Määrättyjen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee antaa tarkastuslautakunnalle ilmoitus sidonnaisuuksistaan. Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa. Henkilön on ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitusten tekeminen perustuu Kuntalakiin (410/2015, §84) sekä Kemin kaupungin hallintosääntöön (§85).

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tullut valituksi tehtävään. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi vähintään kerran vuodessa.