Kemin kaupungin strategia

Lue koko Kemin kaupungin strategia tästä

Missio

  • Voimaannuttava merikaupunki Kemi.

Missio kertoo kyvystä voimaannuttaa, nostattaa, vahvistaa sekä luoda kykyä onnistua niin kaupunkina, työntekijänä kuin kuntalaisenakin. Johtaminen rohkaisee omatoimisuuteen. Luodaan toimijoille mahdollisuuksia vahvistaa hyvinvointia ja onnistumisia. Itse kaupunki on viehättävyydessään
voimaannuttava niin asukkaalle kuin matkailijallekin.

Visio

  • Kemi kutsuu

Strategian keskeisenä tavoitteena on vahvistaa veto- ja pitovoimaa. Tähtäämme siihen, että Kemi on kutsuva ja positiivinen nykyisille ja uusille asukkaille. Kemissä viihdytään. Kemi tähtää yritysten ja matkailijoiden kutsumiseen. Kutsuva Kemi tähtää viestinnän ja imagotyön vahvistamiseen sekä myyntityön ja viestintätaitojen kehittämiseen. ”Kemistä oon ja kehtaan sanua.”

Tavoitteet

  • Viisas Kemi
  • Välittävä Kemi
  • Vihreä Kemi

Viisas Kemi
Uudistumme rohkeasti. Vahvistamme järjestelmällistä ideakulttuuria ja luomme innostusta ja uskoa uuteen. Etsitään ratkaisuja, ollaan edelläkävijöitä, kokeillaan uusia asioita ja tehdään yhteistyötä yli rajojen. Otetaan kaupunkilaiset osallisiksi kaupungin kehitystyöhön ja palveluiden suunnitteluun. Toteutetaan Viisas Kemi -sujuvoittamisen operaatio: parannetaan palveluprosesseja yksinkertaisemmiksi ja tehokkaammiksi sekä kehitetään digitaalisuutta. Sujuvoittamalla vaikutetaan myös talouteen. Kemi on oppiva kaupunki. Vahvistetaan oppimisen intoa ja koulutustason nostoa.


Välittävä Kemi
Kemissä ihminen on keskiössä. Vahvistamme palveluhenkeä ja teemme palveluista asiakkaan näköisiä. Välittäminen on avoimuutta, arvostusta ja reiluutta. Kemiläiset arvostavat ja kunnioittavat toisiaan ja vierailijoita. Ketään ei jätetä ja kaikista huolehditaan. Sekä kuntalaisten että henkilökunnan hyvinvointi on tärkeää. Kemiläiset huolehtivat itsestään, terveydestään ja ympäristöstään. Välittävä Kemi on vastuunottoa, lupausten pitämistä ja asioihin tarttumista.


Vihreä Kemi
Vihreä Kemi -ajattelua ja -toimintatapaa jatketaan ja laajennetaan läpivientipohdinnoilla taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmista. Vihreä ja kestävä Kemi juurrutetaan niin henkilökunnalle, päätöksentekoon, kaupunkilaisille, lapsille, yrittäjille, yhdistyksille kuin matkailijoillekin. Vastuullisella toiminnalla taklataan ilmastonmuutosta.

Ympäristöpolitiikka

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.8.2018.

Ympäristöpolitiikka on osa Kemin kaupungin ympäristöjärjestelmää ja strategiaa. Ympäristöpolitiikalla ohjataan ympäristön tilasta huolehtimista. Tavoitteena on lisätä Kemin kaupungin kaikkien työntekijöiden, asukkaiden, yritysten, järjestöjen ja muiden sidosryhmien tietämystä ympäristövaikutteista ja saada ympäristömyönteinen asenne osaksi kaikkea toimintaa.

Kemin kaupunki sitoutuu ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn, jatkuvaan ympäristönsuojelutason parantamiseen, lainsäädännön sekä muiden ympäristövelvoitteidensa täyttämiseen. Kaikessa Kemin kaupungin suunnittelussa, toiminnassa ja päätöksenteossa huomioidaan ympäristövaikutukset. Vastuu ympäristöasioiden huomioon ottamisesta osana työtehtäviä ja päätöksentekoa kuuluu kaikille Kemin kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöille. Kaupungin ympäristöpolitiikka ohjaa myös tytäryhtiöiden, palveluntuottajien ja muiden sidosryhmien toimintaa.

Ympäristöpolitiikka hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Ympäristöpolitiikan toteuttaminen sisällytetään kaupungin talousarviosuunnitteluun ja vuosittaisiin käyttösuunnitelmiin ja ohjelmiin. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan vastuualueittain ja niistä raportoidaan kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä.

Muut ohjelmat

Ikävihreä Kemi Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022-2024

Kemiläisten lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022-2025

Laaja hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus 2017-2021 ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022-2025

Hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 toimenpiteet

Kulttuuripalvelut hyvinvointisuunnitelman toteuttajana

Kemin kaupungin elinvoimaohjelma 2019-2024

Kemin järjestöstrategia 2022-25