Verkosta löytyvät kaupunginvaltuuston ja -hallituksen, lautakuntien ja jaostojen esityslistat.

Esityslistat ja niiden julkiset liitteet julkaistaan kaupungin internet-sivuille sen jälkeen, kun ne on jaettu sähköisesti toimielimen jäsenille.

Valtuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat ja niihin liitetyt oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitukset pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, elleivät salassapitoa koskevat säännökset määrää toisin.

Liitteitä ei julkaista, jos ne sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden.

Kunnan muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.