnit löytyvät linkeistä.

Tästä sivun alkuun

Kuntalaiskyselyn tulokset

Kuntalaisille suunnattu kysely palveluverkon eli varhaiskasvatus- ja kouluverkon valmistelusta toteutettiin maaliskuussa 2023.

Ote kuntalaiskyselyn vastauksista kysymykseen parhaiten alakouluksi soveltuvasta koulukiinteistöstä.
Ote kuntalaiskyselyn vastauksista yläkoulujen lukumäärästä ja sijainnista.

Kuntalaiskyselyn tulokset koskien palveluverkkoa eli varhaiskasvatus- ja kouluverkkoa löytyvät linkeistä.

Tästä sivun alkuun