Kemin kaupunkistrategia 2022-2025

Lue koko Kemin kaupunkistrategia 2022-2025 tästä

Arvot

 • Ihmisläheisyys

Ihmisläheisyyttä on avoimuus, välittäminen, kuunteleminen ja asukkaiden tarpeiden ymmärtäminen. Olemme olemassa asukkaitamme varten. Edistämme suvaitsevuutta ja yhdenvertaisuutta.

 • Luovuus

Luovuus on rohkeutta uudistua, rikkoa rajoja ja tuottaa uutta. Ideoimme yhdessä, etsimme ratkaisuja kokeillen ja olemme avoimia uusille tuulille. Muutos tulee todeksi vain tekemällä.

 • Vastuullisuus

Vastuullisuus on välittämistä. Vastuullamme on yhteiskunnallinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen sekä ympäristön kestävyys. Pidämme lupauksemme ja olemme luotettava kumppani.

Strategiset päämäärät

Elinvoimainen kaupunki

 • Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme sekä torjuu ilmastonmuutosta.
 • Kaupunkiympäristömme on kaunis, turvallinen ja vetovoimainen paikka kohtaamisille. Asuinalueemme ovat houkuttelevia ja asumismuodot monipuolisia.
 • Kaupunkimme yritysympäristö on kilpailukykyinen, vetovoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen.
 • Uudistuvat kaupalliset palvelut, ympärivuotinen ja merellinen matkailu sekä bio- ja kiertotalous, luovat vetovoimaa ja uusia työpaikkoja.
 • Olemme uudistuva kunta, jonka kuntatalous on kestävällä pohjalla.

Hyvinvoivat asukkaat

 • Tuemme ja edistämme kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja sivistystä kumppaneidemme kanssa.
 • Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia.
 • Kehitämme koulutustarjontaa ja – polkuja, mahdollistamme osaamisen kasvun.
 • Rakennamme vahvoja kumppanuuksia järjestötoimijoiden kanssa.
 • Monipuoliset vapaa-ajanpalvelut luovat hyvinvointia ja vetovoimaa.

Sujuva arki

 • Sujuva ja turvallinen arki synnyttää vetovoimaa ja monipuolistaa sekä vahvistaa väestörakennetta.
 • Olemme avoin ja luotettava arjen kumppani.
 • Palvelumme ovat vaikuttavia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä.
 • Liikkuminen on esteetöntä ja palvelut helposti saatavilla.
 • Viestimme toiminnastamme selkeästi, ymmärrettävästi ja ennakoivasti

Ympäristöpolitiikka

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.8.2018.

Ympäristöpolitiikka on osa Kemin kaupungin ympäristöjärjestelmää ja strategiaa. Ympäristöpolitiikalla ohjataan ympäristön tilasta huolehtimista. Tavoitteena on lisätä Kemin kaupungin kaikkien työntekijöiden, asukkaiden, yritysten, järjestöjen ja muiden sidosryhmien tietämystä ympäristövaikutteista ja saada ympäristömyönteinen asenne osaksi kaikkea toimintaa.

Kemin kaupunki sitoutuu ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn, jatkuvaan ympäristönsuojelutason parantamiseen, lainsäädännön sekä muiden ympäristövelvoitteidensa täyttämiseen. Kaikessa Kemin kaupungin suunnittelussa, toiminnassa ja päätöksenteossa huomioidaan ympäristövaikutukset. Vastuu ympäristöasioiden huomioon ottamisesta osana työtehtäviä ja päätöksentekoa kuuluu kaikille Kemin kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöille. Kaupungin ympäristöpolitiikka ohjaa myös tytäryhtiöiden, palveluntuottajien ja muiden sidosryhmien toimintaa.

Ympäristöpolitiikka hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Ympäristöpolitiikan toteuttaminen sisällytetään kaupungin talousarviosuunnitteluun ja vuosittaisiin käyttösuunnitelmiin ja ohjelmiin. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan vastuualueittain ja niistä raportoidaan kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä.

Muut ohjelmat

Ikävihreä Kemi Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022-2024

Kemiläisten lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022-2025

Laaja hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus 2017-2021 ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022-2025

Hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 toimenpiteet

Kulttuuripalvelut hyvinvointisuunnitelman toteuttajana

Kemin kaupungin elinvoimaohjelma 2019-2024

Kemin järjestöstrategia 2022-25