Laiva ajoksen satamassa
Ajoksen satamasta: Kuva: Mervi Nikander

Kemin äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelma – Case Veitsiluoto

Haasteellisen rakennemuutoksen Kemissä laukaisi Stora Enson ilmoitus 20.4.2021 lopettaa Veitsiluodon paperi- ja sellutehtaan toiminta vuoden loppuun mennessä. Lopettamisilmoitus vaikutti välittömästi 670 työntekijään, ja alihankintaverkoston kautta noin 120 henkilöön.

Stora Enson yt-neuvottelujen päätyttyä kesäkuussa yhtiö ilmoitti irtisanovansa 550 työntekijää, joista noin 28 prosenttia on mahdollista toteuttaa eläkejärjestelyillä. Tehdasalueella oleva saha jatkaa toimintaansa työllistäen noin 50 henkilöä.

Stora Enson Veitsiluodon tehtaiden sulkeminen on valtava kriisi ja samalla mahdollisuus. Veitsiluodon sijainti, teollinen infrastruktuuri ja resurssit sekä hyvät logistiset yhteydet herättävät laajaa mielenkiintoa. Tulevien äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteiden täytyy tukea ja ohjata luontaista kysyntää investoinneiksi, uudeksi liiketoiminnaksi ja uusiksi työpaikoiksi. Tavoitteena on luoda vähintään 1 000 uutta työpaikkaa (sisältäen uudet yritykset) suurten- ja keskisuurten sekä pienten pk-yritysten kautta.

Ensimmäisen vaiheen äkillisen rakennemuutoksen suunnitelmassa esitellään keinot minimoida tehtaan sulkemisen negatiiviset vaikutukset luomalla mahdollisimman nopeasti korvaavia työpaikkoja. Kemin äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelma, joka sisältää myös Keminmaan ja Simon kunnat, on kaksi- ja kolmivaiheinen ja etenee nopean toiminnan tarpeista kohti pidemmän aikavälin toimenpiteitä, joiden päätavoitteena on alueen vihreän ja digitaalisen siirtymän nopeuttaminen ja hyödyntäminen.

Ensimmäinen vaihe sisältää äkillisen rakennemuutos tilanteen koordinointiin, henkilöihin kohdistuvia toimenpiteitä sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta sekä yrityshankinnan ja yrityskehittämisen lisäresursointiin liittyviä hankkeita. Hankesalkku päivittyy prosessin edetessä.

ÄRM toimintasuunnitelma – kaavio

Kemin ÄRM toimintasuunnitelma – Case Veitsiluoto

Kemin kaupunginhallituksen pöytäkirja 7.6.2021

Tilannekatsaukset

Meri-Lapin ja Lapin toimijoilla on ollut nopea valmius reagoida Veitsiluodon tehtaan sulkemisen aiheuttamaan äkilliseen rakennemuutokseen. Äkillisen rakennemuutoksen työryhmään kuuluvat Kemin kaupunki, Keminmaan ja Simon kunnat, Lapin liitto, Lapin TE-toimisto, Lapin ELY-keskus sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (rakennerahastot), Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU), Digipolis, Meri-Lapin kehittämiskeskus, Kemin ja Keminmaan yrittäjät ry. sekä Työ- ja elinkeinoministeriön ÄRM-toiminnoista vastaavat virkamiehet ja Stora Enson Veitsiluodon johtoa.

Äkillisen rakennemuutoksen työtä vahvistavat monet hankkeet, joiden myötä saadaa tarvittavia lisäresursseja tavoitteiden saavuttamiseksi. Useita hankkeita on käynnistynyt syksyn 2021 ja talven 2022 aikana, ja Kemin äkillinen rakennemuutostyö päivittyy jatkossa hankkeiden toimien kautta. Hankkeista voi lukea enenmmän täältä. Aikaisemmat tilannekatsaukset:

Kokouksen alussa Jussi Tuovinen esittäytyi. Hän on yrityskehittämisen asiantuntija ja on juuri aloittanut Kemin kaupungilla ÄRM-agentti –hankkeen vetäjänä. Tuovinen kertoi, että juuri alkaneessa hankkeessa pyritään löytämään uusia yrityksiä alueelle, mutta myös hyödyntämään Metsä Fibren  biotuotetehtaan positiivinen vaikutus. Hankkeessa haetaan poikkeaviakin liiketoiminta-avauksia.

Stora Ensolla järjestettiin 9.9.2021 rekrymessut, jossa todettiin olleen hyvä tunnelma ja kävijöitä oli riittänyt. Kemin kaupunki oli mukana, ja paikallisia yrityksiä edustivat mm. Tapojärvi Oy, Vaaran Saha Oy sekä Havator Oy.  Lisäksi mukana olivat mm. Terrafame Oy Sotkamosta, Skoda Transtech Oy Oulusta ja Pietarsaaren kehitysyhtiö.

Osa Veitsiluodon työntekijöistä on jo ilmoittautunut Lappian koulutuksiin. Heistä osa suorittaa koko tutkinnon, toiset tutkinnonosia ja osa on työvoimakoulutuksessa. Kaivosala on ollut Lappialla vetovoimainen koulutusala, eikä tällä hetkellä ole vapaita opiskelupaikkoja. Myös prosessipuoli on ollut suosittu. Todettiin, että oppisopimus on yksi vaihtoehto, kuten on myös yrittäjäksi ryhtyminen.

LINKIT

Kemin ÄRM-agentti –tiedote https://www.kemi.fi/tiedotteet/kemin-akillisen-rakennemuutoksen-hanke-kaynnistynyt/

ÄRM-agentti –hankekuvaus  https://www.kemi.fi/tyo-ja-yrittaminen/akillinen-rakennemuutos/

Tapojärvi Oy https://www.tapojarvi.com/

Veljekset Vaara Oy https://vaara.fi/

Havator Oy https://havator.fi/

Terrafame Oy https://www.terrafame.fi/meille-toihin.html

Skoda Transtech Oy https://www.skodagroup.com

Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia https://www.jakobstadsregionen.fi/?lang=fi

Keskusteltiin ÄRM-toimintoihin liittyvistä mahdollisista hankkeista ja aikatauluista. Todettiin, että monenlaista on suunnitteilla ja ÄRM-tiedonvälityksen koordinointiin on suuri tarve. Lappia kertoi ottavansa käyttöön Foreammatin1, jota Redu myös käyttää. ForeAmmatti on apuna henkilökohtaisessa työnhaussa ja oman osaamisen kartoittamisessa. ForeAmmattia hyödyntäen Lappia ja Redu panostavat yhdessä digitaaliseen ohjaukseen.

Kemin kaupungin ja TE-toimiston yhteispiste POINTTI valmistautuu avaamaan toimintansa. Alkuvaiheessa POINTIN kohderyhmänä ovat kemiläiset rakennetyöttömät. POINTTI lanseerattiin kesäkuussa ja onkin herättänyt paljon mielenkiintoa. Nyt yhteistyöhön ovat innostuneet mukaan myös oppilaitokset, Meriva2 sekä eri hanketoimijat. POINTTI tarjoaa uudenlaisen palvelukulttuurin niin työnhakijoille kuin työnantajillekin.

1 ForeAmmatti on uudenlainen digitaalinen työhaussa ja osaamisen kartoituksessa käytetty työväline.
2 Meriva-säätiö on sosiaalipalvelujen tuottaja sekä ammatillisen kuntoutuksen ja valmennuksen monipalvelukeskus. Kemin kaupungilla on ollut kumppanuussopimus Merivan kanssa vuodesta 2003.

LINKIT

https://www.redu.fi/fi/tyoelamalle/osaamista-henkilostolle/valmennukset/ohjauspalvelut

https://www.foreammatti.fi/

https://www.meriva.com/

Käytiin läpi Veitsiluodon työntekijöille kohdennettuja palveluja. Syyskuussa olevat rekrymessut mainittiin. Kerrottiin tiiviistä yhteistyöstä TE-toimiston1, Stora Enson henkilöstöpalveluiden ja Saranen Consulting –yrityksen välillä. Veitsiluodon tehtaalle on avattu työhakupiste, ja palveluita tehdasalueella jatketaan niin kauan kuin niille on kysyntää. TE-toimisto kertoi, että heillä on nyt neljä asiantuntijaa, jotka keskittyvät ainoastaan Stora Enson tilanteeseen ja työntekijöihin. Kyseiset asiantuntijat ovat tavattavissa tehtaalla joka toinen päivä, ja Saranen Consulting edustaja on paikalla toisina päivinä. TE-toimiston neljä asiantuntijaa tulevat jatkossa olemaan irtisanottujen vastuuvirkailijoita.

Todettiin, että Lapin yliopiston ja Lapin AMK:n roolit ÄRM-työssä ovat enemmin TKI-toiminnoissa kuin koulutuksissa. Ja jälleen mainittiin, kuinka paljon tarjolla on vaihtoehtoja kouluttautumiseen, niin toisen asteen kuin korkeakouluopintoihinkin. Koko tutkintoahan ei tarvitse opiskella.

Simon kunnalta kerrottiin, että heidän työllisyyspalveluihinsa ei ole tullut yhteydenottoja kesän aikana. Työllisyyspalveluista on tiedotettu paikallislehdessä, ja tilannetta seurataan. Myöskään Keminmaan kunnalle ei ole tullut yhteydenottoja ÄRM-tilanteen merkeissä. Todettiin, että Stora Ensolla on paikan päällä huomioitu ajankohtaiset asiat hyvin.

Kerrottiin, että syksyllä avattavaan POINTTIIN ovat työnhakijoiden lisäksi tervetulleita yritykset ja oppilaitokset kuten myös eri hankkeiden edustajat kertomaan toiminnoistaan. Näitä varten suunnitellaan POINTTI-infotilaisuuksia. Kerrattiin, että työllistäviä aloja ovat mm. sote, logistiikka, maansiirto ja siivous. Keskusteltiin Metsä Fibren tuomista työmahdollisuuksista, hoiva-alaan liittyvästä työvoimapulasta, ulkomaisesta työvoimasta sekä työnhakijan ja työpaikan kohtaanto-ongelmasta.

Todettiin myös, että ÄRM-tilanteeseen suunniteltavien hankkeiden hakuaika on syyskuulle asti, ja että hankkeet voivat kestää aina syksyyn 2023 asti. Keskusteltiin ÄRM-toimintojen seurannan tärkeydestä sekä kuinka merkittävää on myös, että toiminnasta viestitetään. Tähän liittyen Kemin kaupungin www-sivuille tullaan kokoamaan omat ÄRM-sivut, jotka palvelisivat mahdollisimman monia tahoja.

1 Työ-ja elinkeinotoimisto vastaa julkisista työ- ja elinkeinopalveluista

LINKIT

POINTTI Kemi https://www.kemi.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/tyollisyyden-yhteispalvelu-pointti/

POINTTI Kemi Facebook https://www.facebook.com/PointtiKemi/

Todettiin, kuinka tärkeä ÄRM-toimintoja suunniteltaessa on huomioida ‘iso kuva’ ja että lisäpanostuksia tarvitaan. Merkittävää on turvata kaupan ja palveluiden kehitys ja työpaikkojen luominen. Myös sosiaalisen kestävyyden näkökulma on tärkeä huomioida. ÄRM-työryhmän juuri laatiman toimintasuunnitelman keskiössä on visio 1000 työpaikasta 3–5 vuoden aikavälillä. Tämä koetaan realistisena tavoitteena, jonka lähtökohtana ovat puuhun perustuva yritystoiminta, kiertotalous sekä palvelu- ja matkailualat. Vihreä siirtymä ja digitaalisuus on tärkeä ottaa huomioon. Kemin kaupungin sosiaali- ja terveyspuolella panostetaan sosiaalisen kestävyyden toimintoihin.

Iso osa alueen asukkaista on työelämään astuvia nuoria, joten työpaikkoja tarvitaan. ÄRM-toimintaa suunnitellaan pitkällä aikavälillä. ÄRM-kriteerien täyttyminen on monivuotinen prosessi, vähintään vuoteen 2025.

Kaupungin elinkeinojohtaja Mervi Nikander ja Digipoliksen toimitusjohtaja Kimmo Heikka pohjustivat alkaneen Kemin äkillisen rakennemuutoksen toimintaa. Ydinryhmä tulee tekemään toimintasuunnitelman ja laatii tilannekuvan aikataulusta. Lisäksi työskennellään kolmessa alaryhmässä:

  1. ÄRM-toimintaympäristö ja TKI -toiminta
    Digipolis koordinoi
  2. Yrityksiin kohdistuvat toimenpiteet
    Kemin kaupungin elinvoimatoimiala koordinoi
  3. Henkilöihin kohdistuvat toimenpiteet
    Kemin kaupungin työllisyyspalvelut koordinoi

On myös huomioitava käynnissä oleva positiivinen rakennemuutos Metsä Fibren investoinnin myötä. Biotuotetehtaan rakennusvaiheessa kysyntäpiikkiä on odotettavissa eri palveluissa. Pitkällä aikavälillä rakennemuutos liittyy Metsä Fibren ekosysteemin kehittämiseen mihin onkin jo tehty suunnitelmia.

On tarpeellista tukea pk-yritysten kasvua, löytää koulutuksen ja TKI-toiminnan kautta uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotta alueelle saadaan syntymään lisää työpaikkoja. On myös tarkasteltava infrastruktuuria, sillä Kemin kaupungilla on käynnissä isoja investointeja Sahasaarenkadulla ja Ajoksen satamassa.

Esille tuotiin myös paikallisten järjestöjen mahdollisuus olla Stora Enson työntekijöiden tukena. Ammattiopisto Lappiasta1 kerrottiin kuinka he ovat heti lähteneet valmistelemaan rakennemuutokseen pohjautuvaa koulutuspakettia. Lappia tarjoaa jo räätälöityjä koulutuksia, lupa- ja pätevyyskoulutuksia, hitsauspätevyyksiä, osaamiskartoituksia ja uravalmennuksia. Oleellista on saada tavoitettua henkilöt, joihin ÄRM vaikuttaa merkittävästi. Lapin koulutuskeskus Redulla2 on samanlaista toisen asteen koulutustarjontaa kuin Lappialla. Redulla on Keminmaassa toimintayksikkö, jossa tarjotaan logistiikan perustutkintoja sekä maanrakennusalan koulutusta.

Lapin yliopistolta kerrottiin, että Stora Enson Veitsiluodon tehtaan työntekijöistä noin 10 % on korkeakoulututkinnon suorittaneita. Tämä ryhmä on potentiaalinen hakijajoukko täydennyskoulutukseen ja avoimeen yliopistoon, sekä myös ammattikorkeakouluun. Yrittäjyys on myös yksi vaihtoehto, johon on tarjolla räätälöityjä koulutuksia. Lapin yliopistolla on tarjolla uraohjauspalveluja, myös yli 50-vuotiaille kohdennettuja.

Lapin ammattikorkeakoulusta todettiin, että maakunnassamme on hyvä koulutustarjonta. On vain viestittävä Veitsiluodon työntekijöille, että he ennen kaikkea ottaisivat yhteyttä, kysyisivät neuvontaa ja hakeutuisivat rohkeasti koulutukseen. Opiskelu on muuttunut paljon ja tarjolla on monia joustavia koulutusmuotoja. Räätälöidyt ratkaisut ovat mahdollisia.

Työryhmässä luotiin katsaus sekä tämän hetken että tulevaisuuden aloihin missä tarvitaan lisää työntekijöitä. Matkailualalla on pula työntekijöistä. Erityisesti sosiaali- ja terveysalalla on iso työvoimapula. Veitsiluodon työntekijöille tämä voi tuntua rajultakin alanvaihdolta, mutta näitä kannattaa harkita.

1 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä ylläpitää Ammattiopisto Lappiaa ja omistaa Lappia-Koulutus Oy:n
2 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

LINKIT

Lappia https://www.lappia.fi/

Redu https://redu.fi/fi

Lapin yliopisto https://www.ulapland.fi/FI/Yhteistyo-ja-palvelut/Jatkuva-oppiminen

Lapin ammattikorkeakoulu https://www.lapinamk.fi/fi/Hakijalle/Erikoistumiskoulutukset